Programma

Om u te laten weten wat onze visie is voor de toekomst, hebben we deze samengevat in een programma waarmee we de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 ingaan. Ons verkiezingsprogramma kunt u hier downloaden.

Wilt u liever een samenvatting lezen met de belangrijkste punten, dan kan dat hieronder. Hier vindt u de belangrijkste punten samengevat.

Voor de komende jaren zien we als grootste aandachtpunten:

Woningbouw; De woningnood is niet eenvoudig op te lossen, daar zullen maatregelen van de landelijke en provinciale overheid voor nodig zijn. Als gemeente kunnen we met een breed pakket aan maatregelen proberen ons steentje bij te dragen. We hebben daar de afgelopen jaren diverse voorstellen voor gedaan zoals het woonplan tijdelijke huisvesting en de instrumentenkoffer. Omdat de provincie ons beperkt in de bouwlocaties (rode contour) zal de gemeente moeten werken aan een integraal plan waarbij woningbouw wordt gecombineerd met natuurontwikkeling (“Central Parc De Ronde Venen”) en bereikbaarheid. Een dergelijke ontwikkeling (met o.a. extra bomen en bosschages) biedt ook voordelen met betrekking tot bijvoorbeeld de CO2-reductie en de recreatiemogelijkheden.

Omgevingswet; niet het meest aansprekende onderwerp, maar wel van direct belang voor de wijze waarop onze gemeente er over 5, 10 of 20 jaar uitziet. Een ingrijpende wet, die ook veel invloed heeft op de rol van de raad en op de wijze waarop inwoners daarin participeren. Omdat nog veel onduidelijk is, willen we daar kort op de bal zitten met een permanente werkgroep en vooral veel aandacht geven aan deelname van alle betrokkenen en omwonenden bij (bouw)initiatieven.

Energietransitie: Voor de lange termijn is de energietransitie wellicht de grootste uitdaging. Helaas heeft de raad duurzame energie via wind feitelijk op slot gegooid; de ChristenUnie-SGP wil hier toch ruimte voor blijven bieden. Verder willen we voorzichtig zijn in het afbouwen van het bestaande gasnetwerk omdat we dit in de toekomst voor biogas of waterstof wellicht nog nodig hebben. Daarbij is het van belang dat de inwoners die stappen willen zetten en nu verzanden in het doolhof van mogelijkheden, alternatieven en financieringsvormen / subsidies daarbij adequaat geholpen worden. Een energieloket zoals we nu kennen is daarbij niet afdoende; meer ondersteuning, begeleiding en ontzorgen in combinatie met slimme financieringsconstructies is onmisbaar.

Stijgend gebruik jeugdhulp en WMO: Met betrekking tot de jeugdhulp willen we nadrukkelijker kijken naar achterliggende oorzaken om daar het passend preventief beleid op te zetten. Die analyse is in de achterliggende jaren wat ons betreft onvoldoende gedaan ondanks onze voorstellen. De stijgende vraag naar WMO voorzieningen heeft veel te maken met de vergrijzing. Dat is een demografische ontwikkeling waar we niets aan kunnen doen, maar door middel van passende huisvesting, een goed vrijwilligersnetwerk en slim hergebruik van beschikbaar gestelde hulpmiddelen kunnen we aan kostenbeheersing doen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Gemeentefinanciën: Hoewel de begroting voor de periode 2022-2025 meerjarig sluitend is, zien we tegelijk dat er een groot beslag op onze reserves wordt gedaan. Dat wordt nu deels gecompenseerd door de extra rijksuitkering, maar er is ook een grote investeringsbehoefte door achterstallig onderhoud. Daarom willen we scherp blijven letten op nut en planning van investeringen en de bijdragen door gebruikers van voorzieningen.

Naast deze grote thema’s benoemen we ook een groot aantal andere voorstellen.
Een beknopte greep uit ons programma:

We willen onder andere inzetten op een ander en steviger preventiebeleid ten aanzien van de jeugd met meer ondersteuning voor ouders en jongeren zelf er meer bij betrekken. Permanente evaluatie met de “werkers in het veld” mbt knelpunten en ideeën om zorg efficiënter, effectiever en goedkoper, maar ook vooral menselijker, te maken. Als onderdeel van het gezondheidsbeleid veel meer aandacht voor voorlichting over bv alcohol en drugs. Een bijstandsbeleid vanuit vertrouwen en de menselijke maat waar mensen een fatsoenlijk inkomen hebben en zelf regie houden over hun leven.

De gemeente maakt twee jaarlijks, in overleg met de ondernemersverenigingen, een “economische agenda” waarin de knelpunten en gewenste maatregelen worden benoemd. Vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen. Binnen de nieuwe inburgeringswet zijn hiervoor voldoende mogelijkheden. De ChristenUnie-SGP wil een inventarisatie van de omvang van de cultuursector in onze gemeente en de behoefte aan ondersteuning. Omdat de gemeente ook accommodaties subsidieert (dorpshuizen), willen we zoeken naar samenwerking en arrangementen waarbij alle partijen er versterkt uitkomen en gebruik van voorzieningen (zoals de dorpshuizen) wordt geoptimaliseerd. We bepleiten ook een lokaal cultuurfonds. De gemeente faciliteert en subsidieert de sport maar ziet sportverenigingen ook als partner bij maatschappelijke opgaven, we willen met hen convenanten afsluiten over hoe sportverenigingen hun bijdrage kunnen leveren.

De ChristenUnie-SGP wil geen verrommeling van het buitengebied maar we zien kansen voor herverdeling (ruilverkaveling) met een gedeeltelijke omzetting naar natuur (op die plekken waar het toch al lastig boeren is) en het mogelijk maken van kleinschalige woonvoorzieningen. Investeren in aanplanting die niet alleen goed is voor de bio-diversiteit, maar ook onderhoudsarm is. Meer vaste planten bv op rotondes en perken. Meer struiken en bomen. We zetten in op afvalpreventie en het vaker hergebruiken van producten als stap richting en circulaire economie en een schone openbare ruimte. Waar afvalpreventie en hergebruik niet (langer) mogelijk is zetten we in op hoogwaardige recycling. Bij renovatie van wegen in het buitengebied, waar een relatief hoge auto-druk bestaat, deze fietsveiliger te maken met vrij-liggende fietspaden of rode fietsstroken (icm snelheidsbeperking naar 60km). Bij renovatie van wegen, voet- en fietspaden vooraf bij het maken van de plannen altijd afstemming met gehandicaptenorganisaties.

Regels en verordeningen zijn duidelijk, maar niet altijd passend. Dat betekent dat soms gekozen moet worden voor een creatieve oplossing die niet helemaal past binnen de regels omdat die oplossing voor alle partijen beter is. Daarnaast zal altijd kritische gekeken moeten worden naar de regeldruk en de eenvoud van de regels in verordeningen en uitvoeringsregels

Onze gemeente kent relatief lage lasten voor de inwoners. Onze woonlasten liggen op het landelijk gemiddelde, ongeveer 100 euro onder het gemiddelde in de provincie Utrecht en we zijn op vier na de goedkoopste gemeente in de provincie. Het streven van de ChristenUnie-SGP is om in ieder geval onder het landelijk gemiddelde te blijven. Wel willen we scherp letten op tekorten in de voorzieningen voor riolering en afvalverwerking en de toereikendheid van de algemene reserve, zeker met het oog op de geplande grote investeringen. We zijn voorstander van het afschaffen van de ouderwetse hondenbelasting en willen dat verwerken in de normale OZB tarieven (kost ca € 5 per aanslag).