Programma

Om u te laten weten wat onze visie is voor de toekomst, hebben we deze samengevat in een programma waarmee we de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ingaan. Klik hier om het volledige programma te downloaden.

Wilt u liever een samenvatting lezen met de belangrijkste punten, dan kan dat hieronder.

SAMENVATTING VERKIEZINGSPROGRAMMA “VOOR DE TOEKOMST VAN ONZE KINDEREN

INHOUDSOPGAVE

Onze visie voor de toekomst

Jeugd & gezin

Samenleven

Werk en inkomen

Ruimte

Milieu

Groenbeheer

Verkeer

Veiligheid

Bestuur

ONZE VISIE VOOR DE TOEKOMST

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partijen inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap met een positieve verwachting voor de toekomst. Wij zijn er daarom van overtuigd, dat Bijbelse uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor De Ronde Venen. Wij doen daarom altijd ons uiterste best onze standpunten uit te leggen aan anderen in termen die ook voor hen begrijpelijk en overtuigend zijn.

We leven op een in gebruik gegeven aarde, die we  leefbaar moeten houden voor onze kinderen en kleinkinderen. De ChristenUnie-SGP wil daarom niet werken met een programma alleen voor het heden, maar juist ook met een programma dat oog heeft voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, in geestelijk, sociaal en materieel opzicht. Dat past ook bij de Bijbelse opdracht om de aarde te bebouwen en te bewaren . Vandaar de titel die we voor de periode 2018-2022 hebben gekozen.

Wie hier even over nadenkt, komt al snel uit bij het begrip “duurzaamheid”, dat wil zeggen:  voorkomen dat we de “kosten van onze keuzes nu, in tijd of plaats doorschuiven”.  Dus voorkomen dat we anderen nu of later, hier of elders op aarde  belasten met nadelige gevolgen van onze keuzes.

Bij duurzaamheid denken we al snel aan het milieu in de zin van het biologisch leefklimaat. En terecht, want de grondstoffen die wij nu verbruiken, zijn voor anderen (elders of later) niet meer beschikbaar. En dus moeten we daar zuinig mee omgaan. Ook zullen we, wat de aarde ons biedt, zo moeten gebruiken dat het milieu niet wordt aangetast. Dat voorkomt dat mensen elders en generaties die na ons komen met een ‘uitgeleefde’ aarde komen te zitten. Beleid moet daarom gericht zijn op het hergebruiken van grondstoffen, de circulaire economie.

Maar duurzaamheid heeft voor ons ook een bredere betekenis. Bij duurzaamheid denken we ook aan sociale verhoudingen. Bijvoorbeeld waar het om gezinsbeleid gaat. Als het in onze gezinnen niet goed loopt, heeft dat gevolgen voor onze kinderen en dus voor de generaties na ons. Als kinderen in armoede opgroeien, heeft dat vaak nadelige gevolgen voor hun kinderen later. Daar waar relaties kapot gaan, ondervindt naast de direct betrokkenen, ook hun omgeving daar de gevolgen van. Dat betekent dus ook dat we naar elkaar moeten omzien en moeten werken aan goede verhoudingen en duurzame relaties. Dat geldt ook voor situaties waar hulp nodig is, denk aan (chronisch) zieken, gehandicapten en ouderen. Daar waar de omgeving tekort schiet, op welke manier dan ook, zal de gemeente passende ondersteuning/zorg aan te bieden.

Duurzaamheid gaat over goed onderwijs. Toekomstbestendig onderwijs sluit aan bij wat kinderen aankunnen maar past ook bij de vraag uit de markt.  Dat legt de basis voor de kans op werk voor de generaties na ons.

Duurzaamheid gaat  over wonen. Onze kinderen willen ook goed kunnen wonen. Passende en betaalbare woningen voor jongeren, jong gezinnen, starters, is dan ook onmisbaar. Voor een gezonde demografie in de gemeente is een goede verdeling van de soorten woningen nodig. Dus naast goede huisvesting voor senioren (die steeds langer zelfstandig zullen blijven wonen) ook passende en betaalbare woningen voor de starters en jonge gezinnen.

Duurzaamheid gaat over wegen. Als wij nu investeren in goede wegen (waaronder goede fietsvoorzieningen), en goed openbaar vervoer houden we de bereikbaarheid op peil en wordt de veiligheid op de weg bevorderd.

Tot slot: om de gemeentelijke begroting ook in de toekomst betaalbaar te houden, zal er een duurzaam financieel beleid gevoerd moeten worden.  Dat betekent dat we bij uitgaven en investeringen rekening houden met de draagkracht van de inwoners nu en in de toekomst.

JEUGD & GEZIN

Voor de ChristenUnie-SGP is het jeugd- en gezinsbeleid van de gemeente een speerpunt. We willen investeren in gezonde en sterke gezinnen zodat de kinderen in onze gemeente een goede basis meekrijgen voor hun toekomst.

Gezinsondersteuning

Steeds meer raken we ervan doordrongen dat de maatschappelijke schade van gebroken gezinnen groot is. Wij blijven inzetten op ondersteuning en preventie door de gemeente om relatieproblemen te voorkomen.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)is bij veel inwoners onbekend. Daarom willen wij een doorontwikkeling van het CJG naar een CJG2.0 als het expertisecentrum voor ouders en kinderen.

Jeugdhulp

Ca 10% van onze jeugd ontvangt één of andere vorm van jeugdhulp en meer dan de helft daarvan is GGZ-gerelateerd is. De trend is helaas stijgend. Er is dus dringend behoefte aan een nadere analyse van de oorzaken van de toegenomen jeugdhulp en de maatregelen die je daartegen kunt nemen.

De toegang tot jeugdhulp wordt zo georganiseerd, dat ouders (en kinderen) snel toegang hebben tot de juiste ondersteuning. Gezinnen hebben daarbij voldoende ruimte voor eigen regie o.a. door het familiegroepsplan en inzet van een PGB. Ondersteuning past bij de identiteit van het gezin

Onderwijs

ChristenUnie-SGP is voor de vrijheid van onderwijs. Ouders moeten onderwijs kunnen kiezen op basis van eigen waarden, eigen levensbeschouwing en eigen idealen.

De uitvoering van het leerlingen-vervoer zal zoveel mogelijk aansluiten bij de specifieke wensen en omstandigheden van het kind of gezin met ruimte voor praktische oplossingen die ouders zelf bieden.

Voor het versterken van preventie en vroege signalering werkt de gemeente zoveel mogelijk faciliterend samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse voorzieningen.

SAMENLEVEN

Ouderen kunnen veel betekenen veel voor onze samenleving en als vrijwilliger of ‘luisterend oor’ hun steentje bijdragen. Maar als door lichamelijke of geestelijke klachten er verminderde mogelijkheden en mobiliteit ontstaat, wil de ChristenUnie-SGP inzetten op ondersteuning bestrijding van eenzaamheid.

De ChristenUnie-SGP wil bijzondere aandacht voor gehandicapten en chronisch zieken die vaak in een achterstandspositie verkeren. Het beschikbare budget voor inkomensondersteuning bij chronisch zieken en gehandicapten wordt weer teruggebracht op het niveau van de overdracht van rijk naar gemeente in 2015.

De gemeente bevordert de sociale cohesie in de wijken en kernen, zodat mensen hun buurtgenoten kennen en het eerder zien als daar hulp nodig is. Nieuwe innovatieve initiatieven vanuit buurten of organisaties worden positief benaderd en waar mogelijk ondersteund.

De kwaliteit van zorg is leidend bij beslissingen en niet het behalen van een zo hoog mogelijke korting. Geld dat voor het sociaal domein bedoeld is, wordt daar ook ingezet.

Zorg

De ChristenUnie-SGP is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht, die op eenvoudige wijze toegankelijk is.

Bij een eerste contact over een hulpvraag, wordt de inwoner altijd geïnformeerd over de mogelijkheid van cliëntondersteuning. Cliëntondersteuning moet ook mogelijk zijn door niet-gecontracteerde partijen.

Een veelgehoord knelpunt dat  inwoners stuk lopen gebrekkige aansluiting tussen instanties, zorgdomeinen, bureaucratie, lange wachttijden, niet passende zorg en overbelasting (mantelzorg). De ChristenUnie-SGP wil dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van burgers.

De ChristenUnie-SGP is een voorstander van het  Persoons Gebonden Budget (PGB.

Bij het oplossen van de zorgvraag wordt ook nadrukkelijk gekeken wat de draagkracht van het gezin en/of de mantelzorger is en welke belasting de zorgvraag geeft voor de relatie van ouders bij jeugdhulptrajecten.

Na de doorverwijzing of inzet van hulp, wordt actief (anoniem) nagevraagd of die passend en naar tevredenheid is. De uitkomsten worden in de monitor sociaal domein verantwoord

De gemeente organiseert een onafhankelijke ombudsfunctie voor bemiddeling tussen cliënten en gemeente.

Er blijft structureel overleg tussen kerken (diaconieën) en de gemeente (Diaconaal Platform) om kerken een volwaardige plaats te geven in de sociale structuur van de gemeente.

Er vindt in overleg met GGZ, politie, sociaal team en andere betrokkenen een nadere inventarisatie plaats rondom de problematiek van personen met verward of psychiatrisch gedrag en welke maatregelen, passend bij de situatie in De Ronde Venen, nodig zijn.

Vrijwilligers en mantelzorgers

Ondersteuning van professionals en vrijwilligers moet wederkerig zijn. Vrijwilligers functioneren pas optimaal als ze voor complexe of specifieke taken terug kunnen vallen op professionals. De gemeente zal vrijwilligersorganisaties voldoende ondersteunen om het vrijwilligerswerk te kunnen faciliteren.

Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. De ChristenUnie-SGP wil de ondersteuning van mantelzorg afstemmen op de behoefte die zij zelf aangeven.

Statushouders

De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen, maar moet ook ervoor zorgen dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. Dit kan door (tijdelijk) extra huisvesting te realiseren. Huisvesting van statushouders zo veel mogelijk over de kernen en wijken wordt gespreid

Naast huisvesting, is integratie minstens zo belangrijk. Daarom wil de ChristenUnie-SGP dat taalonderwijs aanvullend wordt ondersteund via lokale taalsteunpunten, statushouders direct vanaf het moment van vestiging zoveel mogelijk worden geactiveerd ook als ze de taal nog niet spreken. Met elke vluchteling wordt bij aankomst in de gemeente een individueel plan van aanpak opgesteld waarin inkomen uit werk, zoveel mogelijk passend bij hun achtergrond en opleiding, het uitgangspunt is.

Gezondheid

Met betrekking tot de preventie inzake alcoholmisbruik bij jeugd zal ook nadrukkelijk de focus gelegd moeten worden op ouders/opvoeders, waar mogelijk in samenwerking met scholen.

De ChristenUnie-SGP wil dat er geen ruimte wordt geboden aan gokhallen, bordelen en escortbedrijven. De gemeente weert (thuis)prostitutie en zorgt voor voorlichting zowel aan de ouders als aan jongeren, over sexting, grooming, loverboys en dergelijke.

Stimuleren van gezond leefgedrag bijvoorbeeld door voorlichting maar ook door het onderwerp van gesprek te doen zijn bij een hulpvraag met betrekking tot werk en inkomen.

Sport en Cultuur

Voor de financiering van accommodaties en activiteiten wordt nadrukkelijk gekeken naar de mate waarin organisaties zelf hun bijdrage leveren en de mate waarin zij een maatschappelijk rendement leveren.  

Wij willen de toegankelijkheid van sport en cultuur voor kinderen / jongeren bevorderen (o.a. bij financiële beperkingen) en voor mensen met een beperking vergroten.

Bijzondere aandacht heeft voor ons het bewaren en beschermen van cultureel erfgoed (objecten, gebouwen, monumenten, documenten, etc. uit de lokale geschiedenis). Kerken zijn als religieus erfgoed vaak beeldbepalend en drager van onze culturele identiteit.

De ChristenUnie-SGP is blij met de plannen voor een nieuw museum in Vinkeveen. Als het museum de volle breedte van de geschiedenis van ons gebied vertolkt, is een gemeentelijke bijdrage (zo nodig) gepast.

Geen subsidiëring van organisaties of activiteiten die aanstootgevend of opzettelijk grievend zijn.

WERK EN INKOMEN

Armoedebeleid

Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf, als ook voor schuldeisers en de samenleving als geheel de gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen moet de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening bieden. Ingewikkelde bureaucratie moet worden vermeden.

Het huidige pakket aan regelingen mbt armoedebeleid moet geëvalueerd worden om te komen tot een effectief en rechtvaardig armoede beleid gericht op de uitgangspunten in de maatschappelijke agenda en op het bevorderen van de gezondheid.

Bij het bepalen van de maatregelen is er specifiek aandacht voor het tegengaan van kinderarmoede.

Zolang de voedselbank nog nodig is, zal de gemeente die ondersteunen via een passende huisvesting.

Werk

De ChristenUnie-SGP wil ook nadrukkelijk waardering uitspreken voor mensen die (tijdelijk) geen betaalde arbeid verrichten om mantelzorgtaken op zich te nemen. Het inzetten van PGB’s voor informele zorg kan die klem van noodgedwongen betaalde arbeid deels wegnemen.

Hoewel we mensen met een arbeidsbeperking bij voorkeur in een reguliere werksituatie onderbrengen, zal naast maatwerk en flexibiliteit deze invulling ook hun eigenwaarde stimuleren.

Wij willen voor de specifieke problemen rondom arbeidsparticipatie, als gevolg van het opheffen van PAUW, ook naar regionale samenwerking zoeken om ervoor te zorgen dat de knelpunten zoals personeels-begeleiding, behoud van expertise, behoud beschutwerk en vangnetmogelijkheden goed zijn opgelost.

Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie-trajecten (leerwerktrajecten) bieden, worden beloond.

In samenspraak met onderwijs en ondernemers opzetten van een “Deltaplan Passende Omscholing” om jongeren zonder startkwalificatie en (langdurig/oudere) werklozen naar een passende baan om te scholen.

Economie

Digitalisering heeft gevolgen voor de aard van het werk en de plek waar mensen werken, de verkeersstromen, het ontstaan van nieuwe bedrijfssoorten en nieuwe technologieën. Het is dus zaak dat de gemeente met het oog op het economisch beleid hier alert op is.

De ChristenUnie-SGP zet met betrekking tot bedrijventerreinen bij voorkeur in op renovatie van bestaande bebouwing / herinrichting van bestaande terreinen. Wel willen we ruimte bieden aan het natte bedrijventerrein (Amstelhoek), mits daar voldoende animo bij het bedrijfsleven voor is.

Met een goede samenwerking, slimme arrangementen en een goede marketing kan de recreatieve kracht van onze gemeente goed tot zijn recht kan komen.

Agrarische sector

Agrarische ondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken, voor zover deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap. Dat biedt ook ruimte voor het plaatsen van zonnepanelen op randen en uithoeken van agrarisch gebied, mits de agrarische bestemming gehandhaafd blijft.

Wij kiezen voor grondgebonden bedrijfsvoering waarbij verbreding en diversificatie, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie of regionalisering van de voedselvoorziening de ruimte krijgt.

Agrarische ondernemingen krijgen de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren, voor zover dat een binding heeft met de agrarische activiteit of past binnen het landelijk gebied, zoals landschapsonderhoud, verkoop streekproducten, kleinschalige verblijfstoerisme, etc.

Bevorderen van de verbinding tussen de lokale agrarische sector en de lokale (voedsel) detailhandel waarmee de regionalisering van de voedselvoorziening versterkt wordt.

Om verloedering tegen te gaan, wordt beleid ontwikkeld voor “Vrijkomende Agrarische gebouwen (VAB)”. Bijvoorbeeld door het inrichten van een sloopbank.

Detailhandel

Mede door de digitalisering zal er ook steeds meer verschuiving ontstaan naar internetverkoop en bezorgdiensten in plaats van fysieke winkels. We zullen dus, in samenspraak met de lokale detailhandel en horeca, naar “winkelgebied 2.0” moeten ‘door-ontwikkelen’ en permanent vernieuwen.

Daarnaast zal de gemeente na moeten denken over de begrenzing van het winkelgebied om dat compact te houden en het bieden van meer ruimte voor (terras)horeca om de levendigheid te bevorderen.

Zondagsrust

De ChristenUnie-SGP zal zich blijven inzetten voor het behoud van zoveel mogelijk zondagsrust omdat een collectief rustpunt als breekpunt in de toenemende 24-uurs-economie naar ons oordeel heilzaam is en van grote maatschappelijke waarde voor de samenleving als geheel.

We zullen dus alert blijven op het voorkomen van gedwongen openstelling op zondag, gedwongen arbeid (ook van de ambtelijke organisatie) op zondag en de overlast van evenementen op zondag.

RUIMTE

De Ronde Venen is een echte Groene Hart gemeente met een groot landelijk gebied, deels voor agrarisch gebruik, deels natuurgebied. De ChristenUnie-SGP zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit.

Met het oog op de demografische ontwikkeling zullen we moeten nadenken over de toekomstige woningbouw. Niet alleen voor starters, maar juist ook voor senioren, waarbij de uitdaging ligt in een goede woonvoorziening waardoor ouderen langer zelfstandig kunnen wonen zonder te vereenzamen.

Omgevingswet

De ChristenUnie-SGP wil een werkgroep Omgevingswet, bestaande uit raadsleden, belangstellende burgers/deskundigen en ambtenaren om de uitwerking van de Omgevingswet te volgen en te testen.

Binnen het stelsel van een omgevingsvisie, omgevingsprogramma, omgevingsplannen en vergunningen zal de raad een belangrijke rol moeten spelen. Dat begint bij het ontwikkelen van de omgevingsvisie, waarbij wat ons betreft ook de bevolking nauw betrokken moet worden.

Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische) landschappelijke elementen, behoud van open landschappen en maken we heldere keuzes met betrekking tot welke ontwikkeling van woongebieden en op welke locatie bedrijvigheid wel of niet is toegestaan.

Plassengebied

Wij zijn niet alleen verantwoordelijk voor het welzijn van mensen, maar ook voor dat van plant en dier. Zo vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk natuurvriendelijke oevers te maken daar waar het kan. Ook valt te denken aan ‘visbossen’ op de verdronken eilandjes, die paaigebieden voor de vissen vormen.

Bebouwingsmogelijkheden op de legakkers, binnen de grenzen van het bestemmingsplan, eerlijk verdelen tussen bestaande bouw en nog lege legakkers

We willen naar een vorm van een recreatievergoeding voor bezoekers van de plassen om het gebied goed te kunnen onderhouden (bv via een vaarvignet).

Wonen

Betaalbare appartement complexen of tiny house oplossingen voor alleenstaanden (starters, gescheiden mensen, statushouders, etc.)

Ontwikkeling van woon/zorg-zones met een mix van huur en koopappartementen gericht op zowel senioren als starters (generatiemix), winkelvoorzieningen (of dicht bij winkelvoorzieningen) en gemeenschapsvoorzieningen (hofjesconcept / zorg op maat).

Breed pallet van instrumenten zoals startersleningen, grondprijs met speculatiebeding, doorstroomhuurbeleid of eventueel erfpacht.

Ruimte voor particulier initiatief om huisvesting te verzorgen voor kwetsbare groepen

Voorbereiden woningbouwprojecten voor de toekomstige woonopgaven na 2021

Openbare ruimte

In veel kernen en wijken zijn groenplekken die zich prima lenen voor het realiseren van ontmoetingsplekken, speelplekken en andere voorzieningen waarmee we extra (veilige) rust- en ontmoetingsplekken creëren en de leefbaarheid bevorderen.

Daarnaast moet de openbare ruimte maximaal toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Dat kunnen gehandicapten zijn, maar ook senioren kunnen moeite hebben bv met de inrichting van trottoirs, oversteekplekken, openbare gebouwen, etc…

MILIEU

De ChristenUnie-SGP gaat ervan uit dat de aarde met al zijn hulpbronnen door God is geschapen, en dat de mensheid de taak heeft zorgvuldig met deze schepping om te gaan.

Wij willen aandacht voor partnerschap met de agrarische sector met het oog op verduurzaming (panelen op daken, landschapsbeheer, verbeteren biodiversiteit).

leder raadsvoorstel zal een duurzaamheidsparagraaf bevatten waarin wordt aangegeven wat het voorstel voor impact heeft met betrekking tot duurzaamheid.

Afval

Het beleid van de gemeente zal erop gericht moeten zijn huishoudens te stimuleren hun inkopen zo te doen dat zo weinig mogelijk (rest)afval ontstaat en afvalscheiding zoveel mogelijk wordt gestimuleerd.

Betalen naar volume zou een oplossing kunnen bieden, mits dat een eerlijk systeem is en bijvoorbeeld gezinnen met kinderen niet meer belast dan goed verdienende tweeverdieners zonder kinderen en mensen met veel afval om medische redenen ontzien worden.

De papierinzameling met en ten bate van verenigingen en kerken moet in stand blijven.

Energie

Omdat de energietransitie (de overgang van het gebruik van kolen, olie en gas naar door wind, water en zon opgewekte energie) nog in de kinderschoenen staat, zullen we in de periode 2018-2022 permanent alert moeten blijven op de technologische ontwikkelingen zoals energie uit waterstof, power-to-gas, etc. en beleidsmatige ontwikkelingen zoals de salderingsregeling bij het opwekken van eigen elektriciteit.

Wij willen burgerinitiatieven op dit gebied stimuleren, bijvoorbeeld via gezamenlijke particuliere coöperaties die duurzame energie opwekken of het ondersteunen van inwoners met betrekking tot het gebruikmaken van (subsidie)regelingen om deel te nemen aan de energietransitie. Zo nodig instellen van duurzaamheidsleningen / duurzaamheidsfonds.

Stimuleren van de opwekking van zonne-energie zowel bij particulieren, bedrijven als maatschappelijke instellingen. Daken van (bedrijfs)gebouwen lenen zich qua oppervlakte daar prima voor.

De gemeente geeft het voorbeeld door uiterlijk in 2020 daken van (semi)gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen te hebben voorzien en het eigen wagenpark zoveel mogelijk te vergroenen.

Ruimte bieden aan opwekking van windenergie op locaties die zich daarvoor lenen (geen overlast voor omwonenden) met name langs doorgaande transportlijnen (bv Amsterdam Rijn Kanaal, A2, N201, etc.)

Water

Bij de aanleg / reconstructie van wegen en wijken zullen maatregelen genomen worden om een versnelde afvoer van regenwater te realiseren. Parkeerplekken worden zoveel mogelijk uitgevoerd met waterdoorlatende constructies.

Creatief omgaan met regenwater, bijvoorbeeld door stimulering van het gebruik van infiltratiekratten in tuinen. Hiermee wordt het hemelwater vastgehouden en langzaam in de bodem opgenomen.

Er wordt actief beleid gevoerd om de verstening tegen te gaan. Inwoners worden gestimuleerd om hierin hun aandeel te leveren.

Hemelwaterafvoer wordt zoveel mogelijk apart opgevangen of afgevoerd om overbelasting van het rioleringssysteem te beperken, te beginnen in nieuwbouwwijken.

GROENBEHEER

Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid in de gemeente. Daarom verdient groen extra aandacht en moet bij bouwplannen rekening gehouden worden dat er voldoende groen in de wijken aanwezig blijft. Bij de keuze van bomen en struiken de biodiversiteit (waaronder de bijenstand) stimuleren.

Het tegengaan van onkruid op de openbare weg en parkeerruimtes moet op een milieuvriendelijke wijze gebeuren.

VERKEER

Fietsen,  wandelen en openbaar vervoer

Het bevorderen van fietsgebruik door goede fietsverbindingen en recreatieve fietspaden en -routes, en goed onderhoud daarvan

Bij renovatie van fietspaden, voetpaden en trottoirs in het bijzonder aandacht geven voor het gebruik door minder mobiele inwoners (gehandicapten en ouderen).

Wij zijn voorstander van een OV-stelsel van hoogfrequente snelle verbindingen tussen bus- en treinstations (in alle richtingen) met daaronder een netwerk van voorzieningen zoals lokale buslijnen, belbus, buurtbus, regiotaxi in combinatie met goede fietspaden, fietsstallingen en parkeergelegenheden bepleiten.

Provinciale- en rijkswegen

De ChristenUnie-SGP steunt maatregelen die de doorstroming op die wegen bevorderen (bijvoorbeeld via goede verkeerslichtafstelling, aanpassing van op- en afritten en het strekken van de bocht bij Hofland), en het doorgaande (sluip)vrachtverkeer omleiden via de geëigende route van de A9.

De ChristenUnie-SGP is geen voorstander van het verbreden van de provinciale wegen (geen A201).

Wegen- en bruggen onderhoud

Prioriteit in aanpak van de wegen op basis van een afweging tussen gebruik, belang en veiligheid

Bij de aanpak die methodes kiezen die het meest duurzaam zijn met het oog op toekomstig onderhoud

Waar mogelijk de verkeersdruk reguleren met het oog op de (zwakke) ondergrond in onze gemeente

Om daarbij de juiste maatregelen te nemen, zal naast het actief monitoren en registeren van incidenten ook vooral het overleg met de inwoners / omwonenden gezocht worden.

VEILIGHEID

Handhaving, openbare orde & veiligheid

De raad zal jaarlijks de resultaten van het handhavingsbeleid evalueren op inzet en resultaten (geconstateerde overtredingen en genomen maatregelen) om jaarlijks de prioriteiten en inzet te bepalen.

Burgers worden  actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. We blijven daarom actief de inzet van Burgernet en van internet, zoals WhatsApp-groepen in de wijk stimuleren.

Minstens één keer per jaar is er overleg tussen raad, burgemeester, politie en openbaar ministerie waarin gesproken wordt over resultaten van het veiligheidsbeleid, waaronder verkeersveiligheid.

BESTUUR

Wij stellen voor dat de raad vaker gebruik maakt van het instrument van de Rekenkamer, waarbij de rekenkamer ook vanuit de raad concrete onderzoeksopdrachten moet kunnen krijgen. Daarmee wordt de controle op de kaderstelling versterkt zodat ook langs die weg beleidsbijstelling tijdig kan plaatsvinden.

Wij willen jaarlijks de inwoner voorafgaand aan de behandeling van de kadernota raadplegen over de prioriteiten die zij willen stellen. Het gesprek over het beleid is beter dan een referendum.

De ChristenUnie-SGP is nog steeds een voorstander van een periodiek (wekelijks of maandelijks) spreekuur van de raad, wisselend in de kernen.

Er is een nadrukkelijke tendens om steeds meer dienstverlening digitaal te doen, maar de ChristenUnie-SGP wil dat er altijd de mogelijkheid blijft voor persoonlijk contact waarbij er voor aanvragen of diensten ook altijd een alternatief buiten de digitale wereld mogelijk is zonder extra kosten voor de inwoner.

De ChristenUnie-SGP stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren in bijv. coöperaties en daarmee verant-woordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer.

Kernenbeleid

Met name de door velen nog gevoelde kloof tussen de kernen van de voormalige De Ronde Venen enerzijds en Abcoude / Baambrugge anderzijds blijft een punt van aandacht. Daarom zou het goed zijn als er bij maatschappelijke initiatieven altijd gekeken wordt, of daar samenwerking in de volle breedte van de gemeente mogelijk is. De ChristenUnie-SGP bepleit een prijsvraag voor inwoners m.b.t. voorstellen voor betere integratie tussen de twee voormalige gemeenten.

Financiën

De ChristenUnie-SGP wil een robuust financieel systeem, met name met het oog op de grote investeringen in bv wegenonderhoud.

De ChristenUnie-SGP is van mening dat een gemeente niet boven haar stand moet leven, uitgaven van nu niet moet afwentelen op de generaties na ons en continue moet kijken hoe de lasten voor inwoners beperkt kunnen worden.

Intergemeentelijke samenwerking en organisatie

De afweging om zaken zelfstandig te doen, uit te besteden of over te dragen aan een gemeenschappelijke regeling (GR) moet niet uitsluitend gedaan worden uit financiële overwegingen. Maar we zullen daarbij ook meewegen welke andere belangen een rol spelen om die keuze te maken bijvoorbeeld het belang van directe invloed en sturing en de benaderbaarheid voor inwoners.

Ook is belangrijk dat de raad zicht en controle houdt op besluiten die een GR neemt, bijvoorbeeld door 1x per jaar (bij voorkeur voorafgaand aan het indienen van zienswijzen op kadernota’s) een raadsbijeenkomst van de deelnemende gemeenten beleggen.

Het college zal actief mondeling verslag doet van ontwikkelingen en vergaderingen in GR-besturen via het vaste agendapunt op commissievergaderingen.

Het behandelen van zienswijzen op kadernota’s, begrotingen en jaarrekeningen vroegtijdig plannen zodat raadsleden daar niet door overvallen worden.