Start

Welkom

Onze mooie gemeente ligt in het Groene Hart van de Randstad en bestaat uit de kernen Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.

Wij willen u graag op deze manier informeren over onze ChristenUnie-vereniging in De 
Ronde Venen en over onze gemeenteraadsfractie.

Groenbeleidsplan

dinsdag 04 juli 2017 12:18 Als er één onderwerp is, wat de gemoederen stevig bezig kan houden, dan is het wel het groenbeheer. In de achterliggende jaren zijn hier flinke discussie in de raad over geweest. En vorig jaar was er nog veel aandacht voor een onderzoek van de VVD met betrekking tot overlastgevende bomen en het feit dat de gemeente die niet kapte door het nogal rigide beleid wat toen gold. Inmiddels heeft het college, in goed overleg met bewoners, een groenbeleidsplan opgesteld, waar wij het volgende in de raad over hebben gezegd. lees verder
Labels

Bestemmingsplan Woonwagenlocatie

dinsdag 04 juli 2017 12:18 In 2013 zijn er besluiten genomen over de noodzakelijke renovatie van de woonwagenlocatie. Hier heeft de gemeente een zorgplicht omdat we de eigenaar zijn van de locaties en door verzakking er schade ontstaat aan de wagens die eigendom zijn van de bewoners en huurders van het perceel. Bedoeling van die besluiten is, dat we daarna de grond overdragen aan GroenWest en een deel van de bewoners, waarna de gemeente geen onderhoudsverplichting meer heeft. Om dat te kunnen realiseren, moest een gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld worden en daar is in de raad van 4 juni toe besloten. lees verder
Labels

Woonvisie

dinsdag 04 juli 2017 12:17 In de raadsvergadering van 3 juli is ook de nieuwe Woonvisie behandeld. Na een informatiebijeenkomst en een behandeling in de commissie, was het meeste er al wel over gezegd. Raadslid Ton van Sligtenhorst heeft in de raad dus alleen nog wat specifieke accentpunten benoemd. lees verder
Labels

Programmarekening 2016 en 1e bestuursrapportage 2017

vrijdag 30 juni 2017 12:17 In de raad van 29 juni is ook gesproken over het jaarverslag van de gemeente over 2016 en over de eerste voortgangsrapportage in het nieuwe jaar. Vanuit de ChristenUnie-SGP heeft fractievoorzitter Wim Stam daar de volgende opmerkingen over gemaakt. lees verder
Labels