Nieuws

De gemeente financieel onderuit; Kadernota 2025 / Programmarekening 2023 en 1e bestuursrapportage 2024

vrijdag 05 juli 2024 12:45 Aan het eind van het jaar, in november, stelt de raad de begroting voor het volgende jaar vast. Op opstellen van de begroting begint altijd met de Kadernota vlak voor de zomer. In de kadernota worden de beleidsvoornemens en verwachtte ontwikkelingen benoemd, die van invloed zijn op die begroting. In de laatste raad voor het zomerreces, op 4 juli, werd de kadernota 2025 behandeld. lees verder

Gemeentehuis, Woonzorgvisie en Klimaatadaptatie

woensdag 24 april 2024 10:38 Naast het jeugdbeleid stonden nog een aantal andere onderwerpen op de agenda. Allereerst de kaders voor het ontwerp van de nieuwbouw van het gemeentehuis. Daarnaast de visie op hoe in de toekomst wonen en zorg inhoud moet krijgen en tot slot de wijze waarop de gemeente zich voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering (hitte en wateroverlast). lees verder

Subsidie Lokale Partijen

woensdag 24 april 2024 10:38 In maart kwam de Ronde Venen Belang kort voor de vergadering met een motie die opriep om actief te lobbyen voor meer subsidie voor lokale partijen. Dit omdat de rijkssubsidie alleen aan landelijke partijen wordt verstrekt. De rest van de raad vond dat dit een te complex onderwerp was om zo te behandelen en verwees het terug naar de commissie van april. Nu in de raad van april stond dus (een gewijzigde versie van) de motie opnieuw op de agenda. Wat vonden wij hier nu van? lees verder

Jeugdbeleid en Jeugdzorg

woensdag 24 april 2024 10:37 Hoewel het veel op elkaar lijkt, zijn het toch twee verschillende zaken. Jeugdbeleid gaat vooral over preventieve maatregelen rondom opvoeding en welzijn van jongeren. Maar goed jeugdbeleid kan wel als gevolg hebben dat het beroep op de jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) minder groot is. Het college legde een tussenevaluatie van het jeugdbeleidsplan uit 2020 voor terwijl op datzelfde moment het college de raad moest informeren dat er een tekort van 2,7 miljoen op de jeugdzorg boven tafel was gekomen. Voldoende voer voor een fors debat in de raad. lees verder

Jodenhaat moet stoppen

Davidster.jpgvrijdag 29 maart 2024 09:19 De ChristenUnie-SGP heeft in de raad van 28 maart een motie ingebracht waarin de raad zich aansluit bij de verklaring tegen jodenhaat van de Tweede Kamer en waarin het college wordt opgeroepen maatregelen te nemen om uitingen van jodenhaat in onze gemeente te voorkomen. De motie werd na een kort debat UNANIEM aangenomen. lees verder