Groenbeleidsplan

dinsdag 04 juli 2017 12:18

Als er één onderwerp is, wat de gemoederen stevig bezig kan houden, dan is het wel het groenbeheer. In de achterliggende jaren zijn hier flinke discussie in de raad over geweest. En vorig jaar was er nog veel aandacht voor een onderzoek van de VVD met betrekking tot overlastgevende bomen en het feit dat de gemeente die niet kapte door het nogal rigide beleid wat toen gold. Inmiddels heeft het college, in goed overleg met bewoners, een groenbeleidsplan opgesteld, waar wij het volgende in de raad over hebben gezegd.

Het groen beleidsplan is een plan waarbij veel input vanuit de inwoners is gekomen. De Fractie ChristenUnie-SGP  is ook aanwezig geweest op de informatieavond. Het is mooi om het enthousiasme te zien waarmee de inwoners hun wijk mooi groen willen houden.

Uit de samenvatting blijkt dat de inwoners best wel tevreden zijn over het groen in hun wijk, maar dat ze ook wel verbeterpunten hebben aangedragen, zoals de juiste boom op de juiste plaats, en meer kleur en geur in het groen.

De fractie van ChristenUnie-SGP  is niet bang, zoals verschillende fracties in de commissie aangaven, dat dit beleidsplan groen licht geeft voor het kappen van alle 26000 gemeentelijke bomen. Het college heeft aangegeven de “Oranje bomen” dit jaar te vervangen. En verder gefaseerd bomen te vernieuwen. Dit is ook precies wat onze fractie voor ogen heeft. We moeten een duurzaam beleid voeren en kijken naar de gezondheid en levensduur van de bomen. Als een boom een levensduur van 30 jaar heeft, moet je hem gewoon met 30 jaar vervangen, voordat hij gevaar voor de omgeving gaat opleveren. Maar bomen met een lange levensduur hebben misschien alleen een snoeibeurt nodig.

Bij herplant word ook goed gekeken naar welke boom waar geplant word. Hierbij word gekeken naar de hoogte van de boom en eventuele overlast. We lazen in het plan dat waternet een hekel heeft aan bomen op een waterkeerring. Ik ga er vanuit dat bestaande bomen niet zomaar gekapt worden, maar wat gebeurd er bij vervanging? Mag er een boom worden terug gepland of moet dat elders gebeuren?

In de commissie heeft onze fractie ook vragen gesteld over meer kleur en geur in het groen. Dit past heel goed in het beeld een bijensnelweg te creëren, iets wat de ChristenUnie-SGP  al jaren in hun verkiezingsprogramma hebben staan. Bij navraag in dit huis blijkt dat de extra gelden vanuit de kadernota toereikend zijn om hier een aanvang mee te maken. We hebben begrepen dat er veel mooie plannen zijn. We juichen dit dan ook toe.

Wel vind onze fractie dat het bermen maaibeleid in het buitengebied nog eens tegen het licht gehouden moet worden. Nu staat er erg hoge opgroei in de bermen die veel zicht wegnemen. Onze fractie vind dat de veiligheid van de weg gebruiker niet in gevaar mag komen.

Alles samenvattend kan onze fractie instemmen met dit raadsvoorstel. Het college heeft een mooie ambitie met 5 heldere speerpunten Maar ook voldoende flexibiliteit op diverse punten (beoogd effect 2 raadsvoorstel).

Naschrift: Door diverse fracties werden amendementen en moties ingediend om het groenbeleidsplan nog wat verder aan te scherpen.

De ChristenUnie-SGP heeft er een aantal van gesteund namelijk:

  • Amendement waarin wordt besloten dat gemeentelijke bomen niet alleen gekapt mogen worden omdat ze niet in het streefbeeld passen, maar dat er ook bijvoorbeeld sprake van overlast moet zijn.
  • Amendement waarin wordt besloten dat bomen op de die op de erfgrens tussen gemeente en particulier staan toch op die erfgrens herplant kunnen worden, hoewel de APV dat feitelijk niet mogelijk maakt. Dit punt speelt met name in Abcoude
  • Drietal moties die oproepen om nadere beleidsregels eerst met de raad te bespreken voordat ze worden vastgesteld.

We hebben ook tegen een amendement en een motie gestemd

  • Amendement waarin wordt besloten om bij drastische veranderingen in het groen met inwoners in een wijk of kern te overleggen. We hebben tegengestemd omdat het begrip “drastisch” vragen oproept en omdat de gemeente sowieso intensief overleg voert met inwoners over groenbeheer.
  • Motie waarin wordt opgeroepen nog eens te onderzoeken of particulier bomen niet beter behouden kunnen worden. In de praktijk komt dat er dan weer op neer dat voor elke particuliere boom dan ook weer een kapvergunning gevraagd moet worden, wat wij de inwoners niet willen aandoen. Voor specifieke bomen hebben we de monumentale bomenlijst en dat is wat ons betreft toereikend.
Labels

« Terug