Marickenland en De Heul

vrijdag 31 januari 2020 08:58

Uit de samenwerkingsovereenkomst (SOK) rondom Marickenzijde lag nog één restpunt: wat gaan we doen met de afspraken rondom het investeren in recreatieve voorzieningen. Het vorig college en dit college hebben hier met de provincie een afspraak over gemaakt, die nu aan de raad werd voorgelegd. Voor de ChristenUnie-SGP was de oneigenlijke koppeling met De Heul en het nu al zondermeer beschikbaar stellen van 1,7 miljoen euro zonder feitelijk plan echt een brug te ver.

In de commissie hebben we onze zorgen over dit voorstel al geuit. Wat is de impact voor met name de bewoners van Westerheul mbt de waterstand en de overlast van bijvoorbeeld muggen. Het inrichtingsplan geeft daar een aantal oplossingen.

Een ander punt van zorg is de bedrijfsvoering van een aantal agrarische bedrijven met het oog op de ophoging van het waterpeil. Het risico bestaat, dat hierdoor een goede bedrijfsvoering niet meer mogelijk is omdat de landerijen niet goed meer begaanbaar zijn voor de landbouwvoertuigen en het land ook te vochtig wordt voor het vee. In een eerder plan een aantal jaren geleden hebben we dit wel eens “nat uitroken” genoemd. Ook hier geeft het inrichtingsplan een aantal maatregelen om dit te voorkomen.

Vooralsnog is dat voor ons afdoende. Maar wij vragen wel van de wethouder, als onderdeel van de evaluatie, om de raad periodiek (bij voorbeeld jaarlijks) op de hoogte te brengen van de metingen, ontwikkelingen en bijstellingen. Dat is ook in lijn met de aanbevelingen van TNO. Kunnen wij daar een toezegging op krijgen?

Maar er zitten ook positieve kanten aan het plan. Er wordt nu van een braakliggend terrein een mooi recreatiegebied met wandelpaden gemaakt. De natuur krijgt hier de kans om zich te ontwikkelen en er wordt weer een steppingstone gerealiseerd in de verbindingen van natuurgebieden wat de diversiteit ten goede kan komen.

Meer moeite heeft mijn fractie met de koppeling met het project De Heul. Uit de informatienota van afgelopen maandag blijkt nogmaals, dat er van oorsprong geen koppeling is en dat die kennelijk alleen nu is aangebracht om de bestuurlijke afspraak tussen college en provincie over de financiële afwikkeling nu in de raad afgedekt te krijgen. Aangezien het raadsvoorstel erg vaag blijft over het vervolg met betrekking tot de besluitvorming en er wel politiek gevoelige aspecten aan de ontwikkeling van de Heul zitten, is dat wat ons betreft ongewenst. Daarnaast wordt in de marge van het voorstel ook nog even 6 ton vrijgemaakt voor “ontsluitingen” en “onvoorzien” waar helemaal geen verhaal bij zit (anders dan De Heul waar tenminste nog een “verkenning” beschikbaar is).

Saillant detail is wat ons betreft, dat het college in het raadsvoorstel ons doet voorkomen dat de gemeentelijke bijdrage met betrekking tot de compensatie voor de woningbouw Marickenzijde verlaagd is van 5,5 miljoen naar 2,8 miljoen. “Afgesproken is dat bij een positieve ontwikkeling van de grondexploitatie van de wijk De Maricken er tot een maximum    € 2.800.000,- wordt besteed aan recreatieve voorzieningen” (pag 3 RV).

Maar uit diverse informatienota’s blijkt, dat er al 1,2 miljoen is uitgegeven, en dat de feitelijke financiële last van de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst dus op 4 miljoen uit kan gaan komen. Het raadsvoorstel is wat ons betreft op dit punt onzorgvuldig.

Dat alles afwegend, betekent dat voor de gemeente het overgrote deel van de oorspronkelijke financiële verplichtingen dus overeind blijven (alleen de resultaatverplichtting qua afdracht per woning voor de laatste 450 woningen is nu een inspanningsverplichting), maar hoe zit het met de andere partijen? Het Rijk heeft zijn handen (en geld) al van het project afgetrokken. Moet de gemeente dan wel gehouden blijven aan die oude verplichtingen?

Kortom, wat de ChristenUnie-SGP betreft: college ga eerst uw huiswerk doen en kom dan met een uitgewerkt plan, zowel voor De Heul als voor de overige twee posten, met daarbij het financiële plaatje. Om die reden dienen wij een amendement in, waarin beslispunt 3 wordt aangepast:

“Een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het onderzoek naar overige recreatieve voorzieningen, waarbij de budgettaire ruimte, met een maximum van € 1.700.000, pas beschikbaar gesteld zal worden als er concrete voorstellen met betrekking tot die voorzieningen worden voorgelegd die in meerderheid door de raad worden gesteund.”

Of wij het totale voorstel zullen steunen, hangt af van de uitslag met betrekking tot dit amendement.

Naschrift: Ons amendement werd verworpen Om die reden hebben we in dit geval ook tegen het voorstel gestemd onder het afgeven van een stemverklaring. Daarin hebben we aangegeven niet tegen de ontwikkeling van het deel Marickenland te zijn en ook niet tegen een ontwikkeling bij De Heul, maar de koppeling en het beschikbaar stellen van het budget nu onze instemming niet kan krijgen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
2VFA2013488.pdf27,6 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug

Reacties op 'Marickenland en De Heul'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.