Armoede en schulden

maandag 09 maart 2020 08:45

In de raad van 5 maart werd ook de Beleidsnota Armoede en Schulden behandeld. De ChristenUnie-SGP vind daar het volgende van.

Laat ik beginnen met een compliment: de beleidsnota Armoede en Schulden is een zeer informatief en uitstekend leesbaar document. Eén van de betere documenten die ik in de afgelopen jaren in dit huis heb gezien.

De richting is ook helder, maar de twijfel bij ons zit nog in de uitvoering. We vragen ons af of met de te nemen maatregelen de onder punt 3.5 genoemde problemen voldoende zijn afgedekt. Wat ons betreft mag er nog wat meer aandacht zijn voor het oplossen van de versnippering en complexiteit van de regels. Als we lezen dat we weinig aanmeldingen voor de schuldhulpverlening zijn, maar we vervolgens veel aanmeldingen uitsluiten en dus niet registreren, doen we fundamenteel iets fout.

Daarnaast: je kunt niet alle problemen van de inwoners in regeltjes afvangen. Daarom zijn we blij met de pilot van het regelarm budget, wat ons betreft krijgen we niet pas in 2021 een tussenevaluatie, maar informeert de wethouder ons in de loop van dit jaar al over de eerste ervaringen.

In aansluiting daarop: in de commissie heb ik gesproken over de “artikel vijf procedure”; soms iets door de vingers zien omdat een praktische oplossing, die niet binnen de regeltjes valt, in de praktijk betere hulp biedt. Ik snap dat dit qua uitvoering lastig kan zijn omdat het risico van precedentwerking en ongelijke behandeling opduikt, maar dat kun je ondervangen door een goede interne procedure. Uiteindelijk is het doel dat we mensen zo effectief mogelijk helpen met hun problemen. Wethouder, nodig de uitvoerende ambtenaren en hulpverleners uit om met ideëen te komen om hier invulling aan te geven.

Een belangrijk bezwaar van onze fractie tegen deze beleidsnota is de afschaffing van de ICG regeling. Juist gehandicapten en chronisch zieken (vaak ook ouderen) zijn kwetsbaar. Ze zijn door hun situatie vaak opgezadeld met extra kosten (onvergoede medische zorg, reiskosten, etc…) en kunnen door hun situatie vaak ook niet of minder inkomen verwerven. Dus een dubbel nadeel. Daar moeten we als gemeente, als samenleving, juist extra alert op zijn. Om die reden vinden we deze keuze niet goed en doen we via het amendement van PvdA/GL en ons een beroep op deze raad om dat anders in te vullen.

Naschrift: helaas is dat amendement niet aangenomen. Nadat sinds 2015 (bij de overdracht van rijk naar gemeente) het budget voor ondersteuning van gehandicapten en chronisch zieken al van ca € 450.000 was teruggelopen naar ca € 160.000 door versobering van de regeling (zeer tegen onze zin, bij herhaling hebben we geprobeerd dat te repareren), wil het college nu de hele ondersteuning afschaffen. Ondanks de toezegging van de wethouder dat ze wil gaan zoeken naar alternatieven, hebben we uiteindelijk besloten om (als enige fractie) toch tegen die voorstel te stemmen. Hoewel op andere punten het een goed beleidsplan is, wilden we hier toch echt een principieel punt van maken: wij vinden het onverteerbaar dat de meest kwetsbare inwoners zo in de kou gelaten worden en kunnen daar niet mee instemmen.

Labels

« Terug

Reacties op 'Armoede en schulden'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.