KADERNOTA 2023

dinsdag 07 juni 2022 08:54

In de raad van 1 juni behandelden we de Kadernota voor 2023. De Kadernota is een beleidsstuk waarin uitgangspunten worden vastgelegd om de begroting voor volgend jaar in te richten. Het “oude” college had echter een zogenaamde beleidsarme kadernota afgeleverd; alleen de onvermijdelijke ontwikkelingen werden er in aangegeven, nieuw beleid moest dan uit het coalitieakkoord komen. De behandeling van zo’n meestal belangrijk stuk, verliest dan natuurlijk fors in waarde. In onze inbreng in de raad hebben we een poging gedaan daar nog wat aan te doen.

We behandelen een kadernota zonder veel inhoud. Het is een document van een college dat op de winkel past en alleen nog iets zegt over ontwikkelingen die toch al vast staan. Er zit geen beleid in. Op zich begrijpend voor een vertrekkend college, maar daarmee wordt de behandeling van de kadernota feitelijk een overbodige zaak. We hadden er ook een hamerstuk van kunnen maken.

Op onze vragen om nog enige duiding te geven over lopende zaken die vrijwel zeker niet binnen de nu beschikbare budgetten gerealiseerd kunnen worden (we hebben bv het groot onderhoud aan wegen en de het opknappen van het woonwagenkamp genoemd) wordt verwezen naar het nieuwe college. Terwijl we weten dat we die plannen niet zomaar af kunnen blazen.

Ernstiger is, dat nergens in die beantwoording, of via het raadsvoorstel, ook maar is aangegeven welke lijken er op dat moment al in de kast lagen. Ik doel dan op de 1e bestuursrapportage  die we vorige week toegezonden kregen met nota bene 1,8 miljoen tekort, nu al, over 2022. Ik kan mij niet indenken dat die tekorten (misschien niet exact en misschien niet allemaal) ook bij het aanbieden van de kadernota niet al bekend waren. En anders bij de commissiebehandeling. En daar zit die afboeking van 450k voor het kindcentrum Hofland nog niet bij inbegrepen. Maar er is (met uitzondering van enkele posten onder “autonome ontwikkelingen”) met geen woord over gerept. In de kadernota wordt een rooskleurig beeld voor de toekomst geschetst, onze vragen over ontwikkelingen worden in de beantwoording afgedaan met “vraagt u het maar bij de behandeling van de programmarekening” en ondertussen hult het college zich in stilzwijgen over het financieel debacle dat ons nu is gepresenteerd. Je kunt je ook afvragen of het derde beslispunt nog serieus te nemen is, nu de startpositie feitelijk ruim 2 miljoen minder gunstig is.

Ook bij de indringende vragen van mevrouw De Korte over autonome ontwikkelingen, zag het college zich niet genoodzaakt zo’n “verlieswaarschuwing” af te geven.

Ik verwijt het huidige college dat ze op dit punt de raad niet goed en tijdig hebben ingelicht en dat is een slecht afscheid.

De ChristenUnie-SGP heeft in de aanloop naar deze behandeling, allereerst in de commissie, de suggestie gedaan om de extra overschotten die er in 2023 ontstaan (volgens de kadernota) deels in te zetten voor het niet verhogen van de OZB en leges. Om zo de sterk stijgende kosten als gevolg van de inflatie van onze inwoners en bedrijven wat te verzachten. Maar met deze perspectieven, verdampt natuurlijk dat mooie plaatje van de kadernota. En daarmee de ruimte om de inwoners tegemoet te komen.

Toch blijven we bij dit voorstel. En we hadden daarvoor ook een  motie voorbereid waarin het college verzocht werd bij de begroting ook een voorstel uit te werken waarin voor 2023 de nullijn met betrekking tot de OZB en leges gehanteerd zou worden. Nu horen we van diverse fracties, dat zijn ongelukkig zijn met het tijdstip waarop wij die motie in willen dienen omdat er nog geen nieuw college is, die wel de begroting moet verzorgen.  Maar er is wel een volledig in functie zijnde nieuwe raad, die gewoon besluiten kan nemen en opdrachten kan geven, ongeacht welk college er op dat moment is. Dus wat mij betreft is dat geen valide argument.

Echter om te voorkomen, dat fracties deze motie niet steunen, hoewel ze het er inhoudelijk wel mee eens zijn, houdt ik hem nu aan, maar wil die wel voor de zomer (dus in de volgende raad bij de behandeling van de programmarekening) in stemming brengen. Hopelijk krijgt die motie dan wel de steun van die fracties die het er inhoudelijk wel mee eens zijn.

Labels

« Terug

Reacties op 'KADERNOTA 2023'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.