Centrumplan Vinkeveen

centrumplan_vinkeveen.jpgmaandag 25 september 2023 09:33

Na vele jaren discussie lag er nu dan een nieuw plan voor de ontwikkeling in het centrum van Vinkeveen. Dat zouden we in juni al behandeld hebben, maar werd op verzoek van RVB naar september uitgesteld. Niet zonder reden, want er lagen nu 5 amendementen en 1 motie voor.

Allereerst even wat inleiding. Het gaat hier om een gebied rondom de N201, dus het voormalige Adelaarsterrein en de braakliggende gebieden ten noorden en ten zuiden van de N201, ingeklemd tussen de Ringvaart en de Herenweg. In dit gebied kunnen (technisch) ca 300 woningen gerealiseerd worden, maar de mobiliteit die dat teweeg brengt, zorgt ervoor dat er ruimte is voor net geen 240 woningen (tenzij we draconische verkeersbeperkingen gaan toepassen).

Wel geldt hierbij een lagere parkeernorm (“centrum”) dan bij andere ontwikkelingen vaak toegepast. Dit is onder andere ingegeven doordat in dit gebied via twee HOV-haltes voor bussen gerealiseerd kunnen worden wat de OV ontsluiting verbeterd. Eén van de amendementen (in oorsprong van de VVD) wilde dit norm oprekken naar “centrum-schil” wat meer parkeerplekken oplevert. Maar daarmee is het aantal te bouwen woningen bijna 25 minder vanwege de toegenomen verkeersdruk (naast dat minder woningen ook minder geld opleveren). Andere amendementen gingen over de hoogte van de bebouwing op het Adelaarsterrein (gebeid 3), waar tot maximaal 5 bouwlagen + kap gebouwd zou mogen worden. Dat levert een markant gebouw aan de rand van de plassen op (landmark) maar ging een aantal fracties te ver. Verlagen van bouwlagen kost echter opnieuw woningen. Die kunnen dan wel elders in het gebied opgevangen worden, maar dat is dan weer extra ruimtebeslag (en dus bv minder ruimte voor groen). Twee amendementen richten zich op het bouwprogramma en tot slot was er nog een motie die het college vroeg na te gaan of de vrijliggende fietspaden bij de Bonkestekerweg toch niet kunnen blijven (plan gaat uit van fietsstroken op de rijbaan in heel Vinkeveen in combinatie met 30km zone.

Tot zover de inleiding. Namens de ChristenUnie-SGP hebben we het volgende in de raad ingebracht.

Er ligt nu dan eindelijk een plan voor het centrum van Vinkeveen op tafel, wat een goede kans van slagen heeft. We leiden dat onder andere af aan de overwegend positieve reacties vanuit de inwoners van Vinkeveen, zoals we in de commissie via de insprekers hebben gehoord.

Onderdeel van het plan is een radicaal andere verkeersoplossing. Het college toont lef om de variant B, waar de raad ooit voor koos, los te laten en het ModelShift model voor te stellen. Met de credits voor PvdA/GroenLinks die daar destijds ook al sterk voor pleitte. Wij waren daar toen nog niet van overtuigd, maar de positieve geluiden uit het Vinkeveense heeft ons standpunt doen kantelen. We zien het maar als een interessant experiment, wat we zeker een kans moeten geven.

Ten aanzien van het mobiliteitsdeel; wij hebben wel aarzeling bij de keuze met betrekking tot de Bonkestekerweg. Daar is nu een veilige situatie met een vrijliggend fietspad, wat wij bij voorkeur niet ingeleverd zien worden door fietsstroken. In dat opzicht steunen we dus de motie. Wij geven het college in overweging om bij de verdere uitwerking hier wellicht toch een iets andere oplossing te kiezen. We verwachten meer verkeer op de Mijdrechtse Dwarsweg richting de N212 omdat de integrale 30km aanpak verkeer uit (met name) Westerheul zal verleiden om toch even om te rijden via de N212 als ze richting Utrecht moeten. In de Dwarsweg zit nu ook nog een wegversmalling. Het zou wellicht een idee kunnen zijn om die wegversmalling te vervangen door het startpunt bebouwde kom daarheen te verleggen, vanaf daar dus 50 km en dan de 30km zone te laten beginnen aan het einde van de Bonkestekerweg (bijvoorbeeld bij de kruising bij het VLC).

Het verruimen van de parkeermogelijkheden, het amendement, oorspronkelijk van de VVD, steunen we niet. Dat staat haaks op de wens om juist andere verkeersmodaliteiten te bevorderen. Daarnaast kost dit 23 woningen (10%) van het realiseerbaaar aantal woningen en ontstaat er een financieel gat van 1 miljoen. Die prijs vinden wij te hoog. Wie daar straks een huis koopt, weet ook wat de parkeermogelijkheden zijn en dat hier voor een andere vorm van mobiliteit gekozen wordt.

Over de hoogte van het appartementengebouw hadden wij wat twijfels, want we weten hoe kritisch in deze gemeente naar hoge gebouwen gekeken wordt. Maar alles afwegend, vinden wij dat dit op deze locatie wel kan. En ook wij zien wel, dat het een landmark van Vinkeveen kan worden. Daarnaast scheelt dit een (voor ons nog onbekend) aantal woningen die dan elders in het plan gerealiseerd moeten worden en dat heeft ook zijn kostprijs. Beide appartementen hierover steunen we dus niet.

Uit het verslag van het spoedoverleg met de ontwikkelaar leiden we af dat deze amendementen het project nog wel mogelijk maken, waarbij het ons opvalt, dat eigenlijk alleen ingegaan wordt op de amendementen mbt de bouwhoogte. Niet het amendement mbt de parkeernormen, terwijl die misschien wel de grootste impact heeft (minder woningen / minder opbrengsten).

Dan zijn wij verbaasd over het amendement “integraliteit”. Wij zien niet wat dit amendement toevoegt, want dit is feitelijk wat letterlijk al in het Ruimtelijk Kader (pag 40) opgenomen is. Daarom steunen we deze dus ook niet. Wel zijn we benieuwd hoe de wethouder nu over eventueel oprekken van de 30 en 15% denkt. In de commissie van juni leek hij daar nog ruimte voor te zien.

Tot slot het amendement over bebouwingspercentages. Dit amendement is niet in de commissie besproken en eerlijk gezegd, vragen we ons ook bij dit amendement af wat het toevoegt. Het amendement bevestigt feitelijk de intenties van het plan hoewel de percentages niet in het ruimtelijk kader zelf staan, maar in de nagezonden informatie wat voor ons wel een integraal onderdeel van het dossier is. Het amendement past dus niets aan. Overigens goed als dit soort informatie in de toekomst zoals dichtheid in beoogde ruimtelijke indeling in de toekomst explicieter in een ruimtelijke kader worden opgenomen. We wachten voor dit amendement even af hoe het college ernaar kijkt.

 

Naschrift: Alle amendementen en de motie werden aangenomen, waarbij wij alleen de motie gesteunde hebben. De amendementen vonden we of overbodig of een verslechtering van het plan. Met name het verlies van 23 woningen door de ophoging van de parkeernorm heeft ons doen besluiten om tegen dit geamendeerde plan te stemmen (wetend dat het plan toch wel aangenomen zou worden, dus de ontwikkeling gaat wel door, maar veel slechter dan wij zouden willen).  

Labels

« Terug

Reacties op 'Centrumplan Vinkeveen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.