Actieplan 3xO met het oog op moeilijk vervulbare vacatures

verkiezingsavondmaandag 12 maart 2018 12:57

Eén van de speerpunten van de ChristenUnie-SGP in de afgelopen jaren, maar ook voor de komende coalitie-periode, is de verbinding tussen ondernemingen en onderwijs. Daarom organiseerde de ChristenUnie-SGP in De Ronde Venen een debatavond in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Tijdens deze debatavond schetste lijsttrekker Wim Stam het nijpend tekort aan vakkundig personeel. Uit een serie recente artikelen in kranten en tijdschriften komt naar voren dat we nu en in de komende jaren een groot tekort hebben aan vakbekwaam personeel in de techniek, bouw, zorg en onderwijs. En dat terwijl er in de WW en bijstand honderdduizenden nog steeds aan de kant staan, nog afgezien van de mensen met een arbeidsbeperking en statushouders die we maar niet aan het werk krijgen.

“De ChristenUnie-SGP heeft dat probleem in 2015 en 2016 al aangekaart onder andere via diverse moties” aldus Stam. Maar die zijn telkens door de raad verworpen. “De actuele situatie maakt het echter alleen maar nijpender” stelt Stam, “waarbij we dat alleen maar kunnen oplossen door een nauwe samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid”. We noemen dat “Actieplan 3xO” en de ChristenUnie-SGP wil de komende raadsperiode graag een dergelijk initiatief van de grond tillen.

Tweede kamerlid Roelof Bisschop (SGP) was de speciale gast op deze avond. Zijn stelling is “trek het breder; onderwijs leidt op voor de problemen van nu maar moet opleiden om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen”. Hij stelde verder “Er zijn nu banen, die 20 jaar geleden niet bestonden bijvoorbeeld door de ICT-ontwikkelingen. Mensen zullen dus hun leven lang moeten blijven leren en daar moeten ondernemers en werknemers op inspelen”. Ook ziet hij verbeteringen in het beroepsonderwijs onder andere door aanpassing van de VMBO-profielen en de kwalificatiedossiers in het MBO”.

Wel ziet Bisschop ruimte voor verbetering op lokaal niveau; “Is er een structureel overleg tussen bedrijven en onderwijs in uw gemeente” zo was zijn vraag. Zie je lokale mogelijkheden, gebruik die dan. Hij gaf als voorbeeld het BOVO-project in Vriezeveen, waar ondernemers in de bouw, samen met het ROC een praktijkschool voor de bouw zijn begonnen.

Vervolgens was het woord aan de zaal. Daar vielen wel kritische geluiden te horen onder andere over de afstand van het onderwijs tot de ondernemingen (ROC te afstandelijk en MBO te weinig zichtbaar bij begeleiding van stages), de vrijblijvende mentaliteit van studenten die min of meer aangeleerd wordt in het HBO maar botsingen geeft in bedrijven en de mentaliteit van sommige jonge mensen. Wel was er bijval voor de gedachte dat men zijn hele leven lang moet gaan bijscholen.

Overigens werd niet alleen naar het onderwijs gewezen. Er werd onder andere gewezen op het schrappen van bedrijfsopleidingen en het feit dat ondernemingen vaak te afwachtend zijn zonder zelf te investering in het opleiden van mensen. Er werden ook enkele goede voorbeelden genoemd van bedrijven die tijd en geld vrijmaken door jonge mensen een BBL-plek te geven. Die bedrijven hebben vaak veel minder moeite om vacatures vervuld te krijgen.

Wim Stam sloot de avond af met de conclusie, dat betrokken partijen het alleen niet redden, maar dat we het probleem van onvervulde vacatures alleen oplossen via samenwerking. Hij pleitte dan ook voor een soort deltaplan werkgelegenheid wat hij “Actieplan 3 x O” noemde om de samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid te benadrukken. Daarbij moeten ondernemers bereid zijn te investeren in tijd en geld in mensen die nog niet vakbekwaam zijn, moet het onderwijs beter samenwerking met ondernemers en hun rol daarop aanpassen en moet de overheid zorgen dat onnodige en overbodige belemmeringen weggenomen worden.

Helaas was er in de discussie weinig aandacht voor het weer aan werk helpen van (oudere) werklozen, statushouders en arbeidsgehandicapten. Wim Stam benoemde deze groepen als aandachtpunten in zijn slotwoord nog een keer.

Aan het einde van de avond was er de gelegenheid voor de aanwezigen om op een flipover suggesties, wensen en opmerkingen te noteren voor de minister van OCW, Arie Slob. Zaterdag 10 maart heeft Wim Stam die reacties, tijdens een evenement van de ChristenUnie, persoonlijk aan de minister overhandigd en met hem besproken.

Labels
GR2018

« Terug