Gedoe om de scholierenlijn naar de Driestar (Gouda)

zaterdag 02 juni 2018 13:12

Op 30 mei jl werd de ChristenUnie-SGP De Ronde Venen door meerdere ouders uit onze gemeente geïnformeerd over het voornemen van Syntus om de scholierenlijn naar Gouda vanaf 2019 niet meer in de huidige vorm uit te gaan voeren. Zij maken zich daar erg bezorgd om en hebben ons gevraagd wat wij daar nog aan zouden kunnen doen.

Een dag eerder, op 29 mei jl, werd het Driestar College in Gouda in een gesprek door Syntus geïnformeerd over dit voornemen.  Op dit moment rijden er twee scholierenlijnen, de huidige buslijnen 646 en 647, rechtstreeks vanaf Mijdrecht, via Wilnis, Kamerik, Woerden en de A12 naar Gouda. Daarmee hebben dagelijks ca 100-150 leerlingen (waarvan een groot deel uit De Ronde Venen) een directe busverbinding naar hun school daar, het Driestar College.

Syntus geeft aan dat men dit wil om daarmee een betere inzet van bussen in de provincie Utrecht te kunnen realiseren. Bijkomend argument is, dat de bussen nu op de A12 regelmatig in de file staan en te laat bij school aankomen. De verbinding met de trein vanaf Woerden is naar het oordeel van Syntus sneller. Wel onderkent Syntus, zo blijkt uit een brief van hen aan het Driestar College, dat er meerkosten voor de ouders gaan ontstaan, waarvoor men nog een oplossing met de NS probeert te vinden.

Met de ouders, maakt ook de ChristenUnie-SGP zich hier grote zorgen over en dus hebben wij de kans gegrepen om dezelfde avond nog een motie in te dienen tijdens de geplande raadsvergadering over de Kadernota 2019. Temeer daar we in het verleden niet zulke goede ervaringen hebben met aanpassen van buslijnen omdat de NS dat wel zal compenseren; we noemen het vervallen van de lijn 140 destijds waardoor scholieren niet meer direct door konden reizen naar scholen in Utrecht-Noord. De o zo mooie oplossingen in samenwerking met NS waren van korte duur. Maar de populaire lijn kwam niet terug. Nu herhaalt zich een soortgelijke situatie, dus de ChristenUnie-SGP vindt dat eventuele mooie beloften van Synthus en of NS ons niet te snel moeten verleiden. Iets wat eenmaal weg is komt niet snel meer terug. Wij willen een verbetering van ons bus-netwerk, geen verslechtering.

De kwestie was ook voor de wethouder een verrassing, maar zij gaf aan hier zeker aandacht aan te willen geven. De voltallige raad heeft zich eveneens achter onze motie geschaard; die werd unaniem aangenomen. In de motie vragen we het college “Zo spoedig mogelijk, in samenspraak met het Driestar College en andere gemeentes, in overleg te treden met de provincie en Syntus om bij voorkeur dit besluit te laten terugdraaien en mocht dat niet mogelijk zijn, te voorkomen dat ouders en leerlingen met nadelige gevolgen in de vorm van langere reistijd en hogere kosten geconfronteerd worden

We hebben het verzoek expres zo geformuleerd, omdat de aanpassing niet perse een verslechtering hoeft te zijn, mits het kostenprobleem wordt opgelost en men ook nadenkt over nog een aantal andere gevolgen. Wij denken dan concreet aan het volgende:

  • Onze fractie heeft in de korte tijd tussen het ontvangen van het bericht en het indienen van de motie een klein onderzoekje gedaan en wij concluderen dat de kosten gemiddeld genomen ongeveer zullen verdubbelen per leerling. Als de ouders nu op jaarbasis ca € 800 per kind betalen, zal dat door de combinatie van een busabonnement en een treinabonnement al snel naar ca €1500 oplopen. Voor gezinnen die meerdere kinderen op de Driestar hebben, kan dat dus jaarlijks een paar duizend euro extra kosten betekenen.
  • Het is nog de vraag of de verbinding inderdaad sneller is. Als de aansluiting van de bus op de trein goed wordt afgestemd, zou dat een tijdvoordeel kunnen opleveren. De treinreistijd inclusief  overstappen zal in het gunstigste geval ca een kwartier zijn, maar daar komt nog minstens 10 minuten looptijd in Gouda van het station naar de school bij. Dus het reistijdvoordeel zal beperkt zijn.
  • Vervolgens is het de vraag wat er gebeurt als de aansluiting gemist wordt. Op dit moment rijden er twee treinen per half uur tussen Woerden en Gouda, maar dat is met 4 minuten verschil. Mis je de laatste van die twee, dan moet er 26 minuten gewacht worden voor de volgende trein gaat. Ook is het zo dat de eerste van deze twee treinen er 12 minuten over doet, de tweede echter (door een lange stop op Goverwelle) doet er 20 minuten over. Gaat Syntus bij het missen van de aansluiting dan alsnog doorrijden naar Gouda?
  • Ook vernemen we dat met regelmaat het treinverkeer tussen Woerden en Gouda gestremd is. Gaat Syntus in dat geval ook doorrijden naar Gouda? Anders moeten de kinderen via Alphen aan de Rijn omreizen: Een reistijd van 40 minuten.
  • Verder is niet zeker of de verbetering ook in de toekomst bestendig is. Op dit moment kan de buslijn afgestemd worden op het gebruik. Maar in de nieuwe situatie is de treinenloop de bepalende factor. Als de NS de dienstregeling aanpast, zou dat gunstiger, maar ook ongunstiger uit kunnen pakken. De provincie, noch Syntus heeft daar invloed op.
  • Verder vragen wij ons af of de NS überhaupt wel op deze reizigersstroom berekend is. De huidige capaciteit en bezetting van de trein verdraagt ons inziens geen extra 100-150 passagiers.
  • Tot slot ontstaat er ook nog een mogelijk veiligheidsprobleem in Gouda, want na aankomst moet deze hele stroom leerlingen (100-150 jonge kinderen) bij het station Gouda een zeer drukke weg oversteken en dan door en woonwijk naar de school lopen.  In de huidige situatie is dat niet geval, want de kinderen worden op de stoep voor de school afgezet.

Wellicht zijn er nog ander consequenties die wij nu niet overzien, maar we gaan ervan uit dat het Driestar College in het overleg met onze wethouder daar dan wel duidelijkheid over zal geven.

Uiteraard hebben wij ook onze partijgenoten in de provinciale staten op de hoogte gebracht, net zoals onze collega’s van de ChristenUnie en SGP in Stichtse Vecht, Woerden en Nieuwkoop. We hebben in de raadsvergadering onze collega raadsleden opgeroepen datzelfde te doen.

We wachten nu af wat de verdere stappen van ons college dan wel acties vanuit onze statenfracties gaan opleveren. Het gaat hier per slot van rekening om het welzijn van onze kinderen en de portemonnee van onze inwoners.

Bijlagen: Motie, brief van Syntus aan Driestar College en brief van Driestar College aan ouders

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
MCUSGP201805-05-BuslijnGouda-V01316.4 kBapplication/pdfdownload
MCUSGP201805-05-BuslijnGouda-V01-BIJLAGE227.8 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug