Mooi resultaat bij behandeling Kadernota 2019

zaterdag 02 juni 2018 13:11

Op woensdag 30 en donderdag 31 mei werd de Kadernota 2019 in onze gemeenteraad behandeld. De kadernota is het richtinggevend document voor het opstellen van de begroting later dit jaar. Met de Kadernota geeft de raad dus sturing aan het beleid voor 2019 en later. De ChristenUnie-SGP heeft 1 amendement en 5 moties ingediend. Allen zijn aangenomen, 4 zelfs unaniem. Een mooi resultaat waar we erg dankbaar voor zijn.

De raad begon woensdagavond met inbreng van alle fracties waarin zij hun speerpunten voor 2019 konden benoemen. Onze fractievoorzitter Wim Stam heeft een samenvatting vanuit onze algemene beschouwingen gegeven.  Vervolgens was er gelegenheid voor een debat over de inbreng waarbij vooral huisvesting, onderdelen uit het sociaal domein en de invloed van de zogenaamde “maartcirculaire” op onze toekomstige financiële positie domineerden.  De maartcirculaire is een document van het rijk waarin een doorkijk gegeven wordt van de verwachte nieuwe taakstellingen voor de gemeente en de ontwikkeling van het gemeentefonds, de vergoeding vanuit het rijk voor de gemeenten om hun werk te doen. Dat gemeentefonds maakt overigens ongeveer de helft uit van onze totale inkomsten.

In het laatste deel van de avond kregen de collegeleden de gelegenheid om hun reactie op de algemene beschouwingen en de inmiddels ingediende moties en amendementen te geven. Dat leidde ook tot een af en toe stevig debat en duurde zolang dat de reactie van de burgemeester naar de donderdagavond werd doorgeschoven.

Na de inbreng van de burgemeester werd het grootste deel van de avond benut aan het debat over de moties. De griffie had die vooraf al themagewijs ingedeeld, zodat er een goed gestructureerd debat plaatsvond. Kennelijk waren het amendement en de moties van ons zo overtuigend dat ze uiteindelijk alle zes werden aangenomen. De meeste discussie ontstond nog over onze moties over het fietsverkeer (voorrang op fietspaden en onderzoek naar de fietsbrug in Mijdrecht).

In vogelvlucht deze zes voorstellen vanuit de ChristenUnie-SGP.

Innovatiebudget Sociaal Domein

In dit amendement hebben we vastgelegd dat ook voor 2019 er opnieuw een innovatiebudget van € 150.000 in de begroting opgenomen moet worden. In 2016 is daarmee begonnen om initiatieven vanuit de bevolking te ondersteunen om daarmee de kosten in het sociaal domein beheersbaar te houden. Met het oog op de stijgende kosten in de jeugdhulp moet er naar ons oordeel nog het nodige in de preventieve sfeer gedaan worden, waar het innovatiebudget bij kan helpen.

Amendement is unaniem aangenomen.

Versterking re-integratiebudget

In de verkiezingscampagne hebben we aangegeven dat er werk gemaakt moet worden van het verbeteren van de re-integratie van werklozen en mensen in de bijstand door een goede samenwerking tussen gemeente, ondernemers en onderwijs. Bij de commissiebehandeling van de kadernota zagen we dat het re-integratiebudget de komende jaren dreigde af te nemen waardoor deze extra inzet lastiger zou worden. Ook kregen we mee dat het werkcentrum tot nog toe nog niet dat heeft opgeleverd wat was beoogd. Een extra impuls is nodig en dus dienden we een motie in om dat te bereiken. Hiermee geven we gelijk invulling aan het inlossen van één van onze verkiezingsbeloftes. Nadat we in de staart van het debat, op verzoek van D66, de opdracht in de motie nog hadden aangepast, kreeg ook deze motie (inmiddels mede ingediend door RVB en Lijst8Kernen) de volle steun van de raad.

Motie is unaniem aangenomen.

Voorrang voor de fiets

Met deze motie beogen we meer ruimte te geven aan de fiets in het verkeer, met name in de bebouwde kom. Ook dit sluit aan bij één van onze verkiezingsbeloftes rondom “leefbaarheid” (consequent het fietsverkeer bevorderen met het oog op voorrangsituaties). Het was ons opgevallen dat op een aantal doorgaande fietspaden de fietser geen voorrang heeft. Op sommige plekken leidt dat zelfs tot een vreemde en verwarrende situatie zoals langs de Oosterlandweg (bij de Viergang geen voorrang, dan bij de Windmolen wel, vervolgens bij de Hoofdweg ook, maar bij de Haarlaan weer niet). Na een kritische bevraging was de raad overtuigd van het nut van deze motie (inmiddels met steun van CDA en PvdA/GroenLinks ingediend).

Motie is unaniem aangenomen.

Voetganger / fietsverbinding Rondweg Mijdrecht.

We merken dat deze weg steeds drukker wordt en dat er op meerdere plekken binnen een korte afstand oversteekplekken zijn. Daarnaast willen we binnenkort op de Stationslocatie woningen bouwen en is er ook nog een knelpunt met betrekking tot een veilige oversteek vanuit de Nutslaan. Daarom hebben we de suggestie gedaan om eens na te denken over een brugverbinding over de Rondweg. Dit leidde tot behoorlijk wat vragen die we gelukkig goed konden beantwoorden. Na een kritische noot van de wethouder hebben we het verzoek in de motie aangepast. Klik hier voor het geplaatste nieuwsbericht hierover.

Motie aangenomen: voor waren CDA, Lijst8Kernen, PvdA/GroenLinks, D66, CUSGP en 2 leden van de Seniorenpartij. Tegen de VVD, RVB en het derde lid van de Seniorenpartij.

Scholierenlijn Gouda

Donderdagochtend werden wij geattendeerd op een brief van het Driestar College aan ouders in De Ronde Venen waarin werd aangegeven dat de scholierenlijnen 646 en 647 in de toekomst niet verder zouden gaan dan het NS station in Woerden. Dat heeft ernstige consequenties voor de kinderen en hun ouders waaronder een forse verhoging van de kosten. Daarom hebben we de kans gegrepen om nog in deze raad het college via een motie op te roepen met de provincie en Syntus in gesprek te gaan om te bewerkstelligen dat dit besluit wordt teruggedraaid of zodanig wordt uitgevoerd dat er geen nadelige gevolgen voor onze inwoners zijn. Zowel het CDA als de RVB sloten zich bij ons aan zodat we deze motie gezamenlijk konden indienen. De raad was er gauw klaar mee en sprak haar ergernis uit over de gang van zaken rondom het Openbaar Vervoer. En de ChristenUnie-SGP werd een compliment gemaakt voor de voortvarendheid waarmee we dit punt binnen een dag hadden opgepakt.

Klik hier voor een uitgebreidere toelichting met de motie en brieven als bijlage.

Motie is unaniem aangenomen.

Inwoner aan het woord

Het coalitieakkoord spreekt van versterking van de inwonersparticipatie. Nu waren wij wel enthousiast over een dergelijke inwonersraadpleging een paar jaar terug bij de begroting (overigens ook op ons initiatief). In ons verkiezingsprogramma hadden we dus al aangegeven dat het goed zou zijn als de inwoner jaarlijks voorafgaand aan de behandeling van de kadernota wordt geraadpleegd over de prioriteiten die zij willen stellen. Dit was dus een mooie gelegenheid om die verkiezingsbelofte gelijk in te vullen. Op verzoek van RVB hebben we het verzoek in de motie iets aangepast (voorlopig alleen voor 2019 en dan op basis van een evaluatie eventueel doorzetten in de jaren daarna) waarna ook de handtekening van RVB onder de motie kon.

Motie aangenomen: voor waren RVB, Lijst8Kernen, PvdA/GroenLinks, D66, CUSGP en de VVD. Tegen CDA en de Seniorenpartij.

Tot slot werd de kadernota unaniem aangenomen, wat voor het nieuwe college natuurlijk een mooie opsteker is. Wij wensen het college en de organisatie veel succes met het uitwerken naar een goede begroting, die we in oktober en november zullen gaan behandelen.

De ChristenUnie-SGP ziet met tevredenheid, maar vooral ook met dankbaarheid, terug op deze behandeling van de kadernota. Het is uniek in onze politieke geschiedenis dat al onze voorstellen bij een begroting of kadernota worden overgenomen. Na de teleurstellende verkiezingsuitslag, ervaren we dit als een gezegende uitkomst en dat geeft ons moed en vertrouwen om de dezelfde gemotiveerde manier door te gaan met het bouwen aan de toekomst van onze mooie gemeente.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
ACUSGP201805-01-Innovatiebudget-V01104.0 kBapplication/pdfdownload
MCUSGP201805-01-Fietsvoorrang-V02101.1 kBapplication/pdfdownload
MCUSGP201805-02-Brug-V04165.5 kBapplication/pdfdownload
MCUSGP201805-03-InspraakKadernota-V02110.5 kBapplication/pdfdownload
MCUSGP201805-04-Reintegratiebudget-V03103.7 kBapplication/pdfdownload
MCUSGP201805-05-BuslijnGouda-V01 (002)316.4 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug