Een weg, een pont, het afval, de ICT en vluchtelingen

woensdag 10 juni 2020 10:32

Zoals u in het arikel “De raad in Coronatijd” kunt lezen, werd op 4 juni een raadsvergadering gehouden in de Willistee. De belangrijkste onderwerpen deze avond waren “hoe nu verder met de ontsluiting van Vinkeveen”, “Wat gaan we doen met de veerpont bij Nessesluis”, “hoe zamelen we in de toekomst ons afval is”, “forse investering in ICT” en het probleem van de kindvluchtelingen in Griekenland. In dit artikel een verslag van de inbreng van de ChristenUnie-SGP.

ONTSLUITING VINKEVEEN

Het eerste voorstel betrof het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek en quickscan naar een oplossing voor de ontsluiting van Vinkeveen. Begin dit jaar heeft het college daar een denkrichting over voorgelegd door middel van een eenrichtingsverkeer-oplossing op de Kerklaan. U heeft daar in de lokale media het nodige over kunnen lezen (https://rtvrondevenen.nl/artikel/149278085/idee-voor-betere-verkeerssituatie-vinkeveen).

In dit raadsvoorstel werd nu ook een tweede variant voorgelegd; een oud idee van een westelijke rondweg achter het Veenlandencollege langs. Een variant waar de provincie nooit in mee wilde gaan. Maar nu door het college opnieuw op tafel werd gelegd.

De ChristenUnie-SGP heeft het volgende over dit voorstel meegegeven (en vervolgens tegen dit voorstel gestemd).

Dit voorstel is te prematuur en niet besluitrijp.

Een belangrijke factor is de positie van de provincie tav de westelijke ontsluiting. Die is nog in beraad en dus hebben we geen idee of dit ueberhaupt een begaanbare weg is.

Ook hebben wij in de commissie gevraagd in hoeverre de zgn eenrichtingverkeer Kerklaan variant financieel realistisch is; in hoeverre zijn partijen die verantwoordelijk zijn voor het kostendragen van de ontwikkelingen ook daadwerkelijk gemotiveerd? Anders gaan we geld uitgeven voor onderzoek waarmee we aan een dood paard blijven trekken; zie de historie van het centrumplan. We zien hier niets van terug in het voorstel.

Ook hebben wij in de commissie gevraagd naar de onderzoeksopdracht en onderzoeksvragen; we vinden hier in de beantwoording en in het raadsvoorstel niets van terug. We denken daarbij ook aan het betrekken van de inwoners Zuiderwaard, die nu des duivels zijn en zich ernstig bedrogen voelen door de gemeente naar aanleiding van (nog zeer recente) toezeggingen dat er geen westelijke randweg zal komen.

Nu zult u zeggen, dat willen we nu juist uitzoeken. Maar de elementen “positie provincie” en positie “kostendragers” en het verstrekken van de onderzoeksopdracht zijn voor de ChristenUnie-SGP van cruciaal belang om een oordeel over dit voorstel te vellen. Daarom adviseren wij om het nu niet naar de besluitnemende raad te brengen, eerst het huiswerk te doen en er dan mee terug te komen

UITVOERINGSPLAN GRONDSTOFFEN

Nadat in september vorig jaar de (inmiddels afgetreden) wethouder Becker al was gestruikeld over haar voorstellen voor een uitvoeringsplan grondstoffen, mocht nu wethouder Hagen het proberen. Kern van haar voorstel is een mix van het invoeren van Diftar (een systeem waarbij je betaald voor de hoeveelheid restafval die je aanbied) en het verlagen van de service mbt het ophalen van restafval (van 2 wekelijks naar 4 wekelijks) om mensen te stimuleren meer aan afvalscheiding te doen. We zitten nu net boven de 60%, dat moet naar 75%.

We hebben daar in de raad het volgende over ingebracht.

Voor onze fractie blijft dit een ingewikkeld dossier. We zijn op voorhand geen voorstander van Diftar omdat we van mening zijn dat dit negatieve bijeffecten heeft bijvoorbeeld in de vorm van zwerfafval. In die voorstel zit ook geen enkele maatregel opgenomen om dat tegen te gaan.

Vorig jaar hebben we een voorstel behandeld waarin duidelijk is aangeven dat de inzamelfrequentie een grotere invloed heeft dan Diftar. In het huidige voorstel en de nadere informatie zien we het tegendeel daarvan nog niet bewezen.

Om die reden zou de ChristenUnie-SGP ervoor kiezen om twee maatregelen door te voeren namelijk vierwekelijks inzamelen en een slimme communicatiestrategie om mensen mee te krijgen in goed scheiden. Twee maatregelen die betrekkelijk weinig kosten en zelfs meer opbrengen (bij een fors hoger scheidingspercentage). Mocht dat na 1 of 2 jaar nog niet het gewenste effect hebben, dan pas overgaan op maatregelen die ook de genoemde forse investeringen meebrengen.

Om die reden steunen we het amendement van VVD, CDA en D66 niet, maar wel het amendement van RVB.

Dat amendement kwam er kort op neer om alleen het onderdeel servicegraad (dus naar 4 wekelijks) in te voeren en (nog) niet aan Diftar te beginnen omdat dit onderdeel de grootste investering (ca 1,5 miljoen) met zich meebrengt. Daar speelt in mee, dat we recent ook de programmarekening 2019 en de eerste bestuursrapportage 2020 hebben ontvangen. Over 2019 gaat het begrote overschot van ca 1 miljoen naar een tekort van bijna 7 ton. Voor 2020 gaat het begrote overschot van ca 1 miljoen naar een tekort van ongeveer 2 miljoen. In twee jaar tijd boeren we dus ruim 4,5 miljoen achteruit. Voor 80% ligt dat aan de tekorten in het sociaal domein (mn in de jeugdhulp), die onze gemeente nu ook hard raakt. In die situatie zijn wij extra kritisch op het doen van grote investeringen.

Uiteindelijk hebben we dan ook tegen het raadsvoorstel (nadat het amendement verworpen was) gestemd.

VEERPONT NESSERSLUIS

Al een oud dossier, in 2015 bracht onze wethouder Dijkstra al een voorstel in de raad om te renoveren, maar met name het CDA wilde perse dat ook naar nieuwbouw gekeken werd. Daarna is het een slepend dossier geworden, waardoor de oorspronkelijke begroting van ca 3 ton nu is opgelopen naar ruim 9 ton (waarvan al anderhalve ton is uitgegeven aan onderzoek en ambtelijke uren). Omdat er eerder al een budget beschikbaar gesteld was van ruim € 400.000, werd in dit voorstel dus een budgetverruiming van bijna 5 ton gevraagd. Ook hier geldt voor ons, dat dit een onverantwoorde uitgave is in de huidige financiële situatie. We hebben dat als volgt gemotiveerd.

We vinden het bijzonder jammer, dat in 2015 de raad niet voor het renovatievoorstel van wethouder Dijkstra heeft gekozen. Dan was dit probleem al van tafel geweest voor een derde van het huidige budget en hadden we niet €150.000 aan onderzoek en ambtelijke uren verbrand waar we niets voor terugkrijgen. De ChristenUnie-SGP heeft zich altijd voorstander van deze renovatie getoond.

Nu wordt er een budgetverruiming van bijna 5 ton gevraagd (ruim meer dan het totale voorstel uit 2015) waarmee de totale kosten van deze veerpont naar de 1 miljoen gaan.

En dat in een tijd waarin we kunnen lezen dat ons resultaat dit jaar met drie miljoen achteruit holt, we naar een verlies van minimaal 2 miljoen gaan en onze reserves (maatstaf voor de investerings-capaciteit) verdampen. Als het zo doorgaat, kunnen we straks de noodzakelijke renovatie van wegen en bruggen ook niet meer betalen.

Daarom stelt de ChristenUnie-SGP voor om nu niets te doen, deze pont (zolang het technisch kan) in de vaart te houden en ondertussen te zoeken naar een veel goedkopere oplossing. Ik ben mij ten volle bewust dat dit in de waverveense polder mensen teleurstelt, maar een extra investering van een half miljoen is nu niet verantwoord.

DOORONTWIKKELING DIGITAAL DOCUMENT-MANAGEMENT

Het college kwam begin dit jaar met dit voorstel om voor 2020 een bedrag van ca € 200.000 uit te geven voor deze ontwikkeling. Voor de twee daaropvolgende jaren moet er dan een soortgelijk bedrag uitgegeven worden waarmee de totale kosten op ca 7 ton uitkomen.

In de eerste behandeling hebben wij ons zeer kritisch hierover uitgelaten omdat we ook zagen (in een op ons verzoek verstrekte rapportage over ICT kosten eind vorig jaar), dat er voor 2019 nog een flink bedrag aan investeringsruimte beschikbaar bleef.

Na twee schriftelijke vragenrondes kwam er meer duidelijkheid over dit voorstel; het gaat hier niet om een investering in een nieuw systeem, maar om kosten voor het inhuren van mankracht en kennis van buiten om een dergelijk systeem op te zetten.

Tijdens de commissiebehandeling werd al duidelijk dat er meer fracties waren die het spoor rondom de ICT kosten en investeringen bijster zijn. Dat was voor ons aanleiding om hier een motie over in te dienen waarmee de raad beter op de hoogte gehouden wordt over het ICT-programma van de gemeente.

Over dit concrete voorstel hebben we dit ingebracht.

We leven in een turbulente ICT-tijd. Doordat iedereen zo veel mogelijk thuis moet werken, is de druk op ICT systemen, en de daarmee gepaard gaande investeringen, flink opgelopen. Dit voorstel lag al op tafel voor de Corona-crisis, maar die crisis toont aan dat een goed digitaal document-managementsysteem van vitaal belang is. Daarom zullen we dit voorstel steunen.

Laat onverlet dat wij minder tevreden zijn over de wijze waarop de ICT-ontwikkeling verloopt en de wijze waarop de raad daar zicht op heeft. De omvang van deze uitgave kwam ook ineens uit de lucht vallen en er hangt ons ook nog een onbekende PM-post boven het hoofd. Daarnaast is voor ons volslagen onduidelijk hoe de voortgang van het investeringsprogramma eigenlijk loopt. De informatienota op de technische vragen blinkt uit in vakjargon, maar maakt het voor raadsleden niet begrijpelijker. We hebben ook nog eens extra gekeken naar de bijlage over ICT bij de 2de bestuursrapportage (BRAP) van vorig jaar. Als je die doorleest, blijft aan het eind een beeld hangen “nu weet ik het nog niet”, het stuk bevat veel tekst, veel getallen, maar de samenhang is uiteindelijk een zoekplaatje.

Tijdens de commissie behandeling proefde ik ook deze ergernis bij meer fracties. Wij hebben in het verleden al eens aangedrongen op een meer gedegen rapportage, die is dan bij de 2e BRAP eind vorig jaar verstrekt, maar blijkt nu toch ook niet toereikend te zijn.

Dit moet dus beter. Om die reden dienen wij een motie in waarin we oproepen om in overleg met de audit commissie de rapportage over ICT structureel te verbeteren en in ieder geval 2x per jaar geactualiseerd aan de raad aan te bieden.

Zoals gezegd, hebben we dit voorstel (ondanks de kosten) wel gesteund omdat dit, zeker in de huidige tijd van thuiswerken en verdergaande digitalisering, van groot belang is om het ambtelijk apparaat ook goed draaiende te houden.

MOTIE OPVANG VLUCHTELINGKINDEREN

Nadat enige tijd geleden duidelijk werd onder welke erbarmelijke omstandigheden bijna twee en een half duizend kinderen op de Griekse eilanden in kampen zitten, is in meerdere gemeenten een motie ingediend die oproept om bij het kabinet erop aan te dringen 500 van die kinderen op te nemen.

De PvdA/GroenLinks diende bij ons dus ook deze motie in.

We hebben in de fractie hier de nodige tijd aan besteed wat ons standpunt zou moeten zijn. Enerzijds zouden we die motie voluit willen steunen omdat het lot van deze kinderen ons aan het hart gaat (denk ook aan de Bijbelse oproep over de behandeling van vreemdelingen), maar tegelijk roept dit vraagstuk bij ons ook veel vragen op. Hoe kan het dat 2500 kinderen zonder hun ouders op die eilanden zitten, waar komen die vandaan, hoe zijn ze daar gekomen, hebben zij echt geen ouders meer? Her en der navraag voorafgaand aan de raadsvergadering kregen we daar geen antwoorden op. Dat doet ons steeds meer vermoeden dat hier ook een nieuw cynisch verdienmodel van mensensmokkelaars achter zit. Eerst een kind overzetten en daarmee een breekijzer te creëren zodat het hele gezin er achteraan kan en de smokkelaar een bak met geld opstrijkt. Het steunen van het beleid waartoe die motie oproept, faciliteert dan dat verdienmodel.

Ondertussen, zo hebben we begrepen, financiert Nederland betere opvang van deze kinderen op het vasteland van Griekenland en in de moeilijke afweging hebben wij ervoor gekozen achter dit kabinetsbeleid te gaan staan. We hebben daarom die motie dus niet gesteund.

Labels

« Terug

Reacties op 'Een weg, een pont, het afval, de ICT en vluchtelingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.