Vereveningsfonds Woningbouw, Brandweerkazernes, Bibliotheek en de toegang tot voorzieningen in het sociaal domein

donderdag 30 september 2021 11:25

Het was een volle agenda in september. Dus kort nog iets over deze vier voorstellen.

Vereveningsfonds Woningbouw: nadat we daar begin van het jaar toe besloten hebben, volgde nu de uitwerking in een verordening. Tijdens het debat kwamen er toch nog een aantal vragen en knelpunten boven tafel, dat besloten werd dit onderwerp nu niet in stemming te brengen. Wordt vervolgd.

Revitalisering Brandweerkazernes: Dit project kent nu al een overschrijding van het beschikbaar gestelde budget van ruim 40%. De ChristenUnie-SGP vindt dat ongekend. We gaan ruim 6 ton extra uitgeven aan deze revitalisering. En ja, wij vinden brandweerzorg belangrijk. En ja, we gunnen onze brandweermensen en vrijwilligers goede werklocaties. Maar dit had echt anders gemoeten. En ook de, in onze ogen, tamelijk laconieke houding van de portefeuillehouder in de commissie heeft ons gestoord. Inhoudelijk zal het allemaal wel verklaarbaar zijn, maar de urgentie om maatregelen te nemen om de kosten voor deze post, ook naar de toekomst met betrekking tot de kazerne Abcoude, hebben wij gemist.

We zullen het voorstel wel steunen, omdat er nauwelijks een alternatief is. Maar onder protest en in de verwachting dat het college waar mogelijk de kosten zal verlagen en er zeker geen nieuwe verrassingen in dit project gepresenteerd gaan worden.

Bezuiniging Bibliotheek: De ChristenUnie-SGP heeft zich afgevraagd of deze bezuiniging gepast is. In de achterliggende twee jaar zijn we geconfronteerd met forse tegenvallers in het sociaal domein en dan moet je wat. Maar inmiddels heeft het Rijk ook ingezien dat de financiële positie van de gemeentes teveel is verzwakt en de buidel getrokken.

Dat wil niet zeggen dat we het geld dan moeten gaan verjubelen, maar wel dat we nog eens extra kritisch mogen kijken naar beoogde bezuinigingen en hun effecten. In die afweging en ook omdat er geen deugdelijk uitvoeringsplan onder deze bezuiniging ligt, kiest de ChristenUnie-SGP ervoor dit voorstel niet te steunen. Wel zullen we het amendement van diverse partijen steunen.

Temeer omdat hierin ook een meer integrale samenwerking bepleit wordt, die bijvoorbeeld ook de positie van de dorpshuizen kan gaan versterken. Dat zou op de lange termijn ook nog wel eens een financieel voordeel kunnen opleveren. Iets dergelijks hebben we in de commissie ook bepleit en het amendement sluit daar goed op aan. Daarom kiest de ChristenUnie-SGP voor een andere koers dan het college nu aan ons voorlegt.

Wel doen we een dringende oproep aan zowel de bibliotheek als de andere mogelijk betrokken partners om met suggesties te komen die binnen het budget uitvoerbaar zijn maar een belangrijke bijdrage leveren aan het verder tegengaan van maatschappelijke problemen zoals analfabetisme en eenzaamheid.

Herijking Toegang Sociaal Domein: De ChristenUnie-SGP blijft moeite houden met dit voorstel. Er ligt een nieuw beleidsdocument op tafel “Toegang 2.1”. Daarbij lijkt de grootste verandering te zijn het overhevelen van externe capaciteit naar interne capaciteit. Maar wat nu precies de knelpunten in de huidige situatie zijn en waarom deze (nieuwe) aanpassing van de toegang dan wel de problemen oplost, is ons niet duidelijk geworden. Het beleidsdocument zegt daar feitelijk niets over. Het raadsvoorstel toont het ook niet aan (afgezien van een verwijzing naar andere gemeentes). Dat maakt het voor ons lastig om hier een standpunt over in te nemen. Ik ben dus wel benieuwd hoe het debat vanavond loopt over dit voorstel en de amendementen. En zal daarna onze keuze bepalen.

Lokale gezondheidsnota: de ChristenUnie-SGP heeft in de raad (na een goede behandeling in de commissie) hier verder geen opmerkingen meer over gemaakt.

Nawoord: voorstel brandweerkazernes is unaniem aangenomen, voorstel bibliotheek is geamendeerd aangenomen (zodat bezuiniging is geschrapt), Lokale gezondheidsnota is unaniem aangenomen. Mbt het voorstel over de toegang: in het debat ontstond veel verwarring over de betekenis van het voorstel, de financiering en de dekking. De amendementen spraken elkaar tegen en er ontstond (naar ons oordeel) totale verwarring over dit onderwerp. Daarom hebben we deze stemverklaring afgegeven: De fractie ChristenUnie-SGP spreekt van een onverkwikkelijk debat met veel vaagheden en onduidelijke amendementen. Gevraagd is hier nog eens goed over na te denken en de besluitvorming uit te stellen. Nu dit verzoek geen meerderheid heeft rest de fractie niet anders dan tegen de amendementen en het raadsvoorstel te stemmen. Het voorstel is uiteindelijk wel aangenomen.

Labels

« Terug

Reacties op 'Vereveningsfonds Woningbouw, Brandweerkazernes, Bibliotheek en de toegang tot voorzieningen in het sociaal domein'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.