Water- en RioleringsPlan De Ronde Venen

donderdag 26 januari 2023 10:25

Eens in de 5 jaar maakt de gemeente een plan om de verschillende, veranderende waterstromen zo goed mogelijk te regelen. Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegengaan van wateroverlast. In de commissiebehandeling hebben wij een onduidelijkheid over de verantwoordelijkheid van inwoners voor het grondwaterpeil aangekaart en (naast andere fracties) de wethouder bevraagd over wat de bedoeling is van de pilots zoals genoemd in het plan. In de raad ging het vooral over dat laatste, naast het voorstel van PvdA/GL over aansluiten bij de Stichting Steenbreek.

We vinden dit een duidelijk plan. Duidelijke teksten, de onduidelijkheid over het grondwaterpeil daargelaten, maar dat is nu toegelicht. Ook helder beschreven problematiek. Compliment voor de opsteller.

Toch roept het wel de vraag op “is dit voldoende”. In het plan wordt terecht de vinger gelegd bij ontwikkelingen als gevolg van de klimaatverandering. Vaker heverige regenbuien met grotere kans op overlast. En de noodzaak om water langer vast te houden in verband met de tevens toenemende verdroging. Toch zien we die urgentie niet in het plan. Het lijkt als het college een “wait and see” houding aanneemt. We zullen nu geen concrete voorstellen doen, maar vragen de wethouder wel hoe hij vinger aan de pols houdt bijvoorbeeld als er vaker en ernstiger overlast op gaat treden. 

Dan nog één opmerking over de pilots. In het plan is een structureel budget van 50.000 euro per jaar opgenomen voor pilots. Maar in het plan wordt nergens uitgelegd wat die pilots in moeten gaan houden. In de laatste schriftelijke beantwoording lezen we dan “Jaarlijks koppelen we in de paragraaf kapitaalgoederen terug welke maatregelen getroffen zijn. De pilots worden verder niet meer apart geëvalueerd.”

We kunnen ons er nog iets bij voorstellen dat u een dergelijk probeerbudget wilt hebben. Per slot van rekening is het bescheiden ten opzicht van het totale budget voor de riolering. We snappen ook nog wel dat u dit wilt verantwoorden in de jaarlijkse P&C cyclus via de programmarekening. Maar dat u pilots niet evalueert, dat snappen we niet. Kennelijk snapt de PvdA/GL dat ook niet, gezien hun motie. Wil de wethouder toezeggen die verantwoording over zowel welke pilots als de daarbij behorende resultaten beiden in die jaarlijkse terugkoppeling verwerkt?

Naschrift: In het plan werd het woord pilots genoemd zonder invulling wat daarvan de bedoeling was. Pas in de raad verklaarde de wethouder dat dit geen echte pilots waren, maar meer een bijzonder jaarlijks budget om knelpunten in de uitvoering op een praktische manier op te lossen. Veel onnodige verwarring dus. Over aansluiten bij Steenbreek (al genoemd in het Groenbeleidsplan van 2017) gaf de wethouder aan daar niets in te zien. Het verhaal erbij van PvdA/GL vonden wij wel zodanig sterk, dat we hun amendement daarover hebben gesteund. Het werd echter door een meerderheid (coalitie) verworpen. Voor meer info: zie https://steenbreek.nl/

Labels

« Terug

Reacties op 'Water- en RioleringsPlan De Ronde Venen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.