Handhaving op de legakkers

maandag 03 april 2023 09:30

In 2018 is er een onderzoek gedaan door de Rekenkamer naar de handhaving op illegale bebouwing op de legakkers in de Vinkeveense Plassen. Dat rapport was aanleiding voor een unaniem besluit door de raad om de aanbevelingen over te nemen, waaronder het actief handhaven op basis van de stand van zaken per 2018 en de raad via een kwartaalrapportage hierover te informeren. Sinds maart krijgt de raad die rapportage niet meer en uit de beantwoording van de wethouder in de commissie van 22 maart begrepen we dat de actieve handhaving ook was gestopt. Voor ons aanleiding om per motie dit terug te draaien en weer te handelen zoals in 2018 besloten.

Eigenlijk zouden we als raad heel boos moeten zijn. In 2018 is er een uitstekend rapport van de rekenkamer verschenen over het gebrek aan handhaving op de Vinkeveense Plassen ten aanzien van de illegale bebouwing op de legakkers. Daar was geen woord spaans bij. De raad heeft toen unaniem een amendement aangenomen waarin het college een aantal heel heldere opdrachten mee kreeg zoals pro-actieve handhaving en per kwartaal rapporteren over de voortgang.

Het toenmalige college heeft dat ook, voor zover wij kunnen nagaan, loyaal uitgevoerd.

Maar nu neemt dit college ineens, zonder de raad te informeren, laat staan te raadplegen, het besluit om niet alleen de kwartaalinformatie niet meer te sturen, maar ook om de handhaving zoals bedoeld op te schorten. Het college voert feitelijk zonder enig overleg een besluit van de raad niet uit.

Voorzitter, er is in dit huis ooit voor minder ernstige zaken een motie van wantrouwen aangenomen en een college naar huis gestuurd.

Nu zal ik niet met een dergelijke motie komen, maar De ChristenUnie-SGP wil vanavond wel een heldere uitspraak van de raad of we nog steeds achter dat besluit staan. Vinden wij als raad dat er nog steeds gehandhaafd moet worden en vinden we als raad dat we adequaat geïnformeerd moeten worden over de voortgang van die handhaving?

De argumenten om hier voor te zijn, zijn legio. Ik heb die zorgvuldig in de motie “Handhaving Legakkers” opgenomen maar wil nog wel de nadruk leggen op de volgende gevolgen als we nu deze motie niet aannemen.

  • Het nu loslaten van actieve handhaving is een verkeerd signaal en zal onvermijdelijk leiden tot extra bouwwerken op de legakkers.
  • Het niet continueren van de actieve handhaving zal bij de provincie, die daar toch al zeer kritisch over is, niet begrepen worden en het snel afronden van een bestemmingsplan niet bevorderen
  • Het nu stoppen van actieve handhaving zal het afwikkelen van lopende dossiers extra compliceren omdat betrokken gedaagden dan mogelijk een beroep op willekeur zullen doen.

En daarom dien ik, samen met LEF, InwonersCollectief, D66, PvdA/GroenLinks en CDA deze motie in met als dictum:

Per direct te starten met de actieve handhaving op de Vinkeveense plassen in lijn met het in juni 2018 aangenomen amendement en door het college beschreven in de RIB van 25 september 2018 namelijk gemiddeld twee maal per week te varen. De raad via een RIB per kwartaal over de voortgang te rapporteren, te beginnen met een RIB waarin de handhaving over 2022 wordt verantwoord.

 

Naschrift: In zijn reactie gaf de wethouder (nu) aan dat er nog steeds wel gevaren werd, maar niet meer door de ODRU, maar door eigen ambtenaren. Het bleef nogal onduidelijk waarom niet meer door de ODRU en hoe vaak er dan gevaren werd. Ook gaf de wethouder aan niet met het budget uit te komen, maar dan had hij met die vraag naar de raad moeten komen en niet (zonder informeren, laat staan overleggen) gewoon een raadsbesluit negeren. Voor ons voldoende om alsnog wel die raadsuitspraak te vragen. Het dictum werd op aangeven van een suggestie van de VVD aangepast naar:

  1. Per direct te starten met de actieve handhaving op de Vinkeveense plassen in lijn met het in juni 2018 aangenomen amendement en door het college beschreven in de RIB van 25 september 2018. De raad via een RIB per kwartaal over de voortgang te rapporteren, te beginnen met een RIB waarin de handhaving over 2022 wordt verantwoord.
  2. De financiële consequenties van deze motie via een raadsvoorstel het benodigde aanvullende budget hiervoor te vragen.

waarna deze motie unaniem werd aangenomen.

Link naar de motie: 

https://derondevenen.raadsinformatie.nl/document/12571586/8/230328+Motie+vreemd+aan+de+orde+van+de+dag+-+Handhaving+Legakkers

Link naar een oud artikel over dit onderwerp: 
https://derondevenen.christenunie.nl/k/n6031/news/view/1223440/70173/onderzoek-handhaving-plassengebied.html

Labels

« Terug

Reacties op 'Handhaving op de legakkers'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.