Ruimtelijk kader Dorpshart Vinkeveen en Mobiliteitsplan Centrumplan Vinkeveen / Locatie Taxicentrale Amstelhoek.

maandag 03 juli 2023 10:39

Al vele jaren wordt er gesproken over de ontwikkeling van het centrumplan in Vinkeveen. Maar telkens loopt het stuk, vooral op de verkeersoplossingen. Nu lag er toch eindelijk een plan, waar in Vinkeveen positief over gedacht wordt. En op 29 juni zou de raad er een besluit over nemen. Maar enkele fracties wilden uitstel en met de meest krappe meerderheid (13 tegen 12) besloot de raad tot dat uitstel.

Deze aap kwam uit de mouw van de RVB. Volgens hun woordvoerder waren er in juni teveel plannen tegelijk bij de raad neergelegd en was de behandeltijd voor een dergelijk ingrijpend plan (binnen 1 maand) te kort voor een zorgvuldige behandeling. RVB kreeg hiervoor steun van CDA, LEF en InwonersCollectief. Dat was net voldoende (twee raadsleden waren er niet en 1 RVB raadslid stemde tegen uitstel) om tot uitstel te besluiten.

Interessant hierbij is, dat in de commissie er drie insprekers uit Vinkeveen waren die allen positief zijn en aandringen op spoed. En ook bij de raad waren er twee (andere) insprekers (oa namens de ondernemingsvereniging) die een zelfde geluid lieten horen.

Een belangrijk punt in dit plan is een totaal andere kijk en benadering van de verkeersproblematiek. Feitelijk door een ontmoedigingsbeleid (heel Vinkeveen 30km zone) is het streven om Vinkeveen autoluw te maken. Vooral het eventuele sluipverkeer tegengaan en de inwoners in de westelijke helft bewegen niet door Vinkeveen, maar via de N212 en N201 naar het oosten te rijden moeten hier dan de resultaten van zijn. Dat in combinatie met aantrekkelijker maken voor de fiets en verbeteren van het openbaar vervoer via een extra halte langs de N201.

Maar het debat wordt dus uitgesteld. In september komt dit voorstel opnieuw aan de orde en zullen we zien wat de partijen er van vinden.

 

Overigens, dit lijkt wel de raad van uitstel, want in deze vergadering werd ook opnieuw gesproken over de plannen op de locatie Taxicentrale Amstelhoek. Dat was in mei ook al aan de orde geweest en vooral de inspraak van een direct omwonende had een aantal raadsleden doen twijfelen. Kan dit plan wel? Past het wel binnen de structuurvisie? Is het niet te hoog? Te massaal? En hoe zit het met het aandeel sociale woningen? Vanuit de ChristenUnie-SGP hebben we dit ingebracht.

Voor onze fractie is dit wel een dilemma. Enerzijds lost dit plan een al lang verrommeld gebied op en realiseren we woningen. Zij het dat die toch vooral voor de “Rich & Happy few” lijken te zijn. Ja, er komen vier woningen in het sociaal segment, maar dat is van tijdelijke duur. Daarna is dit ook vrije sector. We snappen hoe dat tot stand is gekomen, maar daarmee blijft het wel een minpuntje in dit plan.

Daartegenover staan de bezwaren van de direct omwonenden met name over de bouwhoogte. En zij schermen daarbij vooral met de structuurvisie. Die hebben wij er nog eens op nageslagen. En eerlijk gezegd, was dat nog best een puzzel, want wij konden die nergens op de site van de gemeente vinden. Maar uiteindelijk vonden we de Deelvisie Amstelhoek 2011 (als onderlegger van de structuurvisie) met daarin de zin “Een bouwhoogte tot twee lagen met een kap is het uitgangspunt voor nieuwbouw. Het is echter mogelijk dat bebouwing hoger wordt, zoals de gebouwen langs de Amstel, aan het open landschap, op hoeken van straten en om accenten te leggen.”. Wat ons betreft past het nu aangepaste plan daar dus in. Daarom steunen we dit voorstel.

Wel bepleiten we een goed overleg met het wijkcommittee over toekomstige ontwikkelingen, zoals de Pothuizenlocatie. Maar in de commissie heeft u aangegeven zorgvuldig overleg met hen te voeren, dus daar gaan we vooralsnog van uit.

Het raadsvoorstel werd nu wel in stemming gebracht en met 4 tegenstemmen aangenomen.

Labels

« Terug

Reacties op 'Ruimtelijk kader Dorpshart Vinkeveen en Mobiliteitsplan Centrumplan Vinkeveen / Locatie Taxicentrale Amstelhoek.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.