Andere onderwerpen in Juni

03-07-2023 10:40 03-07-2023 10:40

Het was een drukke maand voor de raad. Maar liefst 18 raadsvoorstellen werden voorgelegd. Een korte bloemlezing van wat ze deze maand met elkaar behandeld hebben.

Een aantal daarvan waren meer een formaliteit (ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Zevenhuizen, Benoeming lid Raad van Toezicht AURO, statutenwijziging stichting PrisMa), maar een aantal andere voorstellen gaven toch flink wat discussie in de raad. Zoals de begrotingen van de ODRU (OmgevingsDienst Regio Utrecht) en de jaarrekening 2022 / begroting 2024 van de SGL (Recreatieschap Stichtse GroenLanden).

Ook de startnotitie Kunst en Cultuur, de nota detailhandelsstructuur en het aanvullend budget Handhaving Vinkeveense Plassen gaf flink wat discussie in de commissie, maar gingen uiteindelijk toch als hamerstuk naar de besluitnemende raad.

Minder spannend, maar niet onbelangrijk waren ook de Programmarekening 2022 (een overschot van ca 3 miljoen) en de 1e Bestuursrapportage over 2023 (een tekort van ca 1,5 miljoen tegenover een oorspronkelijk begroot overschot van bijna 2 miljoen) leverde wel discussies op, maar behoefden geen verdere raadsbehandeling.

Dat gold wel voor de wijzigingen in de Huisvestingsverordening. Niet zozeer vanwege die verordening zelf (de wijzigingen waren vooral technisch), maar wel vanwege een ingediende motie om onderzoek te doen naar meer zogenaamde Cruciale Beroepen die voorrang bij woning toewijzing zouden moeten krijgen (denk aan onderwijs en zorg). Na een uitvoerig debat werd deze motie aangenomen. Wij hebben er uiteindelijk voor gestemd omdat dit alleen om een onderzoek vraagts, het inzicht geeft in nut en noodzaak en we die discussie sowieso volgend jaar opnieuw krijgen als de verordening op grond van wetswijziging nogmaals aangepast moet worden.

Kortom, het was een volle en drukke maand zo kort voor het zomerreces. Eind augustus start het politieke circus weer. Dan praten we u uiteraard opnieuw bij via deze website.

Labels

« Terug

Reacties op 'Andere onderwerpen in Juni'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.