COALITIEAKKOORD

dinsdag 07 juni 2022 08:54

Op 25 mei presenteerde de nieuwe coalitie van RVB, VVD en D66 hun coalitieakkoord. Vervolgens werd dit akkoord behandeld tijdens de raadsvergadering van 2 juni, waarin ook de nieuwe wethouders (Maarten vd Greft en Huib Zevenhuizen voor RVB, Anja Vijselaar voor de VVD en Cees van Uden voor D66) werden be├źdigd. Ondertussen hadden wij een analyse gemaakt van het coalitieakkoord, afgezet tegen ons eigen verkiezingsprogramma en de inbreng bij de coalitiepartners waarom zij gevraagd hadden. Wim Stam heeft dat als volgt verwoord.

We hebben met belangstelling kennis genomen van het coalitieakkoord. Maar laat ik beginnen met een compliment te maken naar de coalitiepartijen. We hebben het zeer gewaardeerd, dat de onderhandelende partijen ook tijd en ruimte hebben geboden aan de overige partijen om inbreng te leveren. En op onderdelen zien we dat ook terug in het akkoord. Waarvoor waardering.

Dan het akkoord zelf. Wat ons daarbij is opgevallen, is het verschil in aandacht tussen de onderwerpen. Bijvoorbeeld Veiligheid en Cultuur krijgen veel aandacht, maar de grote problemen zoals Wonen en Energie veel minder of niet echt visionair. Ook missen we nog wel wat zaken. Om er maar eens een paar te noemen; de problematiek in de eigen organisatie (hoog ziekteverzuim, verloop), de implementatie van de omgevingswet en het uitwerken van de omgevingsvisie, onderhoud wegen en bruggen of beleid omtrent inburgering statushouders.

Ook zien we nog wel wat obligate teksten zoals “We zetten ons maximaal in om het ov in de gemeente verder te verbeteren” of “De zorg en ondersteuning die nodig is, moet beschikbaar en toegankelijk zijn en zo dicht als mogelijk bij de inwoner worden gerealiseerd”. En de energiearmoede wilt u aanpakken, maar feitelijk beperkt tot doorgeefluik van de rijksvergoeding. Meest bijzonder vonden we de tekst over de Flexbus; in de eerste zin promoten, in de vervolgzin twijfel over behoud.

Er zitten echter ook een aantal interessante punten in, sommigen in lijn met onze inbreng die gevraagd werd. Zoals de aandacht voor verbetering van fietsvoorzieningen. De intentie om duidelijker te kijken naar oorzaken van de zorgvraag (hoewel de wijze waarop; kijken naar andere gemeentes; ons niet overtuigd). Wij denken dat we hiervoor vooral bij de eigen zorgvragers moeten zijn, onze eigen lokale ervaringsdeskundigen. De inzet voor cultureel erfgoed vinden we positief, en het ontwikkelen van een kunst en cultuurplan eveneens (denkt u nog even na over dat cultuurfonds?). Dat geldt ook voor de inzet op groenonderhoud, de regenton-suggestie en de aandacht voor de agrarische sector. De voorstellen over handhaving kunnen overwegend op onze instemming rekenen, maar op onderdelen hebben we wel onze twijfels, zoals bij het meer in eigen beheer brengen. Daar moeten we de plussen en minnen nog maar eens afpellen. Het coalitieakkoord wil de kennis vanuit de gemeenschap meer inzetten om de plannen te verbeteren; we zijn wel benieuwd hoe de coalitie daar vorm aan gaat geven. En tot slot wordt een concreet voorstel van ons al ingevuld namelijk de afschaffing van de hondenbelasting.

Maar er zitten ook elementen in waar onze handtekening niet onder kan, zoals de voornemens rondom klimaat en energie waar het zon en wind betreft, het referendum, de uitbreiding van de zondag openstelling, het omarmen van het regenboogakkoord, passage over recreatiewoningen, tekst over bruggelden en vaarvignet.

Verder hebben we op een aantal punten nog wel vraagtekens; want het hangt er maar vanaf wat de coalitie daarmee bedoeld of we dat positief of negatief duiden. Ik noem een aantal voorbeelden:

Wat betekent “De gemeente stimuleert en ondersteunt initiatieven vanuit inwoners en bedrijven die de gemeente duurzamer kunnen maken”.

Of ten aanzien van de Vinkeveense Plassen: “De inzet is een zo ruim mogelijk bestemmingsplan. We zetten ons in om bestaande bebouwing zoveel mogelijk te laten staan”

Of het niet differentiëren van de afvaltarieven in relatie tot de aangenomen motie over de restafvalcontainers (tarief afhankelijk van inhoud)

Wat betekent “Hiervoor stellen we een visie op over hoe we omgaan met de facilitaire zaken rond sporten, zoals sportvelden en -accommodaties.” voor het staand beleid tav de 1/3 – 2/3 regeling?

Waarom wordt wel expliciet de meerwaarde van het JAC genoemd, maar nergens het participatieplatform vermeld, die notabene de volle breedte van het sociaal domein vertegenwoordigd?

Onder “Bestuur en Inwonersparticipatie” lezen we: “Het Participatiebeleid wordt eind 2022 vooruitstrevend en ambitieus opgesteld”? Voor ons totaal onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Als dat vooral slaat op het inzetten van het referendum als onderdeel van het beleid, dan worden we daar niet warm van.

En wat bedoelt u met “De Planning & Control cyclus wordt op een meer effectieve manier ingericht waarbij de focus ligt op de mogelijkheden tot sturen en bijsturen van het beleid”.

Dat brengt ons bij de slotconclusie; Hoewel er goede elementen in zitten; het is niet ons coalitieakkoord. En er zitten ook voornemens in, waar wij niet achter staan. En voornemens waarvan ons niet duidelijk is wat dat betekent. Het steunen van het raadsvoorstel zou impliciet het volledig onderschrijven van die akkoord inhouden, dat is voor ons een brug te ver. Dit ondanks de gewaardeerde actie van de coalitiepartijen om inbreng van de overige fracties op te halen. Daarom nemen we er kennis van, en zullen alle voorstellen in de toekomst inhoudelijk beoordelen met ons eigen verkiezingsprogramma voor ogen.

Tot slot: de oudtestamentische joodse koning Salomo heeft in al zijn wijsheid een mooi gedicht geschreven over Gods onmisbare zegen; u kunt dit teruglezen in Psalm 127, waar de openingszin luidt “Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de Heere de stad niet bewaart, tevergeefs waakt de wachter”. Straks treedt er een nieuw college aan, vier zwoegers die gaan bouwen aan het huis De Ronde Venen en daarbij Gods onmisbare zegen nodig hebben. We weten dat veel inwoners in deze gemeente het gemeentebestuur, van welke signatuur dan ook, veelvuldig in hun gebeden gedenken en wij als ChristenUnie-SGP-fractie wensen u die zegen van harte toe.

U kunt het coalitieakkoord hier teruglezen: https://derondevenen.raadsinformatie.nl/document/11536927/1/Coalitieakkoord+2022-2026+%27In+het+hart%27

« Terug

Reacties op 'COALITIEAKKOORD'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.