Eindrapport Evaluatie Harmonisatie Buitensportaccomodaties

SportparkMijdrechtdonderdag 05 oktober 2017 11:02

Naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling werd in 2011 het besluit genomen om te komen tot een harmonisatie van het beleid ten aanzien van de sportvelden. Na een uitgebreid onderzoek en veel onderhandelingen met de sportverenigingen werd in maart 2015 een besluit genomen over een moeizaam bereikt compromis. De maatregelen in dat besluit (waaronder het tekenen van contracten, overnemen en renoveren van velden) werd daarna uitgevoerd. Nu lag er dan een evaluatierapport over dit traject met een concreet voorstel om de bijdragen van de sportverenigingen voor de komende vier jaar (met uitzondering van indexatie voor inflatie) ongemoeid te laten.

De harmonisatie was een moeizaam en complex traject. Het is goed dat er nu een duidelijk evaluatierapport ligt. Het is een goed leesbaar en informatief stuk.

De ChristenUnie-SGP heeft zich echter wel over twee zaken verbaasd.

Allereerst blijkt uit tabel 4.2 in het rapport dat er enorme afwijkingen zitten tussen geraamde en werkelijke bedragen. Aangezien die afwijkingen twee kanten op gaan, eindigt het op totaalniveau op een kleine plus, maar dat is deels kunstmatig door het doorschuiven van de renovatie van veld 2 van de hockeyvereniging Abcoude. Belangrijk is, wat leert de gemeente hiervan. Vooral de realisatie van de vijf kunstgrasvelden heeft veel extra geld gekost en die manier van aanpak moeten we dus nooit meer zo doen. Ik neem aan dat de wethouder dat met ons eens is.

Daarnaast blijkt uit de tabel Meerjarenbegroting, dat het aandeel in de kosten van de verenigingen niet 33% is, zoals in dit traject afgesproken, maar slechts ca 25%. Daar zit voor ons wel een knelpunt, want het college stelt voor om vier jaar lang geen aanpassing van de tarieven toe te passen, met uitzondering van de indexatie. Het verschil van 8% blijft dus de komende vier jaar in stand en zal ook in de jaren daarna niet zomaar weggepoetst zijn. De ChristenUnie-SGP heeft daar grote moeite mee. Er zijn heldere afspraken gemaakt met contractuele verplichtingen. Kennelijk durft dit college het niet aan om de sportverenigingen aan gemaakte afspraken te houden. We hebben datzelfde ook afgelopen zomer al gezien bij de discussie over TPE-infill, waarvan het college zelf zei “niet nodig” maar vervolgens voorstelde het wel te doen en dat 100% ten laste van de gemeentekas.

We hebben ons ook afgevraagd wat er zou gebeuren als uit de evaluatie was gebleken dat bijvoorbeeld het aandeel van de verenigingen in de onderhouds- en kapitaallasten 40% zou zijn? We denken dat de verenigingen, terecht, dan op de stoep hadden gestaan om het tarief terug te brengen naar die 33% bijdrage. Daarom vind de ChristenUnie-SGP het aanvaardbaar om dat verschil te corrigeren. Niet gelijk in één keer, maar uitgesmeerd over de komende vier jaar.  

Om die reden dienen wij dus een amendement in, waarin we het tweede beslispunt overeenkomstig aanpassen.

Naschrift: Tijdens het debat bleek dat er voor het amendement geen meerderheid te vinden was (grote fracties als CDA, RVB, VVD, D66 gaven al aan het niet te zullen steunen). Daarop hebben wij het amendement ingetrokken, maar vervolgens wel tegen het raadsvoorstel gestemd.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
ACUSGP201709-03-Buitensport273.2 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug