BEGROTINGSRAAD 2018

begrotingsraad_2018maandag 06 november 2017 09:45

Donderdag 2 november werd in onze gemeente de begroting voor 2018 besproken. In de weken voorafgaand was al de nodige informatie uitgewisseld via schriftelijke vragen, een “informatiemarkt” (uitleg door ambtenaren) en een commissiebehandeling. Omdat de algemene beschouwingen tegenwoordig in het voorjaar bij de kadernota (de “instructies” voor het opstellen van de begroting) worden behandeld, hebben we ons beperkt tot de punten waar we de begroting op willen bijstellen.

Voorzitter en inwoners,

Voor ons ligt een begroting met een positief sluitend meer jaren resultaat van gemiddeld ca 1 miljoen per jaar. We zien dat het met de gemeentefinanciën de goede kant op gaat.

Daarbij merken we wel op dat dit in belangrijke mate komt door overschotten in het sociaal domein. Ondanks de stijging van het aantal bijstandsuitkeringen in onze gemeente, blijven we kennelijk nog steeds structureel onder de verdeelmaat die het rijk aanhoud. Samen met de 7,5 ton korting in het sociaal domein, die deze coalitie vorig jaar structureel al doorvoerde, houden we dus ca 1,5 miljoen op het sociaal domein over.

De ChristenUnie-SGP vindt het dan erg schrijnend, dat we voor onze chronisch zieken en gehandicapten maar een minimale financiële ondersteuning bieden: € 100, - als compensatie voor het eigen risico mits je niet meer verdient dan 120% van het bijstandsminimum. Het budget daarvoor in minder dan de helft van het bedrag dat we bij de overdracht van de regeling in 2015 van het rijk kregen. De wethouder heeft ons in de commissie uitgedaagd met concrete voorstellen te komen. Daarom dienen wij een motie in waarmee deze compensatie wordt verruimd.   

We merken dat deze gemeente bepaalde noodzakelijke uitgaven met betrekking tot medische behandelingen niet vergoed omdat mensen al een ziektekostenverzekering hebben, die echter niet alle kosten dekt. Een rekening van 1000 of 2000 euro voor iemand met een bijstandsuitkering, zonder vermogen, is een onneembare hobbel. En het gaat dan wel over volksgezondheid. We vragen het college dus om een aanpassing van dit beleid.

De ChristenUnie-SGP is blij dat er in onze gemeente zoveel innovaties in het sociaal domein worden opgestart; de lijst telt meer dan 50 initiatieven. Een aantal daarvan lijkt echter buiten het zicht van de gemeente te raken “gaat zelf verder”, een groot aantal loopt als pilot, maar de betrokkenheid van de gemeente is onduidelijk en een aantal initiatieven raken dezelfde problematiek en heeft mogelijk overlap met elkaar. Daarnaast is het de vraag of inwoners die er gebruik van zouden kunnen maken op de hoogte zijn van die initiatieven? Dat brengt ons tot de vraag: “Hoe ziet het college de gemeentelijke rol met betrekking tot ondersteuning, creëren van meer samenhang, samenwerking en publiciteit”?

Verder dienen we een aantal moties in, die over het algemeen geen of weinig geld kosten, maar het beleid wel bijsturen.

Ten aanzien van alcohol en drugsbeleid stellen wij twee concrete maatregelen voor.  Uit de cijfers blijkt dat meer dan de helft van de klanten van de coffeeshop niet in De Ronde Venen woont. Wat ons betreft wordt drugsgebruik sowieso uitgebannen, maar laten we in ieder geval beginnen met het stopzetten van dit drugstoerisme. Ten aanzien van alcoholmisbruik: we zijn van mening dat het project NuchterVerstand een nogal slapend bestaan leidt en te weinig aandacht geeft aan ouders en opvoeders. We stellen voor om in 2018 dit te intensiveren met de focus op ouders van de bovenbouw-basisschool leeftijd. Als we deze ouders kunnen doordringen van de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik bij jongeren, kan dat preventief werken en hebben we straks minder 15, 16 en 17 jarige die toch drank gebruiken.

In de commissie hebben we ook aandacht gevraagd voor de match tussen onderwijs en ondernemers. Het college komt met niet veel meer dan de techniekdriedaagse en de vacaturewebsite DeRondeVenenWerkt. Op zich mooie initiatieven, maar als we de slag echt willen maken om jongeren, maar ook langdurig werkelozen en statushouders, aan een echte baan te helpen en tegelijk de groeiende vacatures in de techniek en zorg op te vullen, dan moet er een stevig tandje bij . College waar is uw ambitie. We dienen hier een motie voor in om u een steuntje in de rug te geven.

Een paar weken geleden werd de website RichMeetBeautiful geintroduceerd, feitelijk een verkapte prostitutiewebsite. Want het doel is echt niet een gezellig diner bij kaarslicht. Het is één van de inmiddels vele initiatieven die oproepen tot overspel en prostitutie. Met alle schadelijke gevolgen van dien, waar over het algemeen vrouwen het slachtoffer van zijn. De recente publicaties in het kader van de #MeToo laten ook zien, dat vrouwen vaak in afhankelijke en kwetsbare situaties terecht komen. Eigenlijk een moderne vorm van slavernij. Dat gaat ons serieus aan het hart. De ChristenUnie-SGP wil in ieder geval voorkomen dat dit soort initiatieven in ons publieke domein gepromoot kunnen worden. Om die reden dienen we een motie in om een reclameverbod voor dit soort initiatieven in de APV op te nemen.

In 2015 is een nulmeting ten aanzien van de bebouwing op de legakkers uitgevoerd en zijn de legakker eigenaren aangeschreven over het verbod op bebouwing. Desondanks zien we de bebouwing stug doorgaan, vooral in de weekenden. Willen we met het oog op houdbare handhaving nog geloofwaardig zijn, moet daar nu onmiddellijk een eind aan komen. Derhalve dienen wij een motie in om per direct tot handhaving over te gaan.

Tot slot nog wat woorden met betrekking tot de financiën. Er worden nu duidelijke kaders gesteld aan investeringen in wegen en bruggen. We zijn blij dat onze aandacht hiervoor wordt beloond. Toch komen we met een amendement om de te kiezen factor voor het investeringsplafond niet op 7, maar op 6 te zetten. Dat biedt nog steeds ruimte voor de uitvoering van het gewenste investeringsprogramma, maar daarmee blijven we aan de voorzichtige kant. We kijken daarmee ook naar de ontwikkeling van de algemene reserve: ca 26 miljoen in 2021, maar daar moet nog ruim 2 miljoen voor de sporthal Abcoude af en ook moeten we rekening houden met ca 5 miljoen risico-reserve. Dan blijft slechts krap 20 miljoen over. Zoveel extra vlees op het bot is er dus ook weer niet.

Verder spreken wij onze zorg uit over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Amstelland. We hebben  grote zorgen of we als gemeente nog wel de regie hebben op ons eigen belastingdomein, of dat we naar de pijpen van Amstelveen dansen. Zeker na de verontrustende ontdekking tijdens de commissiebehandeling over de wijze waarop de verordeningsvoorstellen tot stand zijn gekomen, dan wel de wijze waarop de WOZ-waarden worden bepaald. Het is goed dat we hier later deze maand in commissieverband nog verder over doorspreken.  Wat ons ook uitermate stoort, is dat in de commissie is afgesproken dat de behandeling van de verordeningen naar december doorgeschoven zouden worden.  Maar gisteren heeft het college kennelijk ineens bedacht om het toch vanavond te behandelen met een bijzonder slechte communicatie daarover. Wij vinden dat niet acceptabel.

Tot zover onze inbreng in eerste termijn.

 

Naschrift:

Ten aanzien van onze motie over de ICG regeling wordt door het college aangegeven dat alle betrokkenen, na een voorschot van 100 euro, het volledige eigen risico vergoed zouden hebben gekregen en onze motie dus een achteruitgang zou zijn. Wij hebben de vooraf gegeven informatie zo niet begrepen. Omdat later in november nog over het minimabeleid gesproken wordt, hebben we deze motie vooralsnog ingetrokken. We zullen dit dus eerst goed uitzoeken en het punt dan in de commissie opnieuw bespreken. Datzelfde geldt ook voor onze motie over de bijzondere bijstand voor medische kosten. De wethouder blijft beweren dat dit juridisch niet mogelijk is na de aanpassing van de AWBZ. Helaas hebben onze moties over inperking drugsverstrekking aan niet-inwoners en de intensivering nuchter verstand het niet gehaald. Onze motie over de legakkers hebben we ingetrokken door steun te geven aan een amendement van D66, die de handhaving ook intensiveert. Dit amendement werd helaas verworpen doordat de coalitie het niet steunde. De motie over het reclameverbod brengen we in bespreking in de commissie van november over de aanpassing van de APV. Helaas is ons amendement over het lager vaststellen van de investeringslimiet ook verworpen; de coalitie wilde de door het college voorgestelde factor handhaven.

Onze motie over “vraag naar technische personeel en aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt” is unaniem aangenomen.

Ook zijn we mede-indieners geweest van een amendement van D66 voor het verlenen van een subsidie voor “Het Gilde” (amendement uiteindelijk ingetrokken omdat het college aangaf die subsidie inmiddels verstrekt te hebben), motie van CDA over jonge mantelzorgers (aangenomen), motie over onderzoek naar mogelijkheden gebruik Tiny Houses van de VVD en PvdA/GL/LS (aangenomen). Overigens was door ons bij de behandeling van de woonvisie afgelopen zomer de suggestie voor Tiny Houses al gedaan, met een toezegging van de wethouder dat daarnaar gekeken zou worden.

Verder hebben wij steun gegeven aan (motivatie tussen haakjes):

Amendement PvdA/GL/LS over realisering van watertappunten (zit gekoppeld aan een stukje ontwikkelingssamenwerking en is positief voor het recreatief bezoek in onze gemeente) > unaniem aangenomen

Motie VVD, RVB, D66 over duurzame onkruidbestrijding (voorgestelde extra borstelmaatregelen zijn nodig voor een goede onkruidbestrijding nu dat met chemische middelen niet meer mag) > unaniem aangenomen

Motie PvdA/GL/LS over inperking recreatieve helikoptervluchten (milieubelasting, oa geluid, zeker relevant nu we ons teweer stellen tegen uitbreiding Schiphol) > verworpen; geen steun van coalitie

Motie CDA, VVD, RVB, L8K, PvdA/GL/LS over subsidie evenementen (hoewel we niet enthousiast zijn over alle evenementen zijn er ook een aantal die we wel een warm hart toedragen en die door aanvullende subsidie gecontinueerd kunnen worden) > unaniem aangenomen

Motie L8K, PvdA/GL/LS, CDA, D66 om sport, kunst en cultuur voor volwassenen met een minimuminkomen beter bereikbaar te maken (deelname aan sport en cultuur bevorderd de gezondheid en haalt mensen uit een isolement wat juist voor deze doelgroep belangrijk is om mee te kunnen doen in de samenleving) > unaniem aangenomen

Motie RVB, CDA, PvdA/Gl/LS en motie PvdA/GL/LS, RVB en CDA, beiden over de afspraak in het regeerakkoord om het instrument loonkostensubsidie te staken (ook wij zijn van mening dat dit juist een heel goed instrument is om de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker aan werk te helpen en niet blij met dit punt in het regeerakkoord) > 1e unaniem aangenomen, 2e aangenomen door alle fracties behalve D66.

Motie PvdA/GL/LS, VVD, D66, L8K en CDA over inclusieve samenleving (met enige aarzeling ingestemd omdat we nog niet enthousiast zijn over een “actieplan”, maar het bied ook mogelijkheden voor verder integratie van bv gehandicapten, senioren, etc…) > aangenomen door alle fractie behalve drie leden van RVB.

Motie PvdA/GL/LS, L8K, CDA over sociale woningbouw in kernrandzones (versterkt de sociale woningbouw) > unaniem aangenomen

Motie L8K, PvdA/GL/LS, D66 over doorvoering “Verbeter de buurt”; eerder al toe besloten maar nooit uitgevoerd omdat het technisch lastig zou zijn (geeft betere mogelijkheden voor communicatie met de inwoner en het delen van initiatieven en verbetermogelijkheden) > verworpen; geen steun coalitie

Motie L8K, PvdA/GL/LS over informatie in raadsvoorstellen; opgave welke belanghebbenden zijn geraadpleegd (hier zijn we altijd al een voorstander van geweest) >  verworpen; geen steun coalitie

We hebben vervolgens tegen de volgende amendementen en moties gestemd:

Amendement D66 voor extra budget handhaving op legakkers en op Buitenborg (mede vanwege de kosten hebben we focus willen houden op de handhaving op de legakkers) > verworpen

Amendement D66 over aanpassen factor investeringslimiet; op 5 ipv 7 (wij hadden een dergelijk voorstel ook gedaan, maar dan voor factor 6) > verworpen

Amendement RVB, VVD, CDA over verlagen OZB met 3% structureel en 3% incidenteel en een amendement van raadslid Seisener (!!) over verlagen van OZB structureel met 6% (dit is nog een gevolg van de extra verhoging met 6% in 2015 ivm kosten sociaal domein; die vallen mee dus is het terecht om OZB terug te geven, maar wij hebben daar eerder een andere methode voor voorgesteld die verworpen is). Amendement coalitie is aangenomen

Motie RVB over extra BOA’s voor kleine ergernissen (het benodigde budget is fors, de motie is erg gedetailleerd en het college heeft in het handhavingsprogramma al aangegeven extra aandacht te geven aan kleine ergernissen, denk aan foutparkeren etc.) > verworpen

Motie RVB over permanente educatie ambtenaren (de motie zet de raad op de stoel van de directie; schrijft gedetailleerd voor hoe het opleidingsbeleid moet zijn en daar moet een raad zich niet mee bemoeien) > verworpen

Motie D66 over compensatie precario (D66 wil een vorm van teruggave van precario aan inwoners die niet uitvoerbaar is) > verworpen

Besluit over de begroting (aangenomen):

Tot slot: we hebben ingestemd met de begroting, ondanks het aangenomen amendement over de OZB verlaging die niet onze keuze is en ondanks het nu ook aannemen van de aangepaste verordeningen. Bij dat laatste zij opgemerkt, dat de aanpassing is teruggedraaid tot alleen het aanpassen van het tarief met inflatiecorrectie. Er zitten nu geen inhoudelijke aanpassingen in zoals in de concepten tijdens de commissie wel het geval was.

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
ACUSGP201710-08-investeringsplafond187.1 kBapplication/pdfdownload
MCUSGP201710-01-ICGregeling218.3 kBapplication/pdfdownload
MCUSGP201710-02-InperkingDrugstoerisme198.2 kBapplication/pdfdownload
MCUSGP201710-03-IntensiveringNuchterVerstand189.1 kBapplication/pdfdownload
MCUSGP201710-04-TechnischOnderwijs186.5 kBapplication/pdfdownload
MCUSGP201710-05-Reclameverbod228.9 kBapplication/pdfdownload
MCUSGP201710-07-ziektekosten239.8 kBapplication/pdfdownload
MCUSGP201710-08-legakkers188.9 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug