Geen zicht op het minimabeleid

donderdag 16 november 2017 09:13

De ChristenUnie-SGP heeft afgelopen zomer aandacht gevraagd voor een evaluatie van het zogenaamde minima- of armoede beleid. De aanleiding hiervan was, dat we dat onderwerp niet meer op de raadsplanning tegenkwamen, waar het oorspronkelijk wel op had gestaan. Na enig speurwerk, bleek dat te kloppen.

Eind 2016 had de evaluatie besproken moeten zijn naar aanleiding van een motie eerder dat jaar. Naar nu blijkt, heeft het college in december 2016 een informatienota gestuurd over de ontwikkeling van de Maatschappelijke Agenda (is in maart jl. behandeld) waarin onder andere de volgende zin stond opgenomen “Deze manier van werken heeft tot gevolg dat geen apart doelgroepenbeleid wordt geformuleerd; we werken vraaggericht en ontschot. Deze manier van werken heeft tot gevolg dat de uitwerking van de motie die uw raad op 2 juni 2016 heeft aangenomen om ouderenbeleid op te stellen en de afspraak om in november 2016 minimabeleid te actualiseren, integraal worden uitgewerkt waarbij de kaders die uw raad in maart 2017 vaststelt in de Maatschappelijke Agenda, in ogenschouw worden genomen.”. Daar hadden we dus uit moeten begrijpen, dat die evaluatie van de planning af zou gaan. Wij hebben dus, met steun van enkele andere fracties, in het presidium aangegeven nog wel over het minimabeleid te willen praten en het college verzocht daar toch een notitie over te maken. Die verscheen uiteindelijk in de vorm van een overzicht van regelingen met gedeeltelijk verwijzingen naar websites en verordeningen.

Maar daarmee weten we nog niet hoe effectief en passend het minimabeleid eigenlijk werkt. Temeer daar wij rondom de (financiële) ondersteuning van chronische zieken en gehandicapten en het verlenen van bijzondere bijstand (bv bij medische kosten) wel zo onze vragen hadden over de praktijk. We hebben dat overzicht dus maar laten agenderen voor de commissie en afgelopen maandag kwam dat aan de orde.

We constateren:

  • Lappendeken van maatregelen, deels van de gemeente, deels van andere partijen
  • Spelregels in aantal gevallen niet duidelijk
  • Gebruik van de regelingen niet duidelijk (wie, waarvoor, hoeveel en hoe vaak, etc…) en daarmee is de werking van de regelingen voor de raad niet controleerbaar.

We hadden dus graag een evaluatie gezien van het pallet van regelingen mbt minimabeleid. Daarbij bij zou in het bijzonder ook gekeken kunnen worden naar knelpunten in de praktijk. Welke ondersteuningsvragen worden bij servicepunt / sociaal team / gemeente vaak gesteld die we niet goed kunnen oplossen.  Nu is het voor de raad niet helder hoe het minimabeleid in de praktijk werkt. In 2011 heeft de rekenkamer al eens een onderzoek gedaan naar het mimabeleid. Wellicht moeten we dan maar een een nieuwe rekenkamer-onderzoek laten uitvoeren?

 Bij die discussie kwam de wethouder niet verder dan “kan alleen maatwerk leveren”, “mag geen categorale regelingen doorvoeren als gevolg van de participatiewet”, etc.. zonder concreet te worden.

Kennelijk waren we niet de enige die het minimabeleid maar onduidelijk vinden, want we kregen brede bijval voor onze kritiek. Dat leidde er uiteindelijk toe, dat het college toch voor een goede informatienota gaat zorgen waarin duidelijk moet worden hoe de ondersteuning van mensen in armoede inhoud krijgt en wordt toegepast. Daarna praten we verder. Wordt vervolgd.

Labels

« Terug