Vervolg Precario

vrijdag 26 januari 2018 08:56

In december ontstond er commotie over een brief van Vitens om precariobelasting, die de gemeente bij hen in rekening brengt, op de inwoners te gaan verhalen. In ons artikel van 22 december kunt u daar het nodige over lezen. De coalitiepartijen dienden, zoals ze hadden gezegd, een initiatiefvoorstel in om de inwoners daarvoor te compenseren. De ChristenUnie-SGP besloot dat voorstel niet te steunen. Dat lijkt gek, maar is het niet. U krijgt uw geld namelijk al terug.

In de raadsvergadering van 25 januari werd het initiatiefvoorstel behandeld.  Voor de volledigheid; dit was de tekst van het te nemen besluit:

  • Het instellen van een bestemmingsreserve precario;
  • Bestemmingsreserve precario te voeden vanuit de algemene reserve, waarbij de voeding gelijk is aan de opgelegde aanslagen precarioheffing Vitens en de bijkomende kosten die Vitens bij onze inwoners in rekening brengt, zoals de BTW, met ingang van 2016 en is daarmee de maximale hoogte van de bestemmingsreserve;
  • De looptijd van deze bestemmingsreserve vast te stellen op einddatum 2022;
  • De doelstelling van deze bestemmingsreserve als volgt te omschrijven: “deze bestemmingsreserve wordt ingezet gerelateerd aan de teruggave cq. compensatie voor de uit hoofde van de gemeentelijke precarioheffing aan Vitens voor zover deze door Vitens doorbelast is aan onze inwoners.”

Het bijzondere van dit voorstel is, dat het eigenlijk alleen maar spreekt van het instellen van een bestemmingsreserve, maar feitelijk niet zegt, dat geld wordt teruggegeven en hoe dat dan moet gebeuren. Bij het voorstel waren ook bijlagen gevoegd waarin de coalitie probeerde aan te geven hoe er dan verrekend moest worden, maar die bijlagen spraken elkaar tegen. Kort voor de raadsvergadering kwam er nog en extra bijlage bij, die wel duidelijkheid gaf.

Effect inwoners Jaar Totaal (incl BTW) Totaal (incl BTW) Totaal (incl BTW)
Rekening Stedin - effect precario gemeente DRV 2017 1,21 1,21 1,21
Rekening Stedin - effect precario andere gemeenten 2017 35,09
Rekening Vitens 2017 31,69 31,69 31,69
Compensatie precario door gemeente conform begroting 2018 2017 -40,00 -40,00 -40,00
Compensatie precario Vitens door gemeente conform initiatiefvoorstel 2017 -31,69
Totaal -7,10 -38,79 -3,70


Let daarbij overigens op: in dit rekenvoorbeeld wordt ook de precario van Stedin meegenomen. Het initiatiefvoorstel gaat daar niet over!

Onze fractie heeft vervolgens besloten niet met het voorstel in te stemmen. Allereerst omdat we de noodzaak van een bestemmingsreserve niet zien. Maar ten tweede hebben we bij de begroting al beslist dat de inwoners € 40 voor het jaar 2016 en € 40 voor het jaar 2017 terug krijgen in 2018. En zoals uit het bovenstaande voorbeeld blijkt, is dat meer dan u betaald voor de precario van Vitens! En uiteraard kunnen we de komende jaren bij elke begrotingsbehandeling datzelfde doen. En daarmee is de compensatie dus al gerealiseerd en is dit voorstel overbodig.

Onze fractievoorzitter Wim Stam, heeft in de raad onze positie dus als volgt verwoord:

Tijdens de commissie van twee weken geleden hebben we ons kritisch opgesteld over dit voorstel. Naar ons oordeel was het een onduidelijk voorstel. De initiatiefnemers konden of wilden ons niet uitleggen hoe ze de uitvoering van het voorstel voor ogen zaken, mede met het oog op de onduidelijke en elkaar tegensprekende bijlagen. We moesten onze (naar hun oordeel) technische vragen maar aan de ambtenaar stellen. En tussen de regels door beluisterden we een verholen minachting over zoveel domheid bij de ChristenUnie-SGP.

Voorzitter, we hebben de stukken goed bestudeerd en vervolgens nog even ambtelijk advies ingewonnen. En we zijn daarbij alleen maar meer gesterkt in ons oordeel over dit initiatiefvoorstel. Dit voorstel is volstrekt overbodig. Een voorstel voor de bühne ingegeven door paniek met de verkiezingen in zicht. Dat zeg ik niet zomaar, maar dat zal ik onderbouwen.

Afgelopen dinsdag is een zeer verhelderend overzicht, als extra bijlage, bij de stukken gevoegd. Daaruit blijkt dat de netto kosten voor onze inwoner voor wat de precario Vitens betreft niet meer is dan € 31,69. Hoewel het initiatiefvoorstel daar geen aanleiding toe geeft (dat spreekt namelijk alleen van compensatie precario Vitens) zouden we daar de verhoging van de vergoeding die Stedin bij onze inwoners in rekening brengt nog bij kunnen optellen. Dan komen we op totaal € 32,90.

Maar voorzitter in oktober hebben we bij de begrotingsbehandeling al besloten om de inwoners € 40,00 per jaar voor de jaren 2016 en 2017 terug te geven als compensatie voor de precario-heffing. Dat is ruim € 7 meer dan ze moeten betalen. En dat besluit kunnen we de komende jaren blijven nemen zolang de precario nog geheven kan worden.

Met andere woorden: de compensatie hebben we in oktober al lang geregeld. Daarmee is dit hele voorstel overbodig geworden. Wij roepen de initiatiefnemers op om het voorstel in te trekken.

Nu zullen de initiatiefnemers misschien roepen dat Stedin naast die € 1,21 ook nog een bedrag van € 35,09 in rekening brengt. Ja dat klopt en dat deden zo ook al voordat wij precario gingen heffen. En toen hebben we onze inwoners daar ook niet voor gecompenseerd. Net zoals we onze inwoners niet compenseren voor andere heffingen die niet door ons zijn veroorzaakt. Daarnaast spreekt het initiatiefvoorstel ook uitsluitend van compensatie precario Vitens; Stedin wordt met geen letter genoemd.

Het zal duidelijk zijn dat de ChristenUnie-SGP dit voorstel niet gaat steunen mochten de initiatiefnemers het toch in stemming brengen.

 

Naschrift: voorstel is (uiteraard) wel aangenomen door de meerderheid van de coalitie en met steun van PvdA/GroensLinks/LokaalSociaal. Wellicht nog goed om te beseffen dat het aangenomen voorstel een gat van bijna 6 ton per jaar in de begroting schiet. Over de hele periode waarin we nog precario kunnen heffen bij elkaar ca 3,5 miljoen euro. Daar kun je ook een paar slechte wegen mooi van opknappen.

Labels

« Terug