ChristenUnie-SGP vind richtinggevend document voor Bestemmingsplan Plassengebied veel te ver gaan.

zaterdag 24 februari 2018 16:30

Afgelopen donderdag werd het raadsvoorstel behandeld over een richtinggevend document voor het bestemmingsplan plassengebied. De beantwoording van het college op de vele vragen en zorgen van de ChristenUnie-SGP over de richtinggevende keuzes overtuigde ons niet. Daarom hebben we tegen dit voorstel gestemd.

In de raadsvergadering van februari 2016 is besloten om voor het maken van het nieuwe bestemmingsplan een MER procedure te doorlopen.

Inmiddels is er een voorlopige MER-rapportage en een daarop gebaseerd document “Richtinggevende keuzes bestemmingsplan plassengebied” waarin een voorkeursalternatief wordt geschetst. De MER gaat uit van een situatie waarin er geen illegale bebouwing is. De MER geeft ook aan dat het bebouwen van een legakker een negatief effect heeft op de natuur. De MER geeft aan dat er dan compenserende maatregelen nodig zijn, maar onduidelijk is hoe dat dan gerealiseerd moet worden. Toch wil de voorkeursvariant ruimte bieden om legakkers tot 25 m2 (of eventueel zelfs tot 40m2) en maximaal 25% resp 15% van de legakker-oppervlakte te bebouwen.

Op grond van de huidige situatie (bestaande illegale bebouwing) en het aantal legakkers, heeft de ChristenUnie-SGP een snelle berekening gemaakt, die aangeeft dat deze ruime mogelijkheden kan leiden tot een totale bebouwing op de legakkers die 2,5 keer zo groot is als wat er nu al staat. Ook de bebouwingsmogelijkheden op de zandeilanden, zoals nu in de voorkeursvariant geschetst, gaan wat ons betreft veel te ver.

Raadslid Van Sligtenhorst stelt “Natuurlijk is onze fractie blij met onderdelen in de keuzes, zoals de natuurvriendelijke oevers en de visbossen op de verzonken eilanden”. Van Sligtenhorst vervolgt “Maar we zijn bang dat we aan het eind van dit traject de eigenaren moeten teleurstellen, omdat bij deze omvang de te nemen maatregelen niet toereikend zijn”.

Ook de “Commissie voor de Milieu-effectrapportage” is in haar eerste tussentijdse beoordeling zeer kritisch. In haar rapportage schrijft de commissie: “Het MER bevat nu al uitgebreide informatie over landschap, natuur en water, maar maakt niet goed duidelijk wat precies het behouden waard is. Nu niet inzichtelijk is gemaakt welke waarden moeten worden beschermd, is ook niet inzichtelijk hoe de waarden kunnen worden

beschermd. Het MER geeft nu nog geen antwoord op de vraag bij hoeveel bebouwing en welke wijze van inrichting van een legakker, de kwaliteiten van de het gebied worden aangetast”. Met andere woorden, het college kiest nu al een koers voor het bestemmingsplan zonder dat de onderliggende uitgangspunten helder zijn. Daarnaast hebben we nog wat andere punten van zorg aangegeven zoals parkeerproblematiek en de wijze van handhaving die voor ons onvoldoende zijn. 

Van Sligtenhorst: “Wij hebben onze bedenkingen over de grootschaligheid die het richtinggevend document mogelijk maakt. Het kan toch niet zo zijn dat we door middel van het nieuwe bestemmingsplan de plassen upgraden tot 1 groot vakantiepark. Wat onze fractie betreft is het natuurbehoud net zo belangrijk. In het richtinggevend document staan namelijk getallen die er wat ons betreft nog niet in hadden moeten staan, en andere informatie, die we wel noodzakelijk vinden, ontbreekt.”

Hoewel we het belang van een breed gedragen, en zo spoedig mogelijk gerealiseerd, bestemmingsplan onderschrijven, is de zorgvuldigheid voor ons zo belangrijk, dat we dit voorstel niet hebben kunnen steunen.   

Labels

« Terug