Begroting voor 2023 en algemene beschouwingen

maandag 07 november 2022 10:46

Donderdag 3 november werd de begroting voor 2023 behandeld. Een begroting die een stuk rooskleuriger was dan de afgelopen jaren, maar wel met een forse kanttekening. De fracties hebben via hun algemene beschouwingen aangegeven wat zij van de begroting vinden en ook de ChristenUnie-SGP heeft haar visie op de begroting afgegeven.

Normaalgesproken vinden de algemene beschouwingen plaats bij de kadernota in het voorjaar omdat daar richting wordt gegeven aan de begroting. De begroting zelf is dan een uitwerking van de kadernota. Maar omdat in dit verkiezingsjaar er een beleidsarme kadernota lag en op dat zelfde moment het nieuwe college nog niet was aangetreden, werd gekozen voor algemene beschouwingen bij de begrotingsbehandeling.

De ChristenUnie-SGP heeft een aantal accenten gelegd zoals:

Financiële zorgen bij inwoners en bedrijven naar aanleiding van de inflatie en energiekosten

Daar tegenover de zeer gezonde financiële positie van de gemeente, binnen drie jaar omgeslagen, vooral door forse extra bijdragen van het rijk (de algemene reserve loopt nu van ca 20 miljoen op naar ca 40 miljoen in 2026).z

De extra rijksbijdrage nog over 2022 (ca 1,5 miljoen), die wij graag grotendeels teruggeven aan de inwoners en bedrijven om hun lastenstijging een beetje te compenseren.

Het beiden van maatwerkoplossingen voor schrijnende gevallen, waarbij mensen financieel in de klem komen doordat ze hoge energielasten hebben die ze niet kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld door slecht geïsoleerde huurhuizen of noodzaak om meer warmte in huis te hebben om medische redenen of een hoog elektriciteitsverbruik door hulpmiddelen als gevolg van een handicap).

Tegelijkertijd veel nieuwe investeringen nodig die in de komende 20 jaar op kunnen lopen naar ca 100 miljoen; hoe gaan we dat financieren.

De enorme budgetstijging voor het groenonderhoud (van ca 1 miljoen naar meer dan 2 miljoen per jaar) zonder dat hier een concrete onderbouwing of een echt plan bij wordt geleverd.

Meer aandacht voor de kunst en cultuursector die in de Corona tijd veel te verduren hebben gehad.

Blijvend investeren in goede fietsvoorzieningen

Woningbouw als blijvende prioriteit en in de nieuwe woonvisie ook oplossingen te bieden voor het omzetten van agrarische gebouwen naar woonbestemming voor die boeren die geen opvolging hebben.

Stijgende vraag naar jeugdzorg, ook al is die in onze gemeente lager dan het landelijk gemiddelde. We hebben als knelpunten (vecht)scheidingen, prestatiedruk en opjaagcultuur genoemd. De recente brief van Koningin Maxima (een dag na de begrotingsbehandeling) benoemd deels dezelfde problemen.

We hebben onze algemene beschouwingen (zie bijlage) afgesloten met de wens voor college, raad, organisatie en inwoners die Paulus aan de Thessalonicenzen schreef (2 Thess. 3 vs 16): “Moge de Heere van de vrede Zelf u voortdurend vrede geven op allerlei wijze. De Heere zij met u allen”

 

Bij de behandeling van de begroting heeft de ChristenUnie-SGP een vijftal concrete voorstellen gedaan via moties en amendementen.

Een korting voor alle huishoudens op hun gemeentelijke aanslag in 2023 van € 40,00 (te betalen uit de extra rijksbijdrage in 2022; kosten ca. € 780.000). Amendement verworpen door raadsmeerderheid.

Een verlenging van de bestaande korting op de OZB voor niet-woningen (bedrijven) voor 2023 (€ 375.000) en 2024 (€ 150.000). Amendement verworpen, waarbij VVD, RVB, CDA en LEFdrv met aan aangepaste versie kwamen voor alleen 2023. Onduidelijk is of in 2024 er alsnog een korting gegeven wordt. Wij hadden het graag in één keer meerjarig afgeregeld.  

Nu geen bovenmatig extra budget voor Groenonderhoud, maar eerst een concreet plan presenteren met een goede onderbouwing van de extra kosten. Amendement verworpen.

Instellen van een Noodfonds als maatwerkondersteuning; motie door ChristenUnie-SGP en D66 ingediend, mede gesteund door alle andere fracties met uitzondering van IC. Wel unaniem aangenomen.

Motie Investeringsfonds, met als doel om voor de toekomstige investeringen een aparte bestemmingsreserve aan te leggen waaruit toekomstige generaties de afschrijvingen en rentelasten (zgn. kapitaalslasten) – gedeeltelijk - kunnen betalen. Daarmee leggen we al een concrete spaarpot aan voor toekomstige betalingen van uitgaven die wij nu gaan doen. Nadat de wethouder aangaf per grote investering een aparte bestemmingsreserve te zullen voorstellen, hebben we deze motie ingetrokken omdat daarmee hetzelfde doel wordt bereikt. Hoe dat moet en wat “groot” is in dit verband, bespreken we op een later tijdstip in de auditcommissie.

Daarnaast hebben wij een motie ondersteund, die vraag om alsnog het Spoorboekje Klimaatneutraal wel op korte termijn te herijken. Het college wilde dat niet vanwege de grote onzekerheid op het gebied van verduurzaming en de (on)mogelijkheden hierbij (te denken valt aan de zgn. netwerk-congestie; ons elektriciteitsnetwerk is op korte en middellange termijn niet voorbereid op veel duurzame energie). Deze motie is desondanks met een ruime meerderheid wel aangenomen.

Verder is nog (unaniem) aangenomen de motie van IC, RVB en VVD voor het verhogen van het mantelzorg compliment en is aangenomen een motie van D66, RVB, VVD en LEFdrv voor het herijken van het subsidiebeleid (wij hebben die gesteund).

Uiteindelijk heeft de ChristenUnie-SGP als enige tegen de geamendeerde begroting gestemd. Belangrijkste overweging daarbij is, dat we de gang van zaken rondom het meer dan verdubbelen van het budget voor Groen, zonder een deugdelijk plan en onderbouwing, waarbij het ook nog eens over vele miljoenen euro’s gaat, niet acceptabel vinden. Instemmen met de begroting zou betekenen ook instemmen met deze gang van zaken. Dan kunnen we niet verantwoorden, vandaar onze tegenstem.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
AB-CUSGP-2023.pdf440,0 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug

Reacties op 'Begroting voor 2023 en algemene beschouwingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.