Hart voor Groen

donderdag 24 november 2022 21:53

De ChristenUnie-SGP heeft zich uitermate gestoord aan de wijze waarop het college haar plannen voor groenonderhoud door de raad heen wilde jassen. Eerst via de begroting stiekem een miljoen vragen, zonder onderbouwing. En daarna in een raadsvoorstel een flinterdunne motivatie geven. En ondertussen het onderliggende stuk ter onderbouwing achter houden. En waarom? In de raad van 24 november kwam de aap uit de mouw. Lees verder onze inbreng in die raadsvergadering.

Wij zijn eigenlijk redelijk verbijsterd en teleurgesteld over de gang van zaken rondom dit voorstel. Ik heb mij daar de afgelopen weken ook al kritisch over uitgelaten. Maar dat is niet zonder reden.

In het coalitieakkoord werd aangegeven dat er meer aan onderhoud van het groen gedaan zou moeten worden. Zonder een financiële indicatie. In de kadernota werd vervolgens voorgesteld structureel € 250.000 per jaar extra aan groenonderhoud uit te geven. Overigens gekwalificeerd als “autonome ontwikkeling” en niet als een versterking of verbetering van het onderhoud. Wij hebben die kadernota toen ook gesteund.

In de begroting werd vervolgens in de bestuurlijke aanbieding opnieuw aangegeven extra middelen op groen te willen inzetten, wat wij logisch vonden gezien het besluit over de kadernota. Maar de beoogde omvang van die investeringen werd ons pas duidelijk toen we, zeg maar “de kleine lettertjes” lazen vanaf pagina 99 in de begroting; bij de details. Daaruit bleek pas dat het college voorstelt om bijna een miljoen per jaar structureel extra aan groen te willen uitgeven.

We hebben de afgelopen maanden, zowel bij de begrotingsbehandeling als bij de behandeling van dit raadsvoorstel om een onderbouwing van die plannen, en de forse extra investeringen, gevraagd. En pas bij de commissie van vorige week was de wethouder - met de nodige tegenzin - bereid om de in het raadsvoorstel genoemde inventarisatie te verstrekken.

Afgelopen maandag vielen wij dan ook zowat van onze stoel van verbazing. Want bij die stukken zat geen inventarisatie uit 2021 (zoals in het raadsvoorstel aangegeven, maar een compleet uitgewerkt groen beheersplan van maart 2022. En dat riep bij ons toch allemaal vragen op.

Zoals; was dit stuk al bekend bij de coalitiegenoten? Het is gemaakt voor de onderhandelingen over het coalitieakkoord begonnen. En er is naast die € 250.000 de nodige tonnen extra in de begroting voor groen vrijgemaakt. En dan kunnen wij ons niet voorstellen dat dit verhaal niet op tafel heeft gelegen bij de coalitie-onderhandelingen.

En bij een eerste snelle screening, want ik heb het nog niet helemaal door kunnen nemen, vallen ons toch een paar zaken op. Het college stelt in het raadsvoorstel voor om in 2026 een kwaliteitsniveau B te halen. En daarbij wordt niet een gedeeltelijk niveau B voorgesteld, maar totaal.

En wat zegt nu dit Groenbeheersplan? Als je naar de conclusies kijkt, dan staat daar niets over niveau A, B of C, maar wordt gesproken van scenario’s. Daar wordt aanbevolen om scenario 1 te kiezen. D at heet “Basis op orde”. En dat houdt in “Bij de Basis op orde is een basisvoorwaarde dat de voorziening in stand kan blijven op het gekozen onderhoudsniveau. Dit houdt in dat vaste planten en wisselperken alleen bij een minimale B-kwaliteit kunnen voortbestaan. Daarnaast is bij de Basis op orde de veiligheid en zorgplicht voldoende geregeld, om die reden wordt het boomonderhoud op B-kwaliteit uitgevoerd.” (citaat uit Groenbeheersplan)

Dus niet over de hele linie. Als je dat wil, moet je scenario 2 kiezen; dat heet “Basis plus”. En dat betekent “In dit scenario is de basis op orde en is het totale beeld voldoende, wat inhoudt dat het gehele areaal op een B-kwaliteit beheerd wordt. Om alles op B-niveau te onderhouden is er extra geld nodig. Groen wordt in dit scenario financieel gezond gehouden conform een langjarige onderhoudscyclus. Dit groeiscenario komt meer tot zijn recht wanneer voor de buitenruimte een samenhangend beeld is gekozen en werkzaamheden integraal op elkaar zijn afgestemd. Deze keuze zal voor alle aspecten van de buitenruimte ingezet kunnen gaan worden zodat een integraal beeld ontstaat” (citaat uit Groenbeheersplan).

Waar bij scenario 1, als keuze geadviseerd in het beheersplan, de extra structurele middelen uit de kadernota dus kennelijk toereikend zijn, kiest het college voor scenario 2 wat aanzienlijk meer geld kost. Oplopend tot bijna een miljoen per jaar. Dat het college dus afwijkt van het advies van de eigen ambtelijke organisatie, en daarom extra middelen uit de kadernota niet toereikend zijn, mag de raad kennelijk niet weten? Is dat de reden waarom dit beheersplan zolang in de la moest blijven liggen?

Voorzitter, dit sterkt de ChristenUnie-SGP in de opvatting dat dit raadsvoorstel gewoon niet rijp is voor besluitvorming. Misschien is die keuze van het college prima te verdedigen. En als we er een debat over gevoerd hebben, zijn we het er allemaal misschien wel mee eens. Dat zou kunnen. Maar dan pas na een open debat over de scenario’s en over de keuzes en over de consequenties daarvan.

Mijn fractie stelt dus voor dit besluit nu niet naar de besluit nemende raad te brengen. Maar in januari eerst nog eens een inhoudelijke discussie over het gewenste groenonderhoud te voeren. Dat kan prima, want er zit geen tijdsdruk op. Een paar maanden uitstel zal geen probleem zijn. Maar dan hanteren we wel een ordentelijke gang van zaken.

 

Naschrift: Voor uitstel kregen we de handen niet op elkaar. Nog diezelfde avond is over het voorstel gestemd. Allen wij en de fractie LEF hebben tegen gestemd. De rest van de raad tilde kennelijk niet zo zwaar aan de bedenkelijke procedure.

Labels

« Terug

Reacties op 'Hart voor Groen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.