Inrichting toekomstige uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening

PAUW LOGOmaandag 02 juli 2018 09:21

Twee jaar terug werd door het bestuur van PAUW (een samenwerkingsverband van zes gemeenten voor de sociale werkvoorziening) besloten deze samenwerking stop te zetten. De aanleiding was de invoering van de zogenaamde participatiewet, waarmee de wet op de sociale werkvoorziening werd afgeschaft. Deze zes gemeenten kozen er toen voor om de werkzaamheden van PAUW voortaan zelf te gaan doen. Een besluit wat vorig jaar (met veel tumult) in onze raad ook werd ondersteunt. Donderdag 28 juni lag er een besluit voor over hoe die nieuwe taken precies uitgevoerd zouden gaan worden. Onze inbreng daarover vind u hieronder.

Als we terugkijken op dit traject de afgelopen twee jaar, constateren we dat college en organisatie erachter zijn gekomen dat de (tamelijk opportunistische) gedachte dat we de overname van de WSW en het begeleiden van de nieuwe doelgroep wel zouden “schaffen” toch wat te simpel was. We zien nu in de uitvoering een aantal samenwerkingen, met name met Stichtse Vecht, compleet met het oprichten van een aantal stichtingen. We vragen ons serieus af of we met deze complexiteit beter af zijn dan met het continueren van PAUW, wat onze voorkeur had. Maar gedane zaken nemen geen keer en we beoordelen dit RV vanuit het voldongen feit dat de GR niet meer bestaat.

Of de toekomstige uitvoering succesvol zal zijn, hangt in belangrijke mate af van het functioneren van het Werkcentrum. Als we terugkijken op het afgelopen jaar, was dat geen succes. De uitkeringen zijn in de 1e drie kwartalen 2017 gelijk gebleven, met vervolgens een forse stijging in het laatste kwartaal tegen de economische ontwikkeling in. In de toelichting van de monitor sociaal domein wordt aangegeven dat dit vooral door personele ontwikkelingen komt, maar dat geeft gelijk aan hoe kwetsbaar het werkcentrum is en hoe kwetsbaar een solistische aanpak is. Het participatieplatform wijst hier in haar advies ook op en ondanks de toezegging in de reactie aan het PP hebben wij nog niet de bedoelde[1] informatie over de opzet van het werkcentrum gezien. Ook de risico-analyse onderkent dit en in de inmiddels aangepast risico-analyse wordt zelfs een aantal extra maatregelen genoemd.

Nu zien we weliswaar weer een lichte daling (20 uitkeringen minder in 5 maanden), maar onduidelijk is waar die uitstroom precies door wordt veroorzaakt. De informatie daarover noemt drie hoofdoorzaken zonder nader duiding. Ook horen wij geluiden dat de werkwijze vanuit de gemeente nog erg ambtelijk en bureaucratisch is, met moeilijke formele ambtelijke brieven en weinig oog voor meedenken met de hulpvragende inwoner.

Dat alles bij elkaar maakt het voor de ChristenUnie-SGP erg lastig om positief te zijn over dit voorstel. Tegelijkertijd beseffen we dat er geen weg terug of alternatief is.

Een andere zorg is de verbreding van de deelnemende ondernemingen aan het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking. Ook daar heeft het PP de vinger bij gelegd. En dat is geen nieuw punt, maar al langer bekend. Toch is de gemeente dan wel het werkcentrum er kennelijk nog steeds niet in geslaagd die verbreding te realiseren. Hoe ziet de portefeuillehouder dat nu eigenlijk?

Tot slot nog iets over die risico-analyse. Wij constateren dat die ingrijpend is gewijzigd ten opzichte van de versie waar we in september vorig jaar over spraken. Dat is op zich positief, want dat betekent, dat men actief met risico-management bezig is. Maar het verbaasd ons hogelijk dat deze aangepaste RA dus niet voor de commissie-behandeling als bij de stukken zat. Dat doet ons vermoeden dat de RA is aangepast na de commissie-behandeling en pas nadat wij nadrukkelijk om een update van de RA hebben gevraagd. Wethouder, dat zal toch niet het geval zijn?

Ook de inhoud van de RA vinden wij nog wel iets van. De RA bevat onder maatregelen wel veel mooie voornemens, maar weinig concrete acties incl. een kwantificering. Qua omvang prima, maar qua inhoud dun.

Kortom, er is nog een krap half jaar te gaan voor alles gereed staat, we hebben in de informatiebijeenkomst nog de afspraak gemaakt om in het najaar nog eens verder door te praten over hoe we mensen aan werk kunnen helpen. Wat mijn fractie betreft doen we dat in ieder geval voor de begrotingsbehandeling, waarin ook de voortgang van de ontwikkeling van het werkcentrum, de resultaten die zijn dan boeken en de wijze waarop de maatregelen van de risico-analyse effectief zijn worden meegenomen. Dit lijkt ons wel een toezegging van de wethouder waard.

Naschrift:

Door PvdA/GroenLinks en de ChristenUnie-SGP werd nog een motie ingediend om voor de begrotingsbehandeling meer duidelijkheid te geven over de mensen met een arbeidsbeperking van na 1-1-2015 (invoerdatum participatiewet) die niet meer onder de WSW vallen. Die motie is, na een duidelijke toezegging van de wethouder, ingetrokken. Dat geldt ook voor de door ons gevraagde toezegging. Ook twee moties van RVB werden ingetrokken doordat ze overbodig bleken te zijn. Het raadsvoorstel werd uiteindelijk unaniem aangenomen.[1] overzicht maken met de ‘oude’ en ‘nieuwe’ formatie.

Labels

« Terug