Parapluplannen bestemmingsplannen en beheersverordeningen inzake parkeren

foto_P_bordmaandag 02 juli 2018 09:31

Begin juni kreeg de raad een soort “reparatie-voorstel” voorgelegd omdat per 1 juli de bouwverordening niet meer van kracht is en er daarmee een lek zou ontstaan rondom het beoordelen van parkeervoorzieningen bij aanvragen voor een bouwvergunning. Dat dit niet zo eenvoudig was als in eerste instantie voorgesteld, bleek wel uit de vele onduidelijkheden tijdens de commissiebehandeling en de raadsbehandeling op 28 juni. Vooral het amendement van VVD, D66 en PvdA/GroenLinks (4 pagina’s A4 notabene) is daar een mooie indicatie van. Daarom hebben wij ons vooral kritisch opgesteld over de gang van zaken.

Een op het oog simpel raadsvoorstel, wat uiteindelijk niet zo simpel is. De CUSGP fractie heeft bij de voorbereiding op de commissievergadering zich al afgevraagd, wat nu precies de gevolgen van dit voorstel zijn. Juist bij RO-thema’s weten we dat het vaak erg complex is, om een stapeling van (veelal dikke) bijlagen gaat, die ook nog eens op elkaar ingrijpen en voor de gemiddelde inwoner (en daar moet u raadsleden ook maar toe rekenen) niet goed te doorgronden is. Om die reden hebben wij om een overzicht van de gevolgen van dit besluit gevraagd, wat inmiddels ook bij de stukken zit. Na lezing van dat overzicht waren wij gerustgesteld.

Echter afgelopen weekend dook er een concept amendement op van de VVD, samen met D66 en de PvdA/GL, over de gevolgen (volgens deze fracties) ten aanzien van het te realiseren Sportgebouw in Abcoude. Het amendement riep bij ons echter meer vragen op dan dat het antwoorden gaf en bij navraag bij de indieners “waar gaat dit nu eigenlijk om” kwam de aap uit de mouw: volgens de indieners zouden de initiatiefnemers van het Sportgebouw door dit raadsvoorstel beperkt worden ten aanzien van de parkeermogelijkheden;  anders gezegd, door het aannemen van dit raadsvoorstel zouden de initiatiefnemers ineens alle parkeergelegenheid op eigen terrein moeten realiseren. Dus toch forse consequenties? Die niet in het raadsvoorstel of het later verstrekte overzicht genoemd worden.

Daarom heb ik vanmiddag maar eens een toelichting van de ambtenaar gevraagd. In een soort prive-college heb ik tekst en uitleg gekregen, waaruit ik begrijp dat ook in de huidige situatie (als gevolg van de samenhang van stukken en onderlinge verwijzingen) die beperking al van toepassing is. Maar hoera, in het parapluplan zit een afwijkingsbepaling, die het mogelijk maakt om een uitzondering te maken voor het Sportgebouw.

Voorzitter, dit is nu exemplarisch voor de complexiteit van RO thema’s waarbij raadsvoorstellen vergezelt gaan van dikke pakken papier en waarbij ook andere stukken nog relevant zijn. Die zijn dan weer niet bijgevoegd, maar daar wordt dan wel naar verwezen, of de wet zegt er iets over. Probeer dan als goedwillend raadslid maar de doorgronden wat de gevolgen van een raadsvoorstel zijn. Met terugwerkende kracht kunnen we ons zelfs afvragen of de raad bij de behandeling van het verkeersbeleidsplan (wat hier kennelijk ook een cruciale rol speelt) de gevolgen wel goed op een rij had.

Dat roept de vraag op hoe we in de toekomst RO-thema’s zodanig gaan behandelen, dat raadsleden eenvoudig de gevolgen van besluiten kunnen overzien zonder een expert op het gebied te zijn, honderden pagina’s papier door te nemen of een juridisch adviseur in de arm te nemen. Het lijkt me een onderwerp om in het eerstvolgende presidium nog eens goed over van gedachten te wisselen maar ook een onderwerp waarbij de nieuwe agenda-commissie extra kritisch zou moeten zijn de beoordeling of een raadsvoorstel “behandel-rijp” is.

Ten aanzien van het onderhavige voorstel en het amendement: kan de wethouder ons toezeggen, dat bij een vergunningsaanvraag door de Stichting van het Sportgebouw, indien parkeren een probleem wordt, gebruik gemaakt wordt van de afwijkingsgrond zodat parkeren geen hinderpaal wordt voor het realiseren van het Sportgebouw?

 

Naschrift

Namens de indieners van het amendement werd er door raadslid Van Olden (VVD) een op zicht heldere uitleg, punt voor punt, van het amendement gegeven. Al snel bleek, dat het amendement uit twee delen bestond: een aantal technische aanpassingsvoorstellen en (als laatste) een concreet voorstel om nu al voor het Sportgebouw in Abcoude (die onlangs een afwijzing op een ingediende vergunningsaanvraag hebben gekregen met het oog op het parkeren) een uitzondering te maken.

Wim Stam heeft in de raad dus aangegeven, dat er feitelijk twee gescheiden zaken voorliggen en dat het beter zou passen om het amendement te knippen in een technisch deel en aanvullend een motie in te dienen met het oog op het Sportgebouw, verwijzend naar de afwijkingsbevoegdheid. Na een lange schorsing besloten de drie indieners het hele amendement in te trekken en alleen een motie, als door CUSGP voorgesteld, in te dienen. Waarop fractievoorzitter Stam aangaf, dat die eerste technische punten kennelijk niet serieus zijn, maar voor de Bühne als afleiding van het werkelijke doel.

Alleen PvdA/GroenLinks vond dat het amendement (ingekort) toch in stemming moest worden gebracht, juist om die punten ook recht te doen.

De ChristenUnie-SGP heeft uiteindelijk het amendement niet gesteund. Omdat dit een totaal ander parkeerbeleid zou betekenen, dan twee jaar terug via de beleidsnota verkeer aangenomen. In dat beleid is juist vastgelegd, dat aanvragers parkeren op eigen terrein moeten regelen en de parkeerdruk daarmee niet op de omgeving kan afwentelen. Nu het amendement aannemen, zou de deur daarvoor weer open zetten. De motie hebben we wel gesteund, hoewel formeel misschien overbodig, maar het zet wat druk op het college om ten aanzien van het Sportgebouw coulant te zijn. Uiteindelijk werd het raadvoorstel unaniem aangenomen, het (aangepaste) amendement verworpen en de motie met de kleinstmogelijke meerderheid (14 voor, 13 tegen) aangenomen. Een eenmansfractie als de CUSGP geeft dan dus de doorslag.

Labels

« Terug