Lood In Bodem

maandag 06 juli 2020 09:37

Opnieuw stond dit onderwerp op de agenda van de raad. Na eerder vorig jaar de uitgangspunten bepaald te hebben, lag nu en Plan van Aanpak ter beoordeling voor. Een PvA waar wij nog niet onverdeeld gelukkig van werden. En dat geldt ook voor de kostenverdeling die ineens op tafel lag. De ChristenUnie-SGP heeft dan ook twee amendementen ingebracht en dat als volgt gemotiveerd.

De ChristenUnie-SGP is altijd kritisch geweest in dit dossier. En ook nu hebben we wel onze vraagtekens. Allereerst over de doelstelling. Hoewel het college zegt voor een zo laag mogelijke waarde te gaan, kiest ze daar in de doelstelling uiteindelijk niet voor. Het Plan van Aanpak is op dat punt strijdig. Om die reden dienen we een amendement in om dit aan te passen waarbij het GGD-advies leidend is.

Daarnaast zijn voor ons de vervolgstappen (beslispunt 2) niet duidelijk. U schrijft “kennis te nemen van genoemde vervolgstappen” maar onduidelijk is waar die genoemd zijn. Als dat niet meer is dan in het raadsvoorstel zelf staat “Zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn wordt u hierover geïnformeerd via een informatienota.”, dan is dat zeker niet voldoende. Ook daar brengen we door middel van een amendement duidelijkheid in. De raad moet niet alleen geïnformeerd worden, maar ook betrokken blijven.

Tot slot hebben wij ons erover verbaasd dat, ondanks een duidelijke unaniem aangenomen motie, het college er kennelijk toch mee akkoord is gegaan om ook financieel bij te dragen aan iets wat onze verantwoordelijkheid niet is. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, want dat kan bij de gesprekspartners de precedent scheppen dat De Ronde Venen ook in het vervolgtraject wel substantieel zal bijdragen. Dat moeten we vermijden en derhalve ook op dat punt een amendement.

Tot slot, in de commissie hebben wij voorgesteld om inwoners zelf de mogelijkheid te geven onderzoeksmateriaal aan te leveren. De wethouder heeft aangegeven dat een goed idee te vinden, maar we vinden dat in het Plan van Aanpak niet terug. Dat is wat ons betreft een gemiste kans en had wel in het PvA moeten staan. Maar wellicht kan de wethouder via een aanvullende notitie aangeven hoe zij die mogelijkheid verder gaat uitwerken. We denken dan aan de communicatie over de mogelijkheid en de wijze waarop ze hun bijdrage kunnen inleveren, verstrekken van middelen aan belangstellende inwoners en het feit dat dit voor de inwoners kostenloos is.

Uiteindelijk werd het eerste amendement (doelstelling) verworpen, maar het tweede amendement (kosten) aangenomen. Dat is belangrijk, want in het inmiddels aangepaste raadsvoorstel staat letterlijk “Voor deze subsidie geldt een eigen bijdrage vanuit De Ronde Venen van 10%, te weten € 22.500,-.”. Door expliciet dat percentage te noemen als motivatie voor het bedrag, wordt de verdenking van een precedentwerking alleen maar versterkt; partners (provincie en rijk) kunnen er dan vanuit gaan dat De Ronde Venen altijd wel ten minste 10% in de kosten bijdraagt.

Doordat dit amendement wel is aangenomen, hebben we uiteindelijk het voorstel ook gesteund, ervan uitgaande dat de nu geformuleerde doelstelling “Op basis van het ALARA-beginsel stellen wij m.b.t. het terugdringen van de blootstelling een concreet doel van niet meer dan 3 IQ-punten verlies; als met een kleine inspanning effectief een geringer IQpunten verlies kan worden gerealiseerd, dan is het streven die inspanning te realiseren.” ook voldoende aanknopingspunten geeft om zo dicht mogelijk bij 0 te eindigen.

Zie ook ons eerdere bericht over dit dossier (december 2019): https://derondevenen.christenunie.nl/k/n1370/news/view/1282453/43657/aanpak-diffuse-lood-in-bodem.html

Labels

« Terug

Reacties op 'Lood In Bodem'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.