Motie Rolverdeling Gemeenschappelijke regelingen (GR)

maandag 06 juli 2020 09:39

De gemeente is partner in ongeveer 10 gemeenschappelijke regelingen. Sommigen zijn bij wet opgelegd (zoals de Veiligheidsregio en de GGD), anderen zijn een vrijwillige keuze. Maar het is wel belangrijk hoe je als gemeente je rol invult. Dat is weer eens gebleken naar aanleiding van forse (financiele en bestuurlijke) problemen bij Recreatie Midden Nederland (RMN), een GR waarin we via het recreatieschap in deelnemen.

Het recreatieschap of RMN stond niet op de agenda, maar het staat iedere fractie vrij om los van een raadsvoorstel een motie voor behandeling in te dienen. De zogenaamde “motie vreemd”. De ChristenUnie-SGP besloot dus om zo’n motie in te dienen met de volgende uitleg.

De presentatie op 10 juni jl van de heer Ten Braak was voor ons een eye-opener. En niet alleen voor ons, maar ik heb datzelfde ook van collega-raadsleden gehoord die daarbij aanwezig waren. Hoewel het volstrekt logisch is, als je er even over nadenkt, zit in deelname aan een gemeenschappelijke regeling een belangenconflict ingebakken (zie de afbeelding). Doordat je als gemeente zowel eigenaar van als opdrachtgever aan de GR bent, heb je tegenstrijdige belangen. De eigenaar gaat voor continuïteit door een gezonde financiële positie en zo mogelijk versterking en uitbreiding van de GR. Een opdrachtgever gaat voor een zo laag mogelijke prijs bij een zo aantrekkelijk mogelijk product.

De heer Ten Braak schetste dat dit één van de grondoorzaken is van de situatie bij Stichtse Groenlanden respectievelijk Recreatie Midden Nederland. Zijn aanbeveling is dus om dat ook aan te pakken.

Dat bracht ons vervolgens op de vraag: hoe zit dat bij andere GR-en. We kennen nog goed de problematische situatie bij de ODRU een aantal jaren geleden, waar de deelnemende gemeentes fors hebben moeten bijspringen (in geld en menskracht) op de ODRU weer op koers te brengen.

Goede governance rondom eigenaarschap en opdrachtgeverschap is dus van belang. Daarom deze motie waarin we het college oproepen om dit onderwerp de komende tijd prominent te agenderen bij de DB’s  en AB’s van de gemeenschappelijke regelingen waarin wij deelnemen. Wellicht met uitzondering van de “Gemeentebelastingen Amstelland” omdat hier meer sprake is van een centrumfunctierol van Amstelveen, die uitstekend op haar eigen belang kan letten. En ook bij de GR “Amstelland Meerlanden overleg” is dat minder kritisch gezien de aard van deze GR.

Het besluit in de motie luid dan:

Verzoekt het college

  • Bij de discussie in het AB en DB van SGL nadrukkelijk ook dit thema met betrekking tot de rollen van de deelnemers aan de orde te stellen en in overleg met de overige deelnemers tot een adequate oplossing te komen.
  • Het mogelijke knelpunt van onduidelijkheid door rolvermenging ook in de algemene besturen van andere gemeenschappelijke regelingen waarin we deelnemen aan de orde te stellen, zo mogelijk in samenspraak met portefeuillehouders van andere gemeenten die met dit knelpunt bekend zijn.
  • De raad voor het eind van het jaar van haar bevindingen op de hoogte te stellen.
  • In overleg met de raad te komen tot een plan om duidelijkere afspraken te maken over de rol van de gemeente De Ronde Venen binnen de GR-en waarin De Ronde Venen participeert

 

Gelukkig werd deze motie breed gedragen en unaniem aangenomen.


Labels

« Terug

Reacties op 'Motie Rolverdeling Gemeenschappelijke regelingen (GR)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.