Begroting 2021 met de hakken over de sloot aangenomen

maandag 09 november 2020 14:08

Op woensdag 28 en donderdag 29 oktober werd de begroting voor 2021 door de raad behandeld. Op maandag 2 november heeft de raad in een speciale digitale besluitnemende raadsvergadering gestemd over de moties en amendementen en de begroting zelf. Die werd met een uiteindelijk alleen door de coalitie en ons gesteund.

De behandeling van de begroting stond in het teken van de grote financiële tekorten die de gemeente op dit moment ziet ontstaan. Door grote tegenvallers in het sociaal domein en dan met name op het terrein van de jeugdzorg kon het college al geen sluitende begroting presenteren. Zelfs niet nadat voor een paar miljoen was omgebogen door bezuinigingen en OZB verhoging.

De kern van het debat ging dus over enerzijds de voorgenomen bezuinigingen in het sociaal domein en anderzijds de grote stijging van de OZB voor niet-woningen.

Dat laatste heeft ook uitgebreid de media gehaald en wij hebben daar in onze algemene beschouwingen het volgend over gezegd: “Dat lijkt een bizarre maatregel, maar onze tarieven liggen nu op ongeveer de helft van het landelijk en regionaal gemiddelde. Het college wil dat in 2021 al doorvoeren, maar in deze economische zware tijden voor veel ondernemers vindt de ChristenUnie-SGP dat niet reëel. …..  We komen dus met een eigen amendement waarin we de ondernemers in de eerste twee jaren willen ontzien en streven naar een niveau onder het landelijk gemiddelde.”

Ons amendement haalde het helaas niet, wel een amendement van CDA en D66, samen met PvdA/GL en de Seniorenpartij, dat de ondernemers veel meer geld gaat kosten.

Ook de cultuursector en het sociaal domein worden door de bezuinigingen geraakt. We hebben dus een amendement om de bezuiniging op de cultuursector te beperken gesteund en ook een aantal amendementen mede ingediend die betrekking hebben op bezuinigingen in de preventie binnen het sociaal domein, temeer daar die voor 2021 nog niet direct effect hebben. Daarbij hebben we een lans gebroken voor het terugdraaien van de voorgenomen bezuiniging op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en aangegeven dat hier juist misschien wel meer aan besteed moet worden. Als we de opvoedings- en gezinsondersteuning op een hoger niveau kunnen trekken, kan dat juist veel kosten in de jeugdzorg schelen.  We hebben daarbij de succesvolle workshop “Opvoeden en Ouderschap” als voorbeeld aangehaald.

Tot slot kwam ook de kosten van de eigen organisatie aan de orde. Vorig jaar hebben we daar al een punt van gemaakt, de kosten per inwoner en de inhuur van derden liggen (ver) boven andere gemeentes in de regio en dat moet anders. Maar ook in deze begroting zagen we weer een stijging. Weliswaar wil het college vanaf 2022 die kosten terugdringen, maar zonder goed onderbouwd plan. Helaas heeft onze motie daarover het niet gehaald, ten koste van een amendement van D66. Een amendement is verstrekkender en ook de opgelegde eis (10% reductie zonder te weten wat dat voor consequenties heeft) vonden wij niet verstandig. We zullen bij de kadernota 2022 scherp opletten hoe het college die taakstelling gaat invullen en in hoeverre dat de gemeentelijke taken onevenredig schade toebrengt.

In de bijlage vindt u per motie en amendement hoe wij daarmee omgegaan zijn en of die aangenomen of verworpen is.  In het algemeen hebben we moties of amendementen die direct in de begroting 2021 ingrijpen niet gesteund met uitzondering van ons amendement OZB en het ingediende amendement Kunst en Cultuur.

Er zijn opvallend veel moties aangenomen die zoeken naar extra inkomsten en dan met name binnen het domein van recreatie en toerisme

Verder hebben wij nog een motie Afvalbarometer ingediend naar aanleiding van het communicatieplan over de aanpassingen in het afvalsysteem. Maar omdat dit communicatieplan in november nog besproken wordt in de commissie, hebben we deze motie tijdens de raad ingetrokken.

Tot slot hebben we toch wél voor de begroting gestemd. Wim Stam heeft daar de volgende stemverklaring bij gegeven: “Er zijn een aantal amendementen aangenomen, die het er niet makkelijker op hebben gemaakt, met name omtrent de OZB en de taakstelling. En dat is een lastige afweging. Toch zijn we van mening dat in deze moeilijke tijden we een aantal stappen moeten zetten en ombuigingen moeten doen. De gemeente moet verder en dan heb je een goedgekeurde begroting nodig. En in die afweging zullen wij deze begroting wel steunen. Maar we gaan er wel van uit dat we nog een flinke discussie bij de behandeling van de kadernota 2022 gaan krijgen over de meerjarige besluiten die vanavond genomen zijn”.

De begroting is aangenomen met alleen CDA, D66, VVD en CU-SGP als voorstemmers. De rest van de oppositie heeft tegen gestemd. Geen goed figuur voor de gemeente.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
webpagina 2020-10-bijlage.pdf175,4 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug

Reacties op 'Begroting 2021 met de hakken over de sloot aangenomen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.