Een crisis in een crisis

APB_2020.jpgdinsdag 27 oktober 2020 19:00

We leven in bijzondere tijden leven. Het jaar begon met economische voorspoed kennen ondanks een aantal problemen (zoals betaalbare woningen en de energietransitie. Maar een nieuw virus legt ons land in een paar weken lam. Ook in onze gemeente wordt dat gevoeld door horeca, de cultuursector en slachtoffers van het virus.

Tegelijk staan de gemeentelijke financiën onder zware druk, door snel oplopende tekorten voornamelijk bij de jeugdzorg, die dit jaar plotseling boven tafel kwamen. De ChristenUnie-SGP heeft daar vorig jaar bij de begrotingsbehandeling al voor gewaarschuwd. Het college komt nu met een omvangrijk pakket aan ombuigingen ook in de preventie binnen het sociaal domein. Eén van die bezuinigingen is het afschaffen van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Maar juist een goed functionerend CJG kan van vitaal belang zijn om problemen rondom opvoeden en gezinssituaties in “gewone gezinnen” te bestrijden. Bij de behandeling van het Jeugdbeleidsplan afgelopen zomer hebben we al aangegeven een grondige oorzaakanalyse voor de toename van de jeugdzorg te missen, zodat preventieve maatregelen een slag in de lucht worden. Uit een rapport van het Nederlands Jeugd Instituut uit 2019 blijkt dat één van de hoofdoorzaken juist liggen bij ontwikkelingen in het opgroeien en opvoeden van kinderen, onder andere door het het aantal echtscheidingen, prestatiedruk en problematisch sociale media gebruik , maar ook een te hoge geluksnorm; gewone obstakels worden benaderd als een probleem. Om dat tegen te gaan, zou het CJG een spilfunctie zou kunnen krijgen. Een mooi voorbeeld is de door CJG en GGZ opgestarte workshop “Opvoeden en Ouderschap”. Dat soort instrumenten, maar dan bijvoorbeeld ook gericht op de door het NJI gesignaleerde problemen zoals prestatiedruk, social media gebruik en hoge “geluksnorm” verwachtingen, kunnen ouders en kinderen enorm helpen om met beide benen op de grond te werken aan een gezonde gezinssituatie. Samen met PvdA/GroenLinks dienen we dus een amendement in om deze (kleine) bezuiniging te schrappen.

Als dekking stellen we voor het programma MKB-vriendelijkste gemeente wel stop te zetten.

Het college stelt voor om de OZB niet-woningen structureel met 2 miljoen te verhogen. Dat lijkt een bizarre maatregel, maar onze tarieven liggen nu op ongeveer de helft van het landelijk en regionaal gemiddelde. Het college wil dat in 2021 al doorvoeren, maar in deze economische zware tijden voor veel ondernemers vindt de ChristenUnie-SGP dat niet reëel. De afgelopen week hebben wij het initiatief genomen om dit via een amendement bij te stellen. We hebben gemerkt, dat ook andere fracties daar aanpassingen op willen, maar die staan te ver af van onze gedachten daarover.  We komen dus met een eigen amendement waarin we de ondernemers in de eerste twee jaren willen ontzien en streven naar een niveau onder het landelijk gemiddelde. We beseffen dat we daarmee en gat van ca 2 miljoen in de begroting schieten en hebben daar geen dekking voor, dus dat zal ten laste van de algemene reserve moeten.

Wel vinden we dat de gemeente de tering naar de nering moet zetten en dan ook vooral naar de eigen organisatie en ambities moet kijken. We zien de apparaatskosten nog steeds stijgen. Onze conclusie op basis van de cijfers is, dat dit college de eigen apparaatskosten niet onder controle heeft. Als we in staat zijn die met maar 5% te verlagen, besparen we al anderhalf miljoen euro. We dienen hier dus een motie over in.

Het college wil de toeristenbelasting verhogen. De ChristenUnie-SGP steunt dat, want hier is ruimte voor ten opzichte van de regio.  Wel vragen wij ons af hoe dit zit met watertoeristen belasting. Op verschillende plaatsen kunnen bootjes aanmeren en overnachten maar zij betalen hier helemaal niets voor. We dienen dus een motie in om te bezien of we dat met een ander heffingssysteem kunnen oplossen.

Verder hebben we in onze algemene beschouwingen aandacht besteed aan:

Duurzaamheid; we hebben hoge ambities, worden als gevolg van het klimaatakkoord ook aangezet tot actie, maar zonder vergoeding van het rijk. We zullen dus moeten temporiseren.

Woningen: we blijven permanent aandacht vragen voor betaalbare woningen, zeker voor starters.

Verkeer: we blijven aandacht vragen voor het minder aantrekkelijk maken van de N201 en N212 voor doorgaand vrachtverkeer die ook via A9 en A2 kan rijden. En voor de veiligheid, vooral voor fietsers en doorstroming op onze eigen gemeentelijke wegen.

Handhaving: Het college is van mening dat indien het bestemmingsplan plassengebied klaar is er minder handhaving nodig is. De ChristenUnie-SGP is hiervan nog niet overtuigd. Het is van groot belang dat er voldoende toezicht op het water is. Het is ook erg belangrijk dat de handhavers van de verschillende instanties beter samenwerken, hierdoor kan er zonder extra kosten toch vaker controle op het water zijn, en de handhavers elkaar aflossen.

COVID-19, een onzichtbaar virusje, zette ons land, onze economie stil. Hoewel de moderne mens denkt alles te kunnen, werden we keihard op onze nietigheid en kwetsbaarheid gewezen.

Daarnaast zien we ontwikkelingen in ons land, die ons grote zorgen baren. De steeds agressievere vormen van demonstreren, journalisten die belaagd worden, politici die hetzelfde overkomt, de verruwing en vergroving op straat en in de (social) media, de doorslaande polarisatie en complottheorieën die soms met veel (verbale) agressie gebracht worden, de georganiseerde misdaad – met name de drugscriminaliteit – die onbeheersbaar lijkt te worden.

Helaas merken we dat we ook in christelijke kring hier niet vrij van zijn. Ook daar zie ik ontwikkelingen van verharding en polarisatie die zich moeilijk verdragen met de boodschap van Christus “wie van u de belangrijkste wil zijn, die moet uw dienaar zijn”.

De apostel Paulus schreef het 19 eeuwen geleden al in de brief aan zijn jonge geloofsgenoot Timotheus: “Want er komt een tijd dat de mensen niet meer zullen willen luisteren naar de gezonde waarheid van het geloof. Omdat ze liever andere dingen horen, zullen ze zelf leraren uitzoeken die hen leren wat ze graag willen horen. Ze zullen niet meer willen luisteren naar de waarheid, maar alleen maar naar verzinsels. Maar jij moet helder blijven denken, Timoteüs, wát er ook gebeurt. Verdraag de moeilijkheden. Breng de mensen het goede nieuws en doe alles wat bij je taak hoort.”

De ChristenUnie-SGP wenst het college, de raad en alle inwoners, gelovig en ongelovig, van deze mooie gemeente dat ze die boodschap, dat goede nieuws wat in de Bijbel te vinden is, gaan ontdekken. Omdat dat heilzaam is voor ons leven en onze samenleving.

ChristenUnie-SGP De Ronde Venen

Wim Stam                         Ton van Sligtenhorst                      Martien Simons

Raadslid                             Fractie-assistent                             Fractie-assistent

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
AlgBeschouw2020-CUSGP_2.pdf118,5 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug

Reacties op 'Een crisis in een crisis'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.