Kunstgrasvelden

maandag 12 juni 2017 09:00

In de raad van 1 juni werd ook het voorstel behandeld voor de vervanging van twee kunstgrasvelden bij Argon en CSW. Met name het veld bij CSW had al tot de nodige discussie geleidt omdat hier een verschil van inzicht tussen CSW en het college was of eerder gemaakte afspraken. Daarom legde het college nu twee varianten voor: 1 vervangen van kunstgrasveld inclusief het driehoekige trainingsveld, maar dan met een verhoogde bijdrage van CSW of 2 alleen het veld vervangen en daarnaast een normaal grasveld in kunstgras omzetten. De ChristenUnie-SGP was kritisch over dit voorstel en in de raad hebben we dat als volgt verwoord.

In het raadsvoorstel worden nu twee varianten voorgelegd. Eerste variant is feitelijk het oorspronkelijke voorstel. De tweede variant is de wens van CSW. Maar het raadsvoorstel en de bijlagen nog eens doorlezen, valt ons op, dat variant 2 geen feitelijke onderbouwing van nut en noodzaak heeft. Het aantal spelende teams bij CSW is in de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen, de bestaande vier velden moeten in de huidige situatie (twee kunstgras en twee gras) dus toereikend zijn, want in de capaciteitsberekeningen mag niet met 4a gerekend worden omdat CSW daarvoor niet betaald. Wij missen nu de onderbouwing van de noodzaak om veld 2 in kunstgras om te zetten. Er is dus ook nog een derde variant mogelijk: niets doen aan veld 4a en alleen veld 4 vernieuwen. Kan de wethouder ons overtuigen, dat (indien we niet voor variant 1 kiezen) het omzetten van veld 2 absoluut noodzakelijk is op grond van bezetting en capaciteit?

Daarnaast stelt het college voor om voor een andere infill te kiezen. Dit naar aanleiding van het rumoer door de Zembla uitzendingen vorig jaar. Inmiddels is aangetoond dat vanuit volksgezondheid een andere infill niet nodig is. Het college schrijft dat nadrukkelijk zelf ook in het voorstel, maar ze kiest er wel voor terwijl ze de verenigingen dan niet met de meerkosten wil confronteren. Hiermee wordt het moeizaam bereikte harmonisatie-akkoord, wat uiteindelijk de gemeente al meer geld kost dan bij aanvang van die discussie bedoeld was, geweld aangedaan. We weten niet wat er nog op ons afkomt, maar om bij de eerste calamiteit, die er feitelijk niet is, gelijk maar de afspraken buitenspel te zetten, gaat de ChristenUnie-SGP echt te ver. Wij stellen voor om ook voor de infill de gemaakte harmonisatie-akkoord afspraken te laten gelden, waarbij wat ons betreft de verenigingen zelf mogen kiezen of ze liever TPE hebben (bv om onrust onder hun leden te voorkomen) of niet. Maar als ze ervoor kiezen, dan ook gewoon meebetalen. Om die reden dienen wij hiervoor een amendement in.

========

Tot zover onze inbreng. Maar die verdient wel een toelichting. Men zou kunnen denken dat de ChristenUnie-SGP sport niet belangrijk vind, of uit is op het kaalplukken van sportverenigingen. Maar dat is niet het geval.  De ChristenUnie-SGP is namelijk van mening dat de gekozen route van het college de eerdere, moeizaam bereikte, harmonisatie-afspraken om zeep helpt met als gevolg dat de gemeente in de komende jaren voor veel extra kosten gaat opdraaien zonder dat verenigingen daarin hun aandeel nemen. Hoe zit dat dan?

Allereerst het punt van de infill. Vorig jaar ontstond er veel commotie over het zogenaamde rubbergranulaat in kunstgrasvelden, naar aanleiding van een TV-uitzending van Zembla. Dit zou schadelijk zijn voor de volksgezondheid. Inmiddels hebben meerdere onderzoeken aangetoont, dat dit niet zo is. Toch kiest het college nu voor een andere infill, wat per veld € 50.000 meer kost, zonder de verenigingen daarvoor bij te laten dragen. De consequentie daarvan is, dat we na Argon en CSW nog bijna 10 velden te vervangen hebben en we als gemeente dus bijna een half miljoen euro extra uitgeven voor iets wat feitelijk niet noodzakelijk is en waar de verenigingen niet aan bijdragen. De ChristenUnie-SGP vind dat we niet bij de eerste calamiteit moeten afwijken van afspraken. De precedentwerking is verstrekkend.

Het tweede punt betreft dus de noodzaak van een extra kunstgrasveld bij CSW. Op zich was er al een bijzondere afspraak met CSW gemaakt om ze over de streep te trekken bij de harmonisatie (men mocht het trainingsveldje “om niet” blijven gebruiken), maar om dat bij de renovatie te continueren zou ongetwijfeld verzoeken van andere verenigingen opleveren voor voordeeltjes. Datzelfde geldt voor het omzetten van een grasveld naar kunstgras (wat ca € 100.000 per veld duurder is) terwijl daar geen noodzaak voor is. Dan staan er straks ook andere clubs op de stoep die wel een extra kunstgrasveld willen, terwijl daar dan ook geen echte aanleiding voor is.

Hoe is dit nu afgelopen? CSW had al aangegeven nimmer te zullen gaan betalen voor het trainingsveld. Na een aantal schorsingen, ver na middernacht, kwam het CDA, samen met RVB en D66 met een amendement om vooralsnog alleen het zogenaamde veld 4 van CSW te vervangen, wel met het duurdere TPE infill te voorzien (op proef) en CSW de gelegenheid te geven in het najaar de noodzaak van dat extra kunstgrasveld aan te laten tonen. Dan zou in 2018 dat alsnog gerealiseerd kunnen worden (terwijl nu het veld 4 van CSW en het veld bij Argon dit jaar als worden vervangen). Dat amendement is vervolgens met (met de nodige twijfels ook met onze steun) aangenomen. Wel hadden wij vervolgens nog het amendement liggen om de extra kosten voor TPE volgens de harmonisatieafspraken tussen de verenigingen en de gemeente te verdelen. Dat amendement werd verworpen. Gevolg daarvan is, dat de gemeente in de toekomst alleen opdraait voor tonnen extra investeringen in kunstgrasvelden.

Labels

« Terug