Burgerinitiatief voor een gecombineerd sportgebouw te Abcoude

vrijdag 30 juni 2017 12:16

Eind 2016 is het Meerbad in Abcoude gesloten. Maar al vele jaren daarvoor, zelfs nog voor de herindeling, wordt erin Abcoude gesproken over een nieuwe zwembad. De Stichting Zwembad Abcoude heeft afgelopen jaar een plan ontwikkeld om toch tot een zwembad te komen in combinatie met de vervanging van de Kees Bon Zaal (die in 2020 niet meer bruikbaar is). Afgelopen maanden werd een business case gepresenteerd en door de gemeente een contra-expertise uitgevoerd. Het college is van mening dat de risico’s voor de gemeente te groot zijn om het plan over te nemen. De Stichting heeft nu via een burgerinitatief een uitspraak van de raad gevraagd. Gisteren, donderdag 29 juni werd daarover in de raad vergaderd. Het standpunt van de ChristenUnie-SGP hebben we als volgt ingebracht.

In de afgelopen jaren hebben wij als fractie van de ChristenUnie-SGP een kritisch positieve houding aangenomen tegenover  de plannen die moeten leiden tot een nieuw zwembad in Abcoude. Daarbij hebben we ons de vraag gesteld: “is het reëel om twee zwembaden te hebben in een gemeente van 43000 inwoners?” En zo ja, wat mag ons dat dan kosten. In de achterliggende jaren is een maximale bijdrage van de gemeente € 100.000 als vertrekpunt genomen. Hoewel wij dat, in relatie tot de inwonersaantallen en de exploitatiebijdrage aan het Veenweidebad erg ruim vonden, hebben we deze grens ook maar als richtinggevend genomen.

Maar de jaarlijkse exploitatiebijdrage is niet de enige factor van betekenis. Want voor onze fractie gold ook het uitgangspunt, dat de gemeente geen risicodragende partij zou mogen zijn bij een zwembad-ontwikkeling.

Het nu voorliggende voorstel voldoet niet aan genoemde criteria. De gevraagde exploitatiebijdrage is inmiddels opgelopen naar 2 ton (het dubbele van de door onszelf gestelde grens) en via de gevraagde borgstelling (7 miljoen) zou de gemeente dus toch risicodragend worden. Dan is de keuze makkelijk gemaakt: Geen steun van de ChristenUnie-SGP voor dit voorstel.

Maar, voorzitter, de wereld steekt niet zo zwart/wit in elkaar en dat maakt voor onze fractie het besluit over dit voorstel ook lastig. Want, en wij vinden dat niet onbelangrijk: er is een extra element in de discussie ingevoegd namelijk de vervanging van de Kees Bon-zaal. Voor de sportactiviteiten die daar gehouden worden, niet in de laatste plaats voor de basisscholen in Abcoude, heeft de gemeente een zorgplicht. En we weten dat op redelijk korte termijn deze sportzaal gesloten zal worden. Als er een vergelijkbare sportzaal teruggebouwd moet worden zoals er nu staat (en onze fractie vindt dat we daaraan niet ontkomen), dan kost ons dat ook een substantieel bedrag. Want met de rijksbijdrage voor twee kale gymzalen, zullen we dat niet redden.

De stichting wil ons, via haar memo van afgelopen zaterdag, doen geloven dat we voor 30.000 euro per jaar meer naast een zwembad een sporthal kunnen realiseren. Daar geloven we niet  in. Als we de verschillende berekeningen van de stichting erop naslaan, vallen ons sowieso  een aantal onverklaarbare verschillen op. Bijvoorbeeld over de jaarlijkse onderhoudskosten en de schoonmaakkosten. Daarnaast ontbreekt een post voor gymtoestellen in de business case op. In de achterliggende dagen hebben we hier met de stichting nog contact over gehad, maar niet alle antwoorden overtuigen ons.  Kortom, het lijkt ons dat er wel wat een al te rooskleurig beeld wordt geschetst van de voordelen van de combinatie gymzaal/zwembad.

Hoe groot zijn dus eigenlijk de meerkosten voor de gemeente bij het meegaan met het voorstel van de stichting? Dat is nu immers nauwelijks te bepalen en daarom ook lastig om vast te stellen of dat binnen de eerder genoemde € 100.000 blijft.

Daarnaast is het zo, dat als de gemeente zelfstandig een gymzaal bouwt, die eigendom van de gemeente is. In het voorstel van de stichting mag de gemeente wel de anderhalf miljoen rijksbijdrage overmaken en jaarlijks aan huur en exploitatiebijdragen € 264.000 betalen, terwijl ze geen steen van het gebouw bezit.

Dan nog het risico. Hoe groot is de kans dat uiteindelijk de exploitatie niet rond is te krijgen of de stichting ter ziele gaat? Wat dat laatste betreft: de stichting heeft een goed langjarig track-record en we hebben heel goed in de gaten dat heel veel mensen in en om Abcoude achter dit initiatief staan. Dus daarover hebben we niet heel veel zorgen.  Meer risico zien we in de ontwikkeling van de (mogelijk tegenvallende) kosten of lagere inkomsten door dalende bezoekers. Maar het ook zo: niemand die het weet. De stichting heeft haar business case, voor wat de bezoekers betreft, op de cijfers van de contra-expertise aangepast. Dus wellicht is dat voldoende.

Voorzitter,

En wat gebeurt er nu als het misloopt? Dan zal waarschijnlijk allereerst geprobeerd worden, met een verhoging van de jaarlijkse bijdrage, het gat de dichten. En als dat om wat voor reden niet lukt, dan zal de borg van de gemeente aangesproken worden. In dat geval wordt de gemeente eigenaar van het pand en kunnen we het verkopen. Wat het dan oplevert en of dat voldoende is om de resterende hypotheekschuld te voldoen, is lastig in te schatten. Maar een aanzienlijke verliespost ligt zeker voor de hand. Het vervelende is echter, dat de kans dat dit zich voordoet, naar ons oordeel lastig te bepalen is.

Zijn er dan geen pluspunten te noemen? Toch wel voorzitter.

  • Het is een mooi ontwerp, Abcoude en De Ronde Venen krijgen er een mooi en vooral aantrekkelijk pand bij, pal langs de spoorlijn.
  • De locatie is per spoor goed bereikbaar, wat vast en zeker extra bezoekers zal aantrekken.
  • We lossen in één keer het probleem van de vervanging van de Kees Bon-zaal op.
  • Het Zwembad is zeker een item in Abcoude, maar ook in Baambrugge en leeft breed in deze kernen. Ook vanuit onze eigen achterban wordt een appel gedaan om met het initiatiefvoorstel in te stellen.
  • Het voorstel leidt tot een goed bereikbare zwemvoorziening voor zowel kinderen als senioren
  • Daarmee kan dit een maatschappelijke ontmoetingsplaats worden die de sociale cohesie ten goede komt.
  • De uitwerking wordt door zowel Synarchis als de BNG als degelijk en van hoge kwaliteit gezien (wat vertrouwen in de initiatiefnemers geeft)
  • De gemeente verkrijgt de grond van de huidige Kees Bon-zaal en kan daar een goede bestemming  aan geven (bijvoorbeeld voor seniorenhuisvesting) met mogelijk een exploitatiewinst als compensatie voor de kosten en risico ten aanzien van het zwembad.

Wel hebben wij nog een vraag aan de initiatiefnemers. Uw oorspronkelijk streven was een gemeentelijke bijdrage van € 125.000. Toen u in een gewijzigd voorstel om € 200.000 vroeg, riep dat bij ons toch de vraag op of u bij nader inzien uw eigen eerste model toch ook niet vertrouwde. In de commissie heeft u aangegeven dit als een extra buffer te zien die ook ruimte biedt voor extra aflossingen (dat zou het risico van de borg ook verminderen). Echter extra geld maakt soms ook slordig. Kunnen we afspraken met u maken, dat u uw best doet binnen die € 125.000 te blijven en het overschot daadwerkelijk voor extra aflossingen te gebruiken. Mogelijk kunnen we op termijn dan zelfs ook de gemeentelijke bijdrage verlagen.

Kortom, de ChristenUnie-SGP zou graag het voorstel steunen, maar ziet ook een aantal knelpunten. We zullen ons finale oordeel dus mede af laten hangen van de gedachtewisseling in deze raadsvergadering.

Naschrift: gedurende de discussie tekende er zich een meerderheid tegen het voorstel af. De coalitiepartijen steunen het college. Maar er is ook sympathie voor de inzet van de stichting en de inwoners van Abcoude, en dus zette de coalitie de deur op een kier. Na een uitvoerig debat, werd een procedurevoorstel van het CDA overgenomen. De stichting gaat in de zomermaanden nog eens extra kijken of er een beter financieel plaatje mogelijk is, gebruik makend van de suggesties die door raadsleden zijn gedaan. Tegelijk gaat het college alvast werken aan een plan B; nieuw ontwikkelen van de Kees Bon Zaal, mocht het hele zwembadplan uiteindelijk in het najaar toch afgeblazen worden. De discussie wordt in september vervolgd.

Labels

« Terug