Programmarekening 2016 en 1e bestuursrapportage 2017

vrijdag 30 juni 2017 12:17

In de raad van 29 juni is ook gesproken over het jaarverslag van de gemeente over 2016 en over de eerste voortgangsrapportage in het nieuwe jaar. Vanuit de ChristenUnie-SGP heeft fractievoorzitter Wim Stam daar de volgende opmerkingen over gemaakt.

De jaarrekening van de gemeente over 2016 sluit met een mooie plus. Bijna vier miljoen houden we over. Daar zijn echter twee kanttekeningen bij te maken. Allereerst schuift er voor ongeveer anderhalve miljoen door naar 2017 en daarnaast blijkt een groot deel van het resultaat door eenmalige baten te worden veroorzaakt. 1,9 miljoen uit de precario, ruim 4 ton door betere resultaten uit de grondexploitaties en ruimt een half miljoen door een meevaller uit de rijksbijdrage.  Kortom, het resultaat wordt voor een belangrijk deel bepaald door zaken buiten de normale bedrijfsvoering.

Dat gezegd hebbend, het is en blijft een mooi resultaat, waarmee we, via de oplopende reserve, weer flink meer vlees op de botten krijgen.

Wel is er voor ons nog een punt van zorg. We hebben geconstateerd dat de kosten voor de Jeugdhulp in 2016 ongeveer 1,3 miljoen hoger was dan in 2015. In de schriftelijke beantwoording worden daar twee verklaringen voor gegeven; deels nagekomen kosten uit 2015 (4 ton) en deels een hogere zorgvraag. Toch gaat het college ervan uit dat de kosten in 2017 niet hoger, zelfs iets lager, zullen zijn dan in 2016. Dat suggereert dat de ca 9 ton stijging in 2016 geen trend zou zijn. Echter in de monitor sociaal domein die we deze maand ook behandeld hebben, blijkt dat de kosten voor de jeugdhulp al vier ton hoger zijn dan begroot voor 2017. Dat duidt dus op een andere ontwikkeling. Uiteraard moeten we de jeugdhulp geven die nodig is; de noodzaak tot hulp is leidend, niet het budget. Maar een nadere analyse van de ontwikkelingen, waardoor stijgt die vraag, wat zijn de grootste vraagcomponenten en wat kunnen we eraan doen om deze trend te keren is, is wat de ChristenUnie-SGP betreft wel noodzakelijk. We lezen dat niet terug in de beantwoording van 30 mei. Graag een nadere toelichting van de wethouder hoe zij hierover denkt.

Verder zal de ChristenUnie-SGP het voorstel steunen en complimenteren wij het college met het resultaat.

Een bestuursrapportage is, net zoals een programmarekening, toch vooral terugkijken en beoordelen hoe het gaat in de gemeente. In de commissie hebben we een aantal technische vragen gesteld. Vanavond wil ik nog stil staan bij een paar meer politieke aandachtpunten.

In het programma “Onderwijs” (Punt 4.3) stelt het college dat er een expliciete vraag is naar technisch personeel en dat verbinding tussen gemeente, onderwijs en arbeidsmarkt nodig is om te voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie uitvallen. Alleen als het dan op maatregelen aankomt, komt het college niet verder dan een regionale bijeenkomst en een digitaal platform mbt de techniekdriedaagse. Daarmee gaan we echt het probleem van de gemiste aansluiting en ontbreken technisch personeel niet oplossen. Waar is de ambitie? Wat gaat het college extra doen om die verbinding te realiseren en zowel de behoefte aan goed personeel als werk voor jongeren  te bewerkstelligen?

Onder programma 6 “Sociaal domein” geeft de bestuursrapportage aan dat er een structurele besparing mogelijk is op het Centrum Jeugd en Gezin.  Welke rol ziet dit college voor het CJG? Gezien mijn opmerkingen over de stijgende kosten voor jeugdhulp bij de programmarekening, zouden we misschien wel meer in het CJG moeten investeren?  Dus wat is eigenlijk de visie van dit college op het CJG?

Tot slot viel ons onder programma 8 nog een post op namelijk een extra budget van € 100.000 voor het verder onderzoeken van het centrumplan Vinkeveen. Wij konden ons hier geen besluit over herinneren en de vandaag ontvangen informatienota bevestigt dat die er ook niet is. Het college stelt, dat het niet om nieuw beleid gaat en dus een dergelijk bedrag via de bestuursrapportage kan worden gevraagd. Op zich terecht, maar wat de ChristenUnie-SGP betreft worden dit soort grote posten dan wel expliciet in het raadsvoorstel, met een motivatie, vermeld. Nu moet je het in de kleine lettertjes lezen en dat voelt niet goed. Kunnen we die afspraak met het college maken?

Het college stelt voor om via een amendement nu de helft beschikbaar te stellen en in september via een apart raadsvoorstel de tweede helft van deze € 100.000. Daarmee ontkracht het college wel haar eigen bewering dat een dergelijke budgetvrijgave via de bestuursrapportage kan lopen. Maar daarnaast roept het de vraag op of het onderzoek naar het Centrumplan nog wel volgens planning loopt. Want als u in september pas budget vraagt, kan niet in september over het Centrumplan besloten worden. En dat was toch de bedoeling? Dus hier zien we graag ook een toelichting op.

Naschrift: Volgens de wethouder is in de commissie en eerder al afdoende van gedachten gewisseld over de ontwikkeling van de jeugdhulp. Toch overtuigt ons dat niet. We zullen die ontwikkeling kritisch blijven volgen. Ook de rol van het CJG zal onze aandacht blijven vragen. In de commissie is ook over de “Visie op de Toegang tot het Sociaal Domein” gesproken. Die discussie komt in het najaar terug. Zowel bij die behandeling als bij de begroting zal de ChristenUnie-SGP hier weer nadrukkelijk aandacht aan geven.

Dat geldt ook voor de combinatie onderwijs en economie en de mogelijkheden om mensen (jongeren en werkloze volwassenen) een start te laten maken in de techniek en zorg. De wethouder heeft aangegeven bij de begroting met concrete voorstellen te komen, wij zullen daar dan dus extra alert op zijn.

Met betrekking tot de discussie over het vrijgeven van € 100.000 nog het volgende. In de raad bleek geen meerderheid te zijn voor een amendement hierover. Wel hebben we van het college gehoord, dat men dit in de toekomst ook nadrukkelijker in het raadsvoorstel gaat vermelden. Wat ons betreft is dat afdoende. De behandeling van het Centrumplan verwachten wij overigens pas aan het eind van dit jaar.

Labels

« Terug