Strategisch Openbaar Vervoer plan

Bus_ov_plan_102020.jpgdonderdag 01 oktober 2020 23:07

Waar, wanneer en hoe vaak rijdt de bus? Een belangrijke vraag voor veel inwoners. En hoewel de provincie, als concessieverlener, daar over gaat, is het wel belangrijk dat we als gemeente ruim voor de concessie verlening onze visie daarop geven om maximaal invloed te hebben op de uitkomst. Daarom is het afgelopen jaar gewerkt aan een strategische visie OV.

In de tweede helft van 2019, doorlopend in 2020, is er in een aantal werksessies nagedacht over het openbaar vervoer van de toekomst. Daarbij is de raad geholpen door zowel onderzoeken van gespecialiseerde deskundigen als een enquete onder reizigers.

 

Als eindresultaat lag er een concept Strategisch plan van het college op tafel waar de raad over werd gevraagd zich over uit te spreken. Kernpunten in dat plan zijn:

 • Lijnen worden gestrekt via de route Mijdrechtse Dwarsweg, N212 en N201
 • Minder frequente lijnen rijden door de kernen Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen, bijvoorbeeld de bus naar Woerden en Hilversum
 • Een Flex-systeem vult de lijnen aan, ook in Vinkeveen
 • De bushalten van de gestrekte lijnen worden veilig en comfortabel uitgevoerd en tijdig aangelegd
 • De busroute in Abcoude blijft ongewijzigd
 • Op langere termijn is in te spelen op de Amsteltram (2024) en eventueel station Loenersloot
 • Inhoud opgesteld voor de Corona-crisis, invloed daarvan nu nog niet te overzien
 • Na vaststelling van dit plan en de kernpunten zal dit worden aangeboden aan de provincie om mee te nemen in de concessieverlening

Na de commissie behandeling werd daar nog een nota van aanpassingen aan toegevoegd met de volgend punten:

 • Het uitgangspunt is om een flexsysteem ook in Abcoude en Baambrugge (dus in de gehele gemeente) in te voeren. Dit biedt meer kwaliteit dan lijn 120 via het Station. Mocht dit flexsysteem niet haalbaar zijn, dan vallen we terug op lijn 120 langs het Station
 • De haltes van de gestrekte lijnen zijn als volgt: - Dukaton/Hofland in Mijdrecht - Mijdrecht-Centrum - Veenweg/Mijdrechtse Dwarsweg (bestaande halte) - De Maricken fase 2 (bij de nog aan te leggen rotonde, ca. 400 meter ten westen van N212) - Vinkeveen-West - Vinkeveen-Centrum
 • Er wordt explicieter benoemd dat frequentie omhoog moet/kan
 • Aandacht voor een goede overstap (qua tijd) tussen vervoersconcepten (gestrekte lijnen, flex-systeem en ontsluitende lijnen)
 • Er wordt benoemd wat we met de concessie Amstelland-Meerlanden willen => goede overstap in Uithoorn en een doorgaande lijn naar Aalsmeer/Schiphol en/of Haarlem.

In de raad hebben we daar het volgende over ingebracht, inklusief twee aanpassingsvoorstellen via amendementen.

De basis van dit strategisch OV plan is het principe van gestrekte lijnen. De ChristenUnie-SGP heeft in 2010 in het verkiezingsprogramma al gepleit voor een drielagen model: Trein / Snelle buslijnen tussen de knooppunten / kleine bussen netwerk voor voor- en na transport. Dit OV-plan komt daar dicht bij.

In de commissie hebben we een goede discussie gevoerd en zijn er goede aanpassingen op het plan afgesproken. Toch staat en valt het succes van dit plan met draagvlak bij de inwoners. Een groot nadeel van deze aanpassing is langere afstanden van veel woningen en bedrijven naar bushaltes van de gestrekte lijnen. Twee-derde van de huidige reizigers ziet het strekken niet zitten. Ze zien te weinig voordelen. Men kan dit plan als een volgende verschraling van de openbare vervoer zien, dus moeten er duidelijke plussen in zitten. Comfort en snelheid zijn dan kritische succesfactoren. Daarom is een verhoging van de snelheid, maar ook van de frequentie van de gestrekte lijnen van groot belang.

Maar ook de aansluiting met de flexlijnen, en vooral het niet missen van overstappen, is dus erg belangrijk. Daarom heb ik de commissie gepleit voor een goed communicatiesysteem, ondersteunt met digitale systemen, tussen de bussen en buschauffeurs zodat de aansluitingen optimaal kunnen zijn en de wachttijden minimaal. Ook de app kan daar nog op aangepast worden bv door een signaal waar de flexbus is en hoe laat die op je opstappunt is (en voor diegene die geen app hebben, misschien via sms). Deze punten, digitalisering en communicatie, missen we nu nog in het OV plan, terwijl die wat ons betreft wel een kritische succesfactor zijn. En dit is nu juist een strategisch punt en van groot belang voor het OV in de toekomst Daarom dienen we hier (samen met Lijst 8 Kernen) een amendement voor in.

Dictum: In het strategisch OV plan tevens op te nemen:

“In de volgende concessie zou ook meer aandacht aan communicatiesystemen en digitalisering moeten komen om enerzijds de communicatie tussen bussen te verbeteren met als doel de overstappen goed op elkaar aan te laten sluiten (ene bus wacht op andere bus binnen zekere tijdvensters) en anderzijds de reizigers beter te informeren over waar een bus zich bevind (met name de flexbussen) zodat de reiziger niet onnodig op een halte hoeft te wachten (vgl met het systeem van de NS reizigerapp.”

Tot slot nog even over het OV in Abcoude; goed dat nu een aanpassing is gemaakt mbt de flexbus in Abcoude en Baambrugge, maar die moet dan ook het overstappunt met de 126 raken. En wat ons betreft wordt dat opstappunt verlegd van de parkeerplaats bij de A2 naar de rotonde op de kruising Des Tombesweg / Van Wijngaertlaan. Het tijdverlies voor de 126 is beperkt, maar het brengt de bus weer bij de bebouwde kom en vergroot ons inziens daarmee de sociale veiligheid. We hebben getwijfeld of we over dit detailpunt een amendement moeten maken omdat het over een strategisch plan gaat. Maar onder andere in de aanpassingennota komen we ook andere detailpunten tegen en dit is wat ons betreft wel een belangrijke, dus dienen we hier uiteindelijk wel een amendement voor in, samen met Lijst 8 Kernen.

Dictum: In het strategisch OV plan tevens op te nemen:

“In de volgende concessie bij voorkeur het opstappunt Abcoude van lijn 126 te verleggen van de huidige plek bij de carpoolplaats naar de rotonde Des Tombesweg / Van Wijngaertlaan.”

Ons amendement over communicatie en digitalisering werd (unaniem) aangenomen. Ons amendement over het overstappunt werd helaas verworpen. Een amendement van CDA, VVD, D66 en PvdA/GL om sowieso de lijn 120 langs het station / nieuwe sporthuis te krijgen, werd eveneens aangenomen. Wij hebben dat niet gesteund omdat we hier liever een priorisering in hadden gezien (eerst insteken op flexsysteem en als dat niet wordt gehonoreerd, dan kiezen voor aanpassing 120), dit omdat de provincie bij meerdere pogingen vanuit De Ronde Venen telkens aanpassing van de 120 heeft geweigerd.

Ondanks die uitkomst, hebben we het voorstel (aangepast) wel gesteund. We zullen dit ook bij onze gedeputeerde (die mobiliteit in de portefeuille heeft) nog aankaarten.

Labels

« Terug

Reacties op 'Strategisch Openbaar Vervoer plan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.