MOTIES “Vreemd aan de orde van de dag”

donderdag 01 oktober 2020 23:09

Wat is dat, horen we u denken. Dit zijn moties over niet (vooraf) geagendeerde onderwerpen. Fracties kunnen die tot vlak voor de vergadering nog aankondigen, en bij het vaststellen van de agenda bepaalt de raad of die moties wel of niet behandeld worden. Meestal is dat oordeel positief, soms niet en vind de raad dat het onderwerp eerst in de commissie behandeld moet worden (complex / niet urgent). In de raad van 1 oktober waren er maar liefst zes van dit soort moties.

Waar komt dat begrip vandaan? De gedachte is dat er een vergaderorde is; de geagendeerde onderwerpen en bijbehorende stukken. Als daarvan wordt afgeweken, wordt afgeweken van “de orde”, er ontstaat een “vreemd” element in de vergaderorde. Vergelijkbaar is de standaard opening- en slotzin van een “normale” motie (een motie die wordt ingediend bij het betreffende raadsvoorstel). Die opent met “De raad bijeen <dd> naar aanleiding van raadsvoorstel <titel> …..” als een soort onderbreking en eindigt met “gaat over tot de orde van de dag”, dus de onderbreking wordt weer afgesloten.

Om welke zes moties ging het?

Ronde Venen Belang diende een motie met de titel “Beter ten halve gekeerd..” in met de bedoeling om een aantal reeds genomen raadsbesluiten met een totaal bedrag van bijna 5 miljoen euro tijdelijk niet uit te voeren (voor zover dat contractueel nog mogelijk is) tot de begrotingsbehandeling van eind oktober. Na een debat hierover bleek hier geen meerderheid voor te zijn en trok RVB de motie in.

VVD, CDA en D66 diende een motie “verlenging uitbreiding terrassen horeca” in om te gaan overleggen met horeca en winkeliers over tijdelijke of permanente toestemming voor gebruikmaken van de openbare ruimte met het oog op de huidige crisis. De wethouder gaf aan dat hij dit al doet, ook verruiming voor de komende maanden wil toestaan maar ook wil nadenken over legekosten. Wim Stam heeft namens de ChristenUnie-SGP ingebracht dit te steunen, maar in het voorjaar volgend jaar wel een evaluatie te willen zien met wat moet leiden tot een meer permanent beleid inclusief eventueel precariorecht, maar in deze voor ondernemers moeilijke tijd vooral coulant te willen zijn (feitelijk ondersteuning van de wethouder). Kennelijk vertrouwt de rest van de raad de wethouder niet (ook de eigen coalitie), want wij waren de enige tegenstemmer van deze motie.

Ronde Venen Belang diende samen met PvdA/GroenLinks een motie in met de titel “Orange the world”. Hierin wordt voorgesteld om in de periode van 25 november tot en met 10 december een prominent gebouw in de gemeente oranje uit te lichten als ondersteuning van de wereldwijde campagne ‘16 Days of Action Against Violence’. Dit is een campagne die aandacht vraagt voor het probleem van (sexueel) geweld tegen vrouwen en meisjes. In eerste instantie wilden we deze motie niet steunen, omdat we dit soort symboolacties geen gemeentetaak vinden (we hebben destijds ook tegen de regenboogvlag gestemd). Maar toen we merkten dat we daarin alleen zouden staan, hebben we de motie wel gesteund omdat anders de beeldvorming zou kunnen ontstaan dat wij geweld tegen vrouwen en meisjes niet serieus zouden willen nemen. Dat zij verre. Niet voor niets zijn de ChristenUnie en de SGP telkens in het geweer tegen vrouwenuitbuiting bijvoorbeeld in de prostitutie. We zullen dit punt dus bij de eerstvolgende APV ook onder de aandacht brengen onder verwijzing naar deze motie.

In de commissie van 17 december is uitgebreid over de financieel rampzalig situatie bij het recreatieschap Stichtse Groenlanden respectievelijk de uitvoeringsorganisatie Recreatie Midden Nederland gesproken. Dit naar aanleiding van een onderzoek van Berenschot waarop vervolgens de vraag aan de deelnemende gemeentes werd voorgelegd: welke toekomst ziet u voor SGL/RMN? De uitkomst van dat debat is vervolgens door PvdA, samen met RVB, L8K, VVD en CDA uitgewerkt in een motie “Recreatie Midden Nederland” waarin als uitgangspunten voor onze gemeente zijn geformuleerd: 1. Uitvoering zelfstandig als dat kan; 2. Enige vorm van samenwerking zo kleinschalig mogelijk, indien tot samenwerking besloten wordt; 3. Behoud van kennis noodzakelijk voor onderhoud, beheer en exploitatie van de plassen; 4. Behoud van subsidie van de provincie Utrecht. De motie werd unaniem aangenomen.

 

Wij hebben vervolgens een motie ingediend met als onderwerp “Tijdelijke Starters Woningen”. Dit naar aanleiding van het plan voor het realiseren van 480 tijdelijke starterswoningen bij het zwembad in Wilnis en de behandeling van onze vragen via een informatienota daarover in de commissie van 16 september. Wim Stam heeft bij het indienen van die motie daar het volgende over gezegd.

In de commissie van 16 september jl heeft mijn fractiegenoot Van Sligtenhorst zijn best gedaan voor een meer positieve grondhouding van het college over het initiatief van “Van der Hoorn RO Visie” over tijdelijke starterswoningen. Veel verder dan heel veel praktische bezwaren van de wethouder kwamen we niet met op het eind een toezegging dat de wethouder nog wel eens een keer met de initiatiefnemers zou gaan praten, in dat gesprek de kanttekeningen zou meegeven en wij als raad horen dan nog wel een keer wat daaruit komt bij de afhandeling van de Ruimtelijke Verkenningen later in het najaar.

Voor ons is dat echt te dun. Wij willen concreet weten wat die kanttekeningen zijn, en dat op zo kort mogelijke termijn (het initiatief ligt namelijk al een half jaar op tafel) en dat moet ook duidelijk gecommuniceerd zijn naar de initiatiefnemers. Daarbij vinden we dat er een meer welwillende grondhouding van het college verwacht mag worden als een lokale ondernemer zo zijn bijdrage aan de acute woningnood wil leveren. Los van de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Om die reden komen wij met een motie, samen met Lijst 8 Kernen en RVB, met als dictum:

Draagt het college op:

  1. Uiterlijk 31 oktober 2020 de raad schriftelijk te informeren over:
  1. welk kaders, voorwaarden en criteria het college stelt om de plannen in het principeverzoek, alsook eventuele soortgelijke plannen van andere – mogelijk toekomstige initiatiefnemers, te kunnen realiseren,
  2. welke stappen door wie daarin genomen moeten worden
  3. welke informatie en documenten de initiatiefnemers daarvoor moeten aanleveren
  1. Uiterlijk op diezelfde datum de initiatiefnemers diezelfde informatie te verstrekken.

En verzoekt het college de plannen welwillend te beoordelen en behandelen

 

Gezien de brede steun in de raad voor het agenderen door collega Van Sligtenhorst, ga ik ervan uit dat fracties vanavond ook leveren en deze motie, bij voorkeur unaniem, zullen steunen.

De wethouder gaf vervolgens aan al een eerste gesprek met de initiatiefnemers te hebben gevoerd, zijn kanttekeningen te hebben aangegeven, met de initiatiefnemers te hebben afgesproken dat zij een plan gaan uitwerken en dat er over 14 dagen een vervolgoverleg is. Verder deed hij de toezegging de raad via de commissie permanent bij te zullen praten.

We merkten dat met die boodschap er geen meerderheid voor de motie meer was, en concludeerden dat het primaire doel van de motie ook is bereikt (nl versneld het gesprek met de initiatiefnemers vlottrekken) en besloten dus de motie in te trekken. Als we in de komende weken ontevreden zijn over het vervolg, komt deze (of een andere motie) gewoon weer op tafel. Want er is nog steeds brede steun in de raad voor onze benadering.

Tot slot diende Ronde Venen Belang nog een motie met de titel “Raden in verzet” in. Vanuit de gemeente Zoetermeer is er een actie met die titel gestart om richting het Rijk een vuist te maken over de financiële problemen bij heel veel gemeenten, vooral veroorzaakt door de overdracht van taken in het sociaal domein. Er ontstond nog wel een debat wat deze motie nu toevoegt, omdat een motie vanuit deze actie op de ledenvergadering van de VNG (25 september jl) mede met steun van De Ronde Venen zeer breed werd aangenomen. Maar omdat ook de wethouder ieder signaal vanuit de raad als ondersteuning ziet en bij het Rijk men wel gevoelig is voor wat gemeenteraden vinden, werd deze motie toch unaniem aangenomen.

Labels

« Terug

Reacties op 'MOTIES “Vreemd aan de orde van de dag”'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.