Aanpak diffuse lood in bodem

maandag 09 december 2019 08:55

Al geruime tijd wordt in de raad gesproken over de wijze waarop we loodverontreiniging in onze bodem moeten aanpakken. Dit is nog het gevolg van het zogenaamde Toemaakdek wat in voorgaande eeuwen vanuit Amsterdam op ons grondgebied is gestort. We schreven er eind september op onze website al iets over (Bodemsanering).

Het college legde in de raad van 28 november een voorstel aan de raad voor waarin gevraagd werd een opgesteld rapport van bureau Tauw voor kennisgeving aan te nemen, in te stemmen met de conclusies en toetsingscriteria voor een nog te kiezen scenario in dat rapport en in te stemmen met het opstellen van een plan van aanpak.

Voor de ChristenUnie-SGP was dit een voorstel waar we niet mee uit de voeten kunnen. Het laat namelijk volledig open wie na het ingaan van de Omgevingswet (vooralsnog gepland per 1-1-2021) voor de kosten opdraait. Tot dan toe is namelijk de provincie verantwoordelijk voor bodemsanering, na die datum ligt dat bij de gemeente. Ook laat het voorstel in het midden welk scenario gekozen wordt dan wel op grond waarvan tot die keuze gekomen wordt.

Daarom hebben we een motie ingediend om op die punten het voorstel aan te scherpen. Wim Stam heeft dat als volgt in de raad toegelicht.

Een lastig dossier, vooral ook omdat het complex is en omgeven met veel onduidelijkheden.

En die onduidelijkheden zitten voor ons vooral ook in het voorstel en het besluit zelf. Het college vraagt ons kennis te nemen van een variantenstudie en van processtappen en vraagt ons in te stemmen met conclusies en toetsingscriteria.

Maar wat gaan we nu precies doen? En wat zijn nu de keuzes voor de aanpak? Welke variant wordt het en wie bepaalt dat? Dat staat er niet, wordt niet duidelijk en ook de rol van de raad is daarbij onduidelijk.

In de commissie is aangegeven, dat het Plan van Aanpak nog aan de raad zal worden voorgelegd. Ik hoor graag nog een bevestiging door de wethouder dat u via een raadsvoorstel hiervoor bij ons terugkomt.

Maar de ChristenUnie-SGP heeft er ook wel behoefte aan om de wethouder kaders mee te geven voor het vervolg. Want die ontbreken naar ons oordeel in dit raadsvoorstel en kaderstellen is nu eenmaal één van de taken van deze raad.

Daarom dienen we een motie hiervoor in met het dictum:

  • Ook na 2021 zullen provincie en rijk financieel aansprakelijk moeten blijven
  • Vanuit volksgezondheidsoogpunt wordt gestreefd naar een maximale loodgehalte in woonkernen ter grootte van de advieswaarde van de GGD
  • Maatregelen worden vervolgens gebaseerd op een uitgebreide serie monsters in zowel de particuliere als openbare ruimte.

 Naschrift: we hebben gevraagd om de motie voor het raadsvoorstel in stemming te brengen. Toen de motie door een meerderheid werd verworpen (omdat de wethouder aangaf met dat Plan van Aanpak nog naar de raad terug te zullen komen), heeft de ChristenUnie-SGP ervoor gekozen (net zoals Lijst8Kernen, RVB en de Seniorenpartij) om tegen het voorstel te stemmen.

Labels

« Terug

Reacties op 'Aanpak diffuse lood in bodem'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.