Herontwikkeling terrein Twistvliedschool voor starterswoningen / Startersleningen

zaterdag 21 december 2019 11:39

De Twistvliedschool in Mijdrecht staat al een paar jaar leeg. Een mooie locatie dus om iets nieuws te ontwikkelen. Met het oog op de behoefte aan (betaalbare) starterswoningen, legde het college de raad een voorstel voor om er 50 appartementen te bouwen. Tevens werd een voorstel over de startersleningen behandeld. Vanuit de ChristenUnie-SGP is de volgende inbreng in het debat geleverd.

Ik heb "betaalbaar is niet goedkoop" boven mijn bijdrage staan. Ik kom daar zo dadelijk op terug.

De ChristenUnie-SGP heeft dit voorstel beoordeeld in de afweging van proces, parkeerproblemen en woningnood. Over het proces, en met name de betrokkenheid van omwonenden, is al het nodige gezegd. Dat had beter gekund en wellicht ook gemoeten. Een les voor de toekomst, want we hebben nog een paar potentiële soortgelijke locaties.

Het parkeren kan een probleem gaan geven. Het college gaat uit van een parkeernorm 1.0 uitgaande aan 1-persoons bewoning (daar waar dat normaal 1.6 is). Wij schatten in dat op redelijk korte termijn er duo-bewoning gaat plaatsvinden in een aantal appartementen en met het OV aanbod in onze gemeente zullen een aantal van die appartementen dan twee parkeerplekken nodig hebben. De deelauto wordt ingevoerd, maar dat moet zich nog bewijzen. Of er ook voldoende appartementen zonder auto zullen zijn om dat te compenseren, is moeilijk in te schatten. We zien hier wel een mogelijk knelpunt, maar in de afweging met de woningnood voor jonge starters, en ermee rekening houdend dat bij de Grutto nog wel wat parkeerruimte is, gaan we dit voorstel wel steunen.

Ik ben begonnen met "betaalbaar is niet goedkoop". In het plan zijn 50 appartementen opgenomen waarvan een deel koop met een verwachte prijs van € 160.000 en met een vloeroppervlakte van ca 45 m2. Als je dat omrekent naar een bescheiden eengezinswoning van zeg 100 m2, dan zou dat uitkomen op ruim 3,5 ton. Een forse prijs dus.

We hebben een voorlopige inschatting van de exploitatie bij de stukken aangetroffen. En als ik dan zie dat er ook nog een exploitatieresultaat uit komt (de inhoud ga ik nu even niet op in vanwege de geheimhouding), dan roept dat vragen bij ons op. Moet dat nu zo? Als wij onze jonge mensen hier nu willen houden, kunnen we dan niet wat anders bedenken. Wellicht met wat minder winst, maar wel wat meer betaalbaar. Willen we betaalbare woningen bouwen, ook voor gezinnen, dan moeten we iets extra's doen. De ChristenUnie-SGP doet nog wel een aanvullende suggestie. We stellen voor om het resultaat te gebruiken voor problematische woningnood. We hebben een tekort aan betaalbare woningen voor zowel starters als senioren, en om projecten realiseerbaar te maken, zou een soort lokaal volkshuisvestingsfonds wellicht een goed smeermiddel zijn. We kunnen dat dan voeden met dit resultaat en mogelijk nog resultaten uit andere projecten. En gebruiken om knelpunten met betrekking tot betaalbaarheid op te lossen. We zijn benieuwd hoe andere fracties daarover denken en hoe het college daartegenaan kijkt.

De ChristenUnie-SGP is een warm voorstander van de starterslening en vind de voorgestelde verruiming een prima voorstel. Daarbij willen we het doel, namelijk betaalbare huisvesting voor jongeren en jonge gezinnen, niet uit het oog verliezen. Om die reden zullen we de amendementen om de leeftijdgrens los te laten dan wel te verlagen niet steunen.

Wel horen we graag een toezegging van het college dat in de programmarekening onder het programma volkshuisvesting standaard het gebruik van de starterslening (in aantallen en bedragen) wordt verantwoord zodat we ook jaarlijks deze regeling goed kunnen monitoren.

 

Naschrift: we hadden deze suggestie in mei bij de algemene beschouwingen ook al gedaan. Een aantal fracties gaf toen aan daar wel belangstelling voor te hebben. De wethouder heeft nu aangegeven de gedachte interessant te vinden en stelde voor die mee te nemen in de verdere discussie in februari a.s. rondom de Ruimtelijke Verkenning Wonen. De verantwoording in de programmarekening is eveneens toegezegd.

Labels

« Terug

Reacties op 'Herontwikkeling terrein Twistvliedschool voor starterswoningen / Startersleningen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.