Overige punten Raad 28 november

maandag 09 december 2019 08:56

Naast de bruggen en het lood werden nog een aantal punten behandeld te weten de (belasting)verordeningen, de kadernota van de ODRU en een drietal moties over veilige voetgangersoversteekplaatsen, de kinderburgemeester en de geldautomaten. Hieronder een kort resumé

Al in september waren de verordeningen uitgebreid aan de orde geweest en waren er een aantal wijzigingen doorgevoerd. Nu leek het alleen nog te gaan om een aantal tariefvaststellingen. In de commissie heeft de ChristenUnie-SGP nadrukkelijk gevraagd of er geen andere inhoudelijke wijzigingen zouden zijn. Dat werd bevestigd. Groot wat onze ontsteltenis toen we bij een controle erachter kwamen dat er toch diverse inhoudelijke wijzigingen alsnog in de verordeningen waren verwerkt, die niet in de commissie met de raad waren gedeeld.  "Het brengt mijn fractie op het randje van tegenstemmen tegen dit voorstel. Ik hoop dat de wethouder een overtuigend verhaal heeft. Want deze gang van zaken is gewoon ronduit continue slecht." was de conclusie van Wim Stam in de raad. Ook andere fracties reageerden hier verbolgen over, ondanks de uitleg van de wethouder dat het om correcties ging die in 2018 ook al in de verordening zouden hebben gestaan. Maar dat konden we op dat moment niet controleren en dus werd besloten het voorstel niet verder te behandelen. De verordeningen kunnen ook in december nog vastgesteld worden, zonder dat de inning van belastingen en heffingen in gevaar komt. De wethouder heeft beloofd een grondige controle door te voeren en de raad goed te informeren over de werkelijke verschillen. Overigens moest de wethouder in de commissie van 4 december jl. toegeven dat er toch twee nieuwe wijzigingen tussen zaten.

Op 22 november kregen de fracties ineens bericht, dat er een voorstel over de Kadernota 2021 van de OmgevingsDienst Regio Utrecht-west (ODRU) was blijven liggen waarbij de deadline voor het indienen van een reactie als bijna verstreken was. De ODRU is een zogenaamde "gemeenschappelijke regeling" van 14 gemeenten en betrokken bij vergunningsverlening en milieutoezicht. Het college verzocht om een spoedbehandeling en dus lag er een raadsvoorstel op tafel wat nog niet in de commissie behandeld was.

Wij hebben, net zoals een aantal andere fracties, onze ergernis uitgesproken over deze gang van zaken temeer daar de ODRU in die Kadernota aangeeft dat de kosten voor de gemeentes mogelijk met 27% gaan stijgen als gevolg van de invoering van de Omgevingswet. Onze ergernis was nog groter toen we er achter kwamen dat de raadsrapporteur (raadslid Brouwer) was gepasseerd en dat in de zomer in verband met de begroting 2020 van de ODRU ook veel te laat een voorstel bij de raad was ingediend.

Ook waren meerdere fractie niet tevreden over de veel te softe zienswijze en dus werd er in de schorsing een aanzienlijk aangescherpte reactiebrief opgesteld.

Wim Stam heeft daarnaast aangegeven een nader onderzoek te willen naar de taken die bij de ODRU zijn ondergebracht. Het is ons opgevallen, dat wij aanzienlijk meer besteden aan de ODRU dan een aantal andere gemeenten (zie afbeelding). Dat vraagt om opheldering.

Tot slot werden nog een drietal moties behandeld namelijk over verbetering van de veiligheid op voetgangersoversteekplaatsen (door ons gesteund en aangenomen), het organiseren van verkiezingen in plaats van benoemen van de kinderburgemeester (door ons niet gesteund en verworpen) en een oproep om GeldMaat te bewegen toch in elke grote kern een 24/7 toegankelijke geldautomaat te realiseren (door ons wel gesteund, maar verworpen).

Zienswijze ODRU

Voorzitter

De ChristenUnie-SGP heeft kennis genomen van dit raadsvoorstel en de zienswijze. Hier hebben we verder niet veel over toe te voegen, de zienswijze is wat ons betreft akkoord.

Wel hebben we over twee andere zaken opmerkingen.

Allereerst over de gang van zaken. Begin oktober heeft de ODRU ons de concept kadernota gestuurd. Pas op 22 november worden de fractievoorzitters per WhatsApp door de griffier hierover geïnformeerd met het verzoek om zonder commissiebehandeling direct in de raad te behandelen in verband met de inleverdeadline. De stukken volgen dan per mail en nog later pas in de notubox. De raadsrapporteur is niet op de hoogte, hoorde er pas van toen ik op 22-11 's-avonds bij hem navraag deed. In de commissie Ruimtelijke Zaken van 13-11 heb ik bij het onderwerp gemeenschappelijke regelingen nadrukkelijk gevraagd of er nog bijzonderheden uit overleggen zijn. Door de wethouder is aangeven niets te melden te hebben. Kennelijk is een mogelijke kostenstijging van 27% geen bijzonderheid voor deze wethouder.

En dat is niet de eerste keer. Want in de beantwoording van mijn vragen over deze kadernota en deze gang van zaken, wordt door het college verwezen naar de zienswijzebehandeling bij de 2e begrotingswijziging. Als we dan kijken hoe het daar gelopen is: Memo naar college op 11 juni (inhoud niet bij de raad bekend), verzoek van de ODRU op 8 juli, verzoek aan de raad om inbreng op de zienswijze op 28 augustus (is dus anderhalve maand blijven liggen); zelfs zonder raadsbehandeling maar vanwege de tijdsdruk alleen schriftelijk; de deadline is namelijk 16 september. Of de raadsrapporteur in dit traject nog ergens betrokken is? Ik weet het niet.

Kortom: het gaat structureel mis in dit huis met betrekking tot ODRU stukken. En dat is heel kwalijk. Zeker als we nu merken dat de financiële impact wel eens meer dan 25% stijging van het budget kan zijn; dat betekent ruim 6 ton extra kosten voor deze gemeente. Voorwaar geen klein bier.

Ik heb serieus een motie van treurnis overwogen. Maar laat ik het maar laten bij het uitspreken van, niet alleen mijn treurnis, maar ook mijn ergernis over de nonchalance in dit huis over het betrekken van de raad bij gemeenschappelijke regelingen (nu ja, op het GGD dossier loopt het wel goed). Deze raad heeft juist via een werkgroep geïnvesteerd in het verbeteren van Grip op de GR. Dan mag je toch verwachten dat dit bij het college ook prioriteit heeft. En dat er dus pro-actief gecommuniceerd wordt. Dat ontbreekt echter, zeker op het ODRU dossier.

Dat brengt mij dan bij het tweede punt. Twee jaar geleden hebben we besloten, met het oog op de wet kwaliteitsborging, om nog meer taken naar de ODRU over te dragen. Mijn fractie begint zich steeds meer af te vragen of dat een goed besluit was. Als we zien welk aandeel onze gemeente heeft in de ODRU begroting, dan is dat substantieel meer dan vergelijkbare gemeentes. Bijvoorbeeld De Bilt met zes kernen, ca 43000 inwoners en ongeveer 70% grondoppervlak van De Ronde Venen besteed ongeveer 40% van het bedrag van De Ronde Venen uit aan de ODRU. Maar ook andere gemeentes zoals Stichtse Vecht, Vijfheerenlanden en Woerden (vergelijkbare grootte) komen lang niet aan ons percentage; zij blijven steken op gemiddeld 8 a 9% aandeel terwijl wij 15% van de begroting van de ODRU ophoesten (en daarmee de grootste deelnemer zijn). Dat roept vragen op. Wat laten wij dan extra door de ODRU doen wat anderen niet doen of zelf doen. Hier moet toch een serieus besparingspotentieel in zitten. Zeker als we straks 95 euro per uur gaan betalen, voor taken die we mogelijk tegen lagere kosten ook zelf kunnen doen.

Ik verzoek het college dus een taken analyse te maken waarbij we een benchmark doen van wat wij bij de ODRU beleggen en wat andere gemeentes bij de ODRU beleggen en hoe andere gemeentes dan zaken oplossen die zij niet en wij wel bij de ODRU beleggen. Kan de wethouder een dergelijke analyse toezeggen. Ik meen dat we de ODRU in februari nog op bezoek krijgen; het zou fijn zijn als we dan over die analyse kunnen beschikken. En zo niet, dan misschien dat bezoek van de ODRU iets uitstellen?

 

 

Motie voetpaden

Lijkt me een prima motie. Bij de uitvoering ook eens kijken naar de oplossing in Stichtse Vecht. Daar gebruiken ze zebrapaden waarbij ledverlichting aanspringt zodra er een voetganger is en weer dooft als er niemand wil oversteken.

Motie Kinderburgemeester

Ik kan mij voorstellen dat dit misschien al het plan was van de wethouder en de motie dus overbodig is?

Motie Geldmaat

Even afwachten of Anco hem aanpast. Anders inbrengen dat Geldmaat zal reageren dat iedere kern een geldautomaat heeft (nl in winkels) en de bedoeling van de motie vermoedelijk is dat in ten minste de vier grote kernen een geldmaat 24u per dag beschikbaar is.

Labels

« Terug

Reacties op 'Overige punten Raad 28 november'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.