De gemeente financieel onderuit; Kadernota 2025 / Programmarekening 2023 en 1e bestuursrapportage 2024

vrijdag 05 juli 2024 12:45

Aan het eind van het jaar, in november, stelt de raad de begroting voor het volgende jaar vast. Op opstellen van de begroting begint altijd met de Kadernota vlak voor de zomer. In de kadernota worden de beleidsvoornemens en verwachtte ontwikkelingen benoemd, die van invloed zijn op die begroting. In de laatste raad voor het zomerreces, op 4 juli, werd de kadernota 2025 behandeld.

De inleiding op die kadernota was al somber. De programmarekening over 2023 sloot af met een verlies van ruim 4 miljoen. En dat terwijl bij het vaststellen van de begroting over 2023 (in november 22) nog werd uitgegaan van een overschot van ca 1,9 miljoen. Voor een belangrijk deel werd dat veroorzaakt door een groot tekort in de jeugdzorg (ca 3 miljoen), maar ook diverse extra uitgaven (onder andere extra inhuur en hogere salarissen) waren daar debet aan. Wat wij zorgwekkend vinden, is dat de zogenaamde apparaatskosten (dus alle eigen interne kosten van de gemeente) waren opgelopen van ca 33 naar ca 37 miljoen.

Bovenop dit tekort, kwam ook de 1e voortgangs rapportage van 2024 op tafel. De tekorten in de jeugdzorg en de hogere salariskosten werken natuurlijk ook in 2024 door. Naast andere mee- en tegenvallers. U raadt het al, het beoogde overschot uit de begroting voor 2024 (ca 210.000 euro) sloeg om in een nu verwacht tekort van ca 2 miljoen.

De vertrekpositie voor de kadernota is dus gelijk al fors negatief. Voor 2025 wordt gerekend met een tekort van ca 1 miljoen, maar eigenlijk is dat ruim 4 miljoen meer, want het college rekent in de kadernota al met het nemen van maatregelen zoals schrappen van een jaarlijkse dotatie in de algemene reserve tbv toekomstige investeringslasten, het doorvoeren van een groot aantal bezuinigingen en het ophogen van de OZB tarieven met ca 12%.

En die verliezen uit 2023, 2024 en 2025 moeten betaald worden uit de algemene reserve. Het gezamenlijke spaarpotje van de gemeente. Die loopt zo hard terug. Werd in november 2022 nog een verwachting uitgesproken van ca 40 miljoen in de algemene reserve in 2026. In deze kadernota was die prognose geheel verdampt en komt de algemene reserve in 2027 negatief uit.

Wij missen echter een grondige analyse van het college hoe dit kan. Hoe kan in anderhalf jaar ca 40 miljoen zijn “verdampt”. En waarom komen we daar nu pas achter? En wat kunnen we doen om het tij te keren. De ChristenUnie-SGP wil hier een grondige takendiscussie over voeren. Te beginnen met het stopzetten van taken die we voor rijk en provincie doen en ons geld kosten. Maar ook overige taken zullen moeten worden aangepakt waarbij we ook willen letten op het financieel effect (ergens bezuinigen en dan een subisidie missen of op een andere plek veel meer uitgeven heeft geen zin) en op het maatschappelijk effect (kan de samenleving dat zelf oppakken).

Doen we dat niet, dan zijn we binnen 2 a 3 jaar een zogenaamde artikel 12 gemeente en staan we onder curatele van de provincie. Dan zal de OZB en andere heffingen naar het maximale tarief opgehoogd gaan worden.

Om die reden heeft de ChristenUnie-SGP per motie aangedrongen op een grondige analyse en takendiscussie. Het college is daar welwillend over gebleken en de motie is met ruimte meerderheid aangenomen.

Als bijlage bij dit artikel vind u onze algemene beschouwingen en de betreffende motie.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
240704 Motie kadernota - Analyse Algemene Reserve ontwikkeling.pdf107,2 kBapplication/pdfdownload
AB-CUSGP-KN2025.pdf433,4 kBapplication/pdfdownload

« Terug