Jeugdverordening

donderdag 26 januari 2023 10:18

In 2020 is voor het laatst deze verordening vastgesteld. In een verordening worden de (juridische) spelregels vastgelegd hoe de gemeente (in dit geval) hulp bij jeugdzorg biedt. Omdat toen werd afgesproken na 2 jaar te evalueren, kwam het college nu met een aangepaste verordening. De meeste aanpassingen hadden betrekking op wetswijzigingen. Overigens, het jeugdbeleidsplan, ook uit 2020, wordt later dit jaar geƫvalueerd. Hoewel het veelal technische wijzigingen zijn, viel er toch wel het nodige over te zeggen. Dit is onze inbreng in de raad van 26 januari geweest.

We hebben een behoorlijk intensieve behandeling gehad, zowel technisch als politiek, over deze verordening. Maar dat is goed, want het gaat ergens over. Het raakt de belangen van vele jongeren in onze gemeente en hun ouders.

We hebben bij die behandeling nogal een punt gemaakt van het Familiegroepsplan, en niet voor het eerst, want bij eerdere besprekingen over het jeugdbeleid en de bijbehorende verordening, hebben we daar ook telkens aandacht voor gevraagd.

En dat doen we, omdat dit instrument niet voor niets in de wet staat. Het geeft het gezin namelijk de regie over hun eigen situatie, de problematiek die speelt en hoe dat opgelost moet worden. Soms bekruipt ons wel eens het gevoel dat dit bij de gemeente niet goed begrepen wordt en deze gemeente vooral gewoon haar eigen hulpplan of ondersteuningsplan, of welke naam u er aan wilt geven, belangrijker vind. En dat vinden wij niet. Daarom bij deze de oproep om het familiegroepsplan wel serieus te nemen.

Ten aanzien van de evaluatie is toegezegd “Eventuele opmerkingen rondom de verordening jeugdhulp worden hier uiteraard bij meegenomen.”. Toch lijkt het ons goed om bij de inwoner ook expliciet navraag te doen of zij in het hulpverleningstraject tegen knelpunten zijn opgelopen op grond van de verordening of het beschikking traject. Zeker met het oog op de strikte bepalingen rondom het PGB. Kan de wethouder dat toezeggen?

Dan nog iets over de klachtenafhandeling. In de beantwoording van begin deze week lees ik “De klachtencoördinatoren krijgen de klachten in cc, het origineel gaat meestal naar degene op wie de klacht betrekking heeft of naar de leidinggevende”.  Daar ben ik nogal van geschrokken. Het lijkt erop alsof de afhandeling van de klacht wordt overgelaten aan degene over wie de klacht is ingediend. Tja, dan snap ik wel dat er weinig klachten worden ingediend. Daarbij, dit staat haakt op de tekst in de klachtenregeling: “Uw klacht wordt behandeld door de klachtencoördinator(en). Hij (of zij) neemt binnen 2 werkdagen telefonisch contact met u op” en vervolgens kijkt de klachten coördinator of dit snel door bv een goed gesprek is op te lossen. Zo niet, dan volgt een proces in vijf stappen onder regie van die klachten coördinator. Dus wat is nu de praktijk? Zoals het in de regeling staat? Of zoals het in de beantwoording van begin deze week is verwoord? Graag een uitsluitsel hierover.

Naschrift: de wethouder gaf aan, naar aanleiding van onze aandacht voor het FGP, daar nog eens naar gekeken te hebben en beter te begrijpen wat wij bedoelen. Het FGP zal zeker serieus genomen worden. Bij de evaluatie van het jeugdbeleid zullen ook betrokken inwoners bevraagd worden, ook over de werking van de verordening. Ten aanzien van de klachtenregeling heeft de wethouder de technische beantwoording verduidelijkt; bij het daadwerkelijk indienen van een klacht (mondeling of schriftelijk) wordt wel de regeling gevolgd. Alleen als iemand in een gesprek zegt, niet tevreden te zijn over de gang van zaken, probeert men het in een goed gesprek op te lossen. Wat een normale gang van zaken is.

« Terug

Archief > 2023

december

november

oktober

september

juli

juni

april

maart

januari