Beleidsplan Zonnevelden

maandag 24 april 2023 11:16

Nadat we in 2021 al uitgebreid over zon en wind hadden gesproken, legde het college vorig maand een aangepast beleidsplan aan de raad voor. Na een grondige technische en politieke ronde in de commissies, inclusief 8 insprekers, werd in de raad van 20 april over dit voorstel een besluit genomen. Daarbij werden 8 amendementen en 2 moties ingediend door verschillende fracties. Voor de ChristenUnie-SGP geldt nog steeds dat het uitsluiten van wind een gemiste kans is en dat we ongelukkig zijn met alleen mogelijkheden voor zonnevelden op goede agrarische grond. Onze inbreng en verslag van de raadsbehandeling leest u hieronder.

De raad heeft in de achterliggende jaren voorwaarden en beleid geformuleerd over zonnevelden en (kleine) windmolens. Het college komt nu met dit beleidsplan. Bij nog eens doornemen van de stukken, valt ons op, dat het college maar matig motiveert waarom beleidsplan voorligt omdat we eerder al beleid en voorwaarden hebben vastgesteld. Ik verzoek het college om hier nog een verdere toelichting op te geven.

Voor de ChristenUnie-SGP was het van groot belang, dat de eerder (in 2021) opgestelde uitgangpunten en voorwaarden overeind zouden blijven tenzij daar heel goede argumenten voor zijn om het anders te doen. Daarom hebben we ook om een vergelijkingsdocument van de voorwaarden gevraagd. Dit heeft ons voldoende duidelijkheid verschaft, op grond waarvan wij in grote lijnen dit beleidsplan kunnen steunen. Met uitzondering van het nu uitsluiten van het gebied Gein Noord, wat in 2021 nog expliciet in de eerste cluster was opgenomen. Daarom steunen we het amendement “Kernrandzonde Noordzijde Abcoude” van PvdA/Groenlinks hierover.

Dan de overige amendementen:

Het amendement “Outside the box”; daarvan vragen we ons af wat de toegevoegde waarde is. Mocht een initiatiefnemer buiten de begrenzingen van het beleidsplan willen ontwikkelen, treedt toch automatisch de uitgebreide procedure in werking?

Het amendement “Lokaal eigendom”; op zich begrijpen we deze, maar we vragen ons af of het beperken tot alleen een coöperatie als toegestane rechtsvorm juist niet contra-productief werkt. We zijn benieuwd naar de mening van het college en de andere fracties.

Het amendement “NNN blijft natuur” steunen we niet. Twee jaar geleden heeft de ChristenUnie-SGP nadrukkelijk via moties bepleit om ontwikkeling ook daar mogelijk te maken. Natuurlijk binnen de uitgebreidere eisen die bijvoorbeeld de provincie daar aan stelt. Dit omdat deze energietransitie ook bijdraagt aan het behoud van natuur. Wij denken dat een combinatie van zonnevelden met natuurontwikkeling mogelijk moet zijn en omdat wij de energietransitie niet exclusief op de agrarische grond willen afwentelen. Door een goede landschapsinrichting kan er zelfs een win-win-win situatie ontstaan; we wekken duurzame energie op, we bevorderen de bio-diversiteit en we bestrijden de CO2 uitstoot en bodemdaling in het veenweidegebied.

Realisatie van zonnevelden mag wat ons betreft ook op de plassen. Op andere plekken in ons land zijn al succesvolle zonneparken op water gerealiseerd. Bijvoorbeeld op De Dolten bij Heereveen, waar 17000 panelen de stroom van 2000 huishoudens verzorgen.

Het amendement “Zonneveld op 500mtr vanaf dorpskern” vinden we lastig. Sowieso is het amendement door één specifieke uitsluiting strijdig met zichzelf. Daarnaast vragen we af hoe dit uitgevoerd moet worden; dwz wat moeten we ons voorstellen bij een inwonersparticipatie? Wie mogen daar dan aan deelnemen. Of wie worden er geraadpleegd? En hoe? Wanneer is de inwonersparticipatie voorstander? Nogal onduidelijk.

Het amendement over de participatie; daar hebben we in de fractie wat langer bij stil gestaan omdat ook wij na de behandeling in de commissie onze twijfels hadden over dit deel van het beleidsplan. Hoe stel je zeker dat de initiatiefnemer die participatie op een goede manier invult. De selectie van betrokkenen. De wijze van uitvoering en de verslaglegging. Daar moet je als gemeente dan heel scherp op zijn. Tegelijkertijd zit er in het einde van de rit ook een slot op de deur, want bij de zienswijzen komt dat dan wel naar voren als mensen niet of onvoldoende zijn betrokken. Dus wij denken dat het stappenplan zoals het nu in het beleidsplan zit, toereikend is. Wel roept dit de volgende vragen vraag aan het college op:

  • Wat was de reden om dit niet aan het participatieplan te koppelen?
  • Naar aanleiding van de inspraak vorig week en de brief van de gebieds-coöperatie Wilnis-Vinkeveen; hoe worden deze  agrarische gebieds-coöperaties in het vervolg actief betrokken. Temeer daar nu feitelijk alleen nog agrarische grond in dit beleidsplan als mogelijke locaties wordt genoemd en er al veel in het agrarisch gebied gebeurt of staat te gebeuren?

Daar horen we graag nog een uitleg over.

De ChristenUnie-SGP wil dat de raad, zeker in de aanvangsjaren, nog wel duidelijk betrokken is. Daarom dienen wij, samen met LEF en het CDA, een amendement (Delegatiebesluit) in waarin de beslispunten 5 en 6 alleen voor de kleinschalige zonnevelden van toepassing is, maar bij de grootschalige vinden wij dat de raad ten minste de eerstkomende twee jaar betrokken moet zijn. Door een beslispunt toe te voegen, bieden we ruimte om hier over twee jaar nog eens opnieuw naar te kijken op grond van de opgedane ervaringen. We vinden dit belangrijk, omdat die een totaal nieuw beleid is, voor ons allen nog onbekend hoe het uitpakt en waar we tegenaan lopen, het wel een grote impact heeft of kan hebben op de leefomgeving. Dan moet de raad, als legitieme volksvertegenwoordiging, betrokken zijn en niet op afstand zijn gezet.

Met betrekking tot het amendement over de voorwaarde C3 vragen we ons af of dit nu iets toevoegt. Initiatiefnemers moeten al met betrokkenen overleggen; daar horen dus ook omliggende grondeigenaren bij. Wat gaat er anders indien dit amendement wordt aangenomen?

Tot slot zijn er nog twee moties.

De motie Goedkope energie uit wind heeft onze volle instemming. Dat is ook logisch en consistent, want de ChristenUnie-SGP had twee jaar geleden dat standpunt ook al. Wij hebben toen, na de besluitvorming, onze zorgen over de realiseerbaarheid van het RES doel met alleen zon al geuit onder de titel “of het nog wat wordt met die duurzame energie in De Ronde Venen?”. Juist de enorme oppervlakte zonnevelden die nodig is door het volledig uitsluiten van windmolens vinden wij niet verantwoord. Temeer daar meer dan de helft van ons grondoppervlak al helemaal niet in aanmerking komt voor zonnevelden.

En de motie Leges: die vraagt een soort uitstel van betaling voor 80% van de leges in geval van een lokale energie coöperatie. Dat betekent alleen indien 100% van het project door die coöperatie gerealiseerd wordt? Dus 100% lokaal eigendom? 

Dan als laatste opmerking en vraag aan het college. Iedereen is een warm pleitbezorger van eerst en vooral zoveel mogelijk zon op dak. Dat is in het buitengebied nu vaak een probleem vanwege de ontbrekende infrastructuur. Ziet het college mogelijkheden om hier een combinatie te maken, door bijvoorbeeld indien er een zonneveld wordt aangelegd, waarvoor vrijwel zeker ook een extra kabel gelegd moet worden, van die uitbreiding ook gelijk omliggende agrarische (of andere bebouwing met een groot oppervlak) mee te laten profiteren. Dan slaan we twee vliegen in één klap. We realiseren dan zowel een zonneveld als een flinke uitbreiding van zon op dak. We zouden een toezegging van het college hierover zeer op prijs stellen.

Naschrift:

Allereerst; alle stukken, waaronder de amendementen en moties kunt u hier (onder agendapunt 4a) terugvinden.

Op onze vraag over het waarom van dit voorstel, gaf de wethouder twee argumenten. Allereerst ging het oude beleid nog uit van zon en wind. En in de tweede plaats ging het oude beleid uit van een tenderaanpak, terwijl het college nu kiest voor een uitnodigingsstrategie zonder volgorde van zoekgebieden.

Wat wij ook gezien hebben, is dat op een aantal punten, zoals bijvoorbeeld de participatie, dit beleidsdocument veel specifieker is. Over die participatie, gaf de wethouder nav onze vragen nog aan dat de participatieverordening vooral gaat over gemeente versus inwoner, terwijl het hier gaat over een participatie die een initiatiefnemer moet organiseren met de omgeving (lees andere inwoners). En ja, de gebied coöperaties zijn op de hoogte en volop betrokken. Zij zullen ook door eventuele initiatiefnemers geraadpleegd moeten worden en met hun wensen moet wel rekening gehouden worden.

Met betrekking tot ons amendement Delegatiebesluit; het college stelde voor via beslispunt 5 en 6 om de verdere afwikkeling volledig aan het college te delegeren. Wij vinden dat, in de aanvangperiode, voor zo’n belangrijke ontwikkeling niet goed. Helaas kregen we voor deze aanpassing geen meerderheid.

Desondanks, hebben we wel voor het raadsvoorstel gestemd, omdat het belangrijk is dat er duidelijke kaders liggen voor de vervolgstappen. En die biedt dit beleidsstuk wel.

Bij de stemmingen, was dit de uitslag.

Srt

Van

Titel

VOOR

TEGEN

A

PGL

NNN blijft natuur

PGL, D66, SenP

Rest (verworpen)

A

PGL

Outside the box

PGL, IC,

Rest (verworpen)

A

PGL

Lokaal eigendom

PGL, CDA, IC,

Rest (verworpen)

A

PGL

Kernrandzone

D66, PGL, CS, IC

Rest (verworpen)

A

CS

Delegatiebesluit

CS, LEF, CDA

Rest (verworpen)

A

LEF

Participatie zonnevelden

LEF, CDA, IC

Rest (verworpen)

A

LEF

500mtr vanaf dorpskern

LEF, CDA, IC, SenP, PGL

Rest (verworpen)

A

VVD

Contact grondeigenaren

VVD, SP, RVB, LEF, IC, CDA

Rest (aangenomen)

R

 

Beleidsplan

Unaniem

 

M

PGL

Goedkope energie uit wind

PGL, CS, LEF

Rest (verworpen)

M

CDA

Leges

Unaniem

 

Srt: A = Amendement, M = motie, R = raadsvoorstel

« Terug

Archief > 2023

november

oktober

september

juli

juni

april

maart

januari