Aankoop legakkers voor natuurcompensatie

maandag 25 september 2023 20:05

Al een paar jaar zijn we bezig met het aanpassen van het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. Dat nadert nu zijn einde. De hete aardappel in dat plan is de legalisering van bebouwing op de legakkers. Hoe moet dat, hoeveel mag dat zijn en tot hoever (omvang). Daar wordt een compromis gezocht, waarbij bebouwing milieubelasting meebrengt. Om die reden ligt er een harde eis van de provincie dat de gemeente voor natuurcompensatie moet zorgen. Het college stelt nu voor een aantal legakkers hiervoor op te kopen en die tot natuurgebied te ontwikkelen. Dat plan lag op 21 september voor. De ChristenUnie-SGP kijkt daar als volgt naar.

Op zich kan de ChristenUnie-SGP zich vinden in  dit voorstel. We begrijpen dat, voor medewerking van de provincie aan een nieuwe ruimer bestemmingsplan, die natuurcompensatie nodig is. En het is fijn dat het college hier pro-actief mee aan de gang is gegaan en nu dus al met een concreet voorstel komt.

Waar voor mijn fractie de schoen wringt is, wie heeft hier belang bij en wie gaat dit betalen. Want verruiming in het bestemmingsplan, zoals nu beoogd, is vooral in het belang van de eigenaren van de legakkers die er nu al illegaal op gebouwd hebben en hopen dat dit straks gelegaliseerd kan worden. Dan wel eigenaren die hopen straks van bebouwingsmogelijkheden gebruik te maken. Maar in dit voorstel komen de kosten bij de gemeente terecht in de vorm van kapitaalslasten, onderhoudskosten, kosten voor het maken van een inrichtingsplan en daar bovenop later nog de feitelijke kosten van de inrichting (die nu nog niet bekend zijn). Het kan toch niet zo zijn dat de gemeenschap voor deze kosten opdraait, waar het voordeel bij een beperkt aantal legakker eigenaren terecht komt. Temeer daar we als gemeenschap ook al vele euro’s uitgeven aan handhaving.

In de commissie hebben we dus expliciet gevraagd naar deze kosten en baten verhouding. We begrijpen ook de systematiek, dat er geen 1 op 1 doorleg mogelijkheid is. We snappen ook de uitleg van de wethouder dat hij hogere OZB inkomsten verwacht en de hoop heeft dat die voldoende dekkend zijn om de extra kosten af te dekken. Maar het blijven verwachtingen. Het feitelijke bedrag aan meer opbrengsten kennen we niet. Ook de feitelijke uiteindelijke kosten zijn nog niet helder of zeker.

Dan kun je als fractie dus zeggen: we stemmen tegen, zoek dat eerst maar uit. Maar daar kiezen we niet voor. We geven dit voorstel graag een kans omdat we het belang onderschrijven. Maar we hechten ook een groot belang aan die kosten/baten analyse; zo groot dat we daarom kiezen voor de weg van een motie* om dat zeker te stellen.  Wat ons betreft is een evaluatie wel degelijk van toepassing en maakt deze kosten/baten analyse daar onderdeel van uit. 

 

* besluit van de motie luidt: “Verzoekt het college: Na realisatie van het bestemmingsplan en de natuurcompensatie een kosten en baten analyse op te stellen waarin alle kosten (kapitaallasten investering, ambtelijke inzet, kosten ontwikkeling natuur, etc..) zowel incidenteel als structureel zijn meegenomen en waarin is aangegeven wat de meeropbrengsten zijn aan OZB als gevolg van legalisatie van nu nog illegale bebouwing”.

Naschrift: Onze motie werd met grote meerderheid aangenomen. Het raadsvoorstel werd vervolgens ook door de raad aangenomen.  Wel werd ons gevraagd wat de met de uitkomst van de analyse willen doen. Ons antwoord daarop is dat we dan kunnen bepalen of de opbrengsten en kosten in balans zijn en zo niet, nadere afspraken maken om de kosten voor de gemeente te beperken.

« Terug

Archief > 2023

december

november

oktober

september

juli

juni

april

maart

januari