Herziening Bestemmingsplan Buitengebied West

woensdag 01 maart 2023 10:19

In 2019 is een ingrijpend bestemmingsplan door de raad aangenomen. Dit betreft de helft van het buitengebied van onze gemeente. Op een aantal onderdelen werd bezwaar gemaakt bij de Raad van State en op één onderdeel kwam de provincie met een aanwijzing. Die punten zijn door het college hersteld, maar voor een deel niet tot onze tevredenheid. Met name het beleid met betrekking tot het ombestemmen van bedrijfswoningen naar plattelandswoningen vinden wij onzorgvuldig. Daarom hebben we op dit punt een amendement van PvdA/GroenLinks gesteund (net zoals in 2019 overigens). Onze inbreng in de raad vind u hier.

De ChristenUnie-SGP kan instemmen met dit voorstel op één onderdeel na. Ik kom daar zo dadelijk op.

Ten aanzien van de bepalingen over grondgebonden agrarische bedrijven; we begrijpen de uitleg. Er is ook al eerder een akkoord door de raad gegeven op de, in overleg met de provincie, aangepaste tekst. Wel vragen we ons af waarom het college niet nog met de Natuur en Milieu Federatie in overleg is getreden over de wijze waarop hun zienswijze is verwerkt. Nu blijft het onduidelijk of dit voor NMU afdoende is.

Ten aanzien van de Amstelkade 118. Zoals wij het uit de stukken begrijpen, is hier sprake van een feitelijk niet vergunde en niet bestemde, en daarmee illegale, loswal. Nu stelt de loswal zelf misschien niet zoveel voor, maar het gebruik als zodanig wel. Zeker voor de omgeving. Het college biedt de eigenaar nu een uitweg via een wijzigingsbevoegdheid. Hij kan dus, mits voldoende onderbouwd, die bestemming alsnog krijgen. Voor ons is dat een goed besluit.

Tenslotte de bedrijfswoning aan de AC Verhoefweg. Het college stelt, dat er op grond van de Nota van Uitgangspunten een wijzigingsbevoegdheid is om die woning op aanvraag om te bestemmen naar een plattelandswoning. Maar het feit dat er een bevoegdheid is, wil niet zeggen dat die altijd rücksichloss moet worden toegepast. Wat is het beleid? “ja, mits” of “nee, tenzij”?  Stimulerend of conserverend? Wat zijn de criteria en de afwegingskaders om daarin mee te gaan?  Die hebben wij niet gehoord.

Voor de ChristenUnie-SGP is het helder. Het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning moet uiterst terughoudend gebeuren. Zeker als dat op het terrein is van een nog actief en levensvatbaar bedrijf. En als de eigenaren van de bedrijf aangeven van de woning als bedrijfswoning gebruik te willen maken. In die gevallen is het wat ons betreft een “Nee, tenzij”. Pas als die factoren niet meer spelen en alleen als alle belanghebbenden daar ook positief over zijn, kun je wat ons betreft daartoe overgaan. Een bedrijfswoning is niet voor niets een bedrijfswoning. Het feit dat iemand die woning al vele jaren, ongehandhaafd, onjuist bewoond doet daar wat ons betreft niet toe. Om die reden ondersteunen we het amendement van PvdA/GroenLinks.

Naschrift: Het amendement werd verworpen. Een ander amendement van PvdA/Groenlinks over grondgebondenheid (wat wij niet steunden) werd wel aangenomen. Toch hebben we, alles afwegend, uiteindelijk wel ingestemd met de totale herziening omdat hierdoor een belangrijke stap wordt gezet naar een in totaliteit gezien goed bestemmingsplan.  

« Terug

Archief > 2023

november

oktober

september

juli

juni

april

maart

januari