Delegatiebesluit

maandag 03 april 2023 09:28

In een aantal gevallen delegeert de raad de uitvoering van zaken aan het college. Dat wordt vastgelegd in een delegatiebesluit. Het college wilde het huidige delegatiebesluit uitbreiden met twee nieuwe punten over onttrekken van wegen aan de openbaarheid en over het verleggen van de bebouwde kom grens. Daarnaast stelde het college voor twee in januari 2022 genomen besluiten over delegatie in het kader van de nieuwe omgevingswet nu ook in het delegatiebesluit op te nemen.

De ChristenUnie-SGP heeft op zich geen principiële bezwaren tegen deze voorstellen, maar vond dat de formulering over de wegen en de bebouwde kom te beknopt waren. De voorwaarde, die elders in het raadsvoorstel werden geformuleerd (aanpassing moet gevolg zijn van andere besluiten) was niet in de delegatietekst opgenomen waardoor een ruimer gebruik dan bedoeld mogelijk is. Met betrekking tot de aanpassingen met het oog op de omgevingswet, wilde de ChristenUnie-SGP eerst nog eens een grondige bespreking van de ruimtelijke ordening processen, zowel nu als na 1 januari bij invoering van die nieuwe omgevingswet. Dit omdat er nu een nieuwe raad is met veel nieuwe raadsleden die de voorbereiding op de nieuwe omgevingswet niet hebben meegemaakt. Maar ook omdat recent er een aantal kwesties zijn geweest waarbij de procedures ten minste onduidelijk zijn en voor college en een deel van de raad verschillend worden uitgelegd. Ons voorstel was; breng daar eerst duidelijkheid in. Per slot van rekening staat er geen tijdsdruk op het nemen van dit vernieuwde delegatiebesluit. In de commissie was er echter geen meerderheid voor ons voorstel. Dus werd het voorstel van het college over het aangepaste delegatiebesluit toch behandeld.

Onze inbreng in de raad was als volgt, met het indienen van twee amendementen:

In de commissie hebben we een uitvoerig en goed debat gehad over dit besluit. Want het gaat wel ergens over namelijk de verhouding tussen raad en college en over zeggenschap in het openbaar bestuur.

Onze zorg zit en zat met name in het ruimtelijke ordening deel. De recente ontwikkelingen rondom vergunningsverlening baren ons zorgen. Er is veel onduidelijk of ten minste de meningen zijn zeer verdeeld. Er moet helderheid komen over hoe die wet- en regelgeving in elkaar zit, de processen die doorlopen moeten worden en de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen. Niet alleen over de huidige regelgeving, maar ook over hoe het na 1 januari onder het regiem van de Omgevingswet gaat lopen.

Dat was voor ons aanleiding om afgelopen donderdag voor te stellen besluitvorming over dit onderwerp uit te stellen tot we daar met z’n allen helderheid over hebben. En eerlijk gezegd vinden we dat nog steeds, er is wat ons betreft geen urgentie. Maar een meerderheid van fracties wil het nu toch behandelen en dus leggen we ons daarbij neer.

En ja, het klopt dat bepaling 8 feitelijk niet anders is dan het delegatiebesluit wat we vorig jaar januari hebben genomen. Dus in die zin is dit raadsvoorstel voor dat onderdeel een technische afwikkeling.

Dat geldt echter niet voor enkele andere onderdelen. De delegatie rondom wegen en bebouwde kom grenzen is nieuw. En uit de toelichting in het raadsvoorstel en de reactie van de portefeuillehouder vorige week in de commissie begrijpen we dat het de bedoeling is om van die delegatie alleen gebruik te maken als dat het gevolg is van een door de raad genomen besluit over een plan of project. Om die reden zijn we er ook niet tegen. Maar dat staat nu niet zo in het delegatiebesluit. Die toevoeging ontbreekt. Dus daarom ons amendement om dat wat vollediger te formuleren door toevoeging van dat stukje tekst:

    • Punt 6 zal luiden “Het onttrekken van wegen aan openbaar verkeer voor zover dit in plannen of projecten waarover al in een eerder stadium besluitvorming aan de orde is geweest als besluit is benoemd”
    • Punt 7 zal luiden “Het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom voor zover dit in plannen of projecten waarover al in een eerder stadium besluitvorming aan de orde is geweest als besluit is benoemd”

Bij het nog eens goed doorlopen van het voorstel liepen we tegen nog een punt van aandacht aan. Wij vinden het geen goed idee, dat het college de raad maar 1x per jaar informeert over genomen voorbereidingsbesluiten. Dit kunnen ingrijpende besluiten zijn en het is niet goed als de raad daar, in het meest extreme geval, pas meer dan een jaar later van op de hoogte is. Dus dienen we een amendement in, die dit punt 9 als volgt aanvult.

  • met dien verstande dat bij punt 9 (De bevoegdheid tot het nemen van een voorbereidingsbesluit) als specifieke bepaling wordt toegevoegd: “het college zal de raad onmiddellijk na het nemen van dit besluit informeren”

Dat kan wat ons betreft, parallel aan het jaarlijkse overzicht.

We hopen dat de rest van de raad het zinnige en nuttige van beide amendementen inziet en deze zal steunen.

Naschrift: na enige discussie over de formulering werd in het eerste amdement het tekstdeel “voor zover dit in plannen of projecten waarover al in een eerder stadium besluitvorming aan de orde is geweest als besluit is benoemd” vervangen door “voor zover die noodzakelijkerwijze voortvloeien uit plannen of projecten waarover in een eerder stadium al een besluit is genomen”. Met tegenstem van VVD en D66 werd dit aangenomen. Het andere amendement werd unaniem aangenomen.

Hieronder een link naar de betreffende moties:

https://derondevenen.raadsinformatie.nl/document/12571020/6/230328+Amendement+Delegatiebesluit+punt+6+en+7

https://derondevenen.raadsinformatie.nl/document/12571028/2/230328+Amendement+Delegatiebesluit+punt+9

« Terug

Archief > 2023

november

oktober

september

juli

juni

april

maart

januari