Op de overgang van het oude naar het nieuwe jaar

zaterdag 07 januari 2017 10:07

Traditiegetrouw vind u de ChristenUnie-SGP elk jaar aanwezig op de nieuwjaarsmarkt. En dat is voor ons een mooie gelegenheid om in een korte flyer een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik op het nieuwe jaar te geven.

Maar laten we beginnen met u een gezegend en voorspoedig 2017 toe te wensen.

Terugblik
Uiteraard willen we de coalitiecrisis van afgelopen voorjaar niet onvermeld laten. Tot onze grote teleurstelling, hebben twee grote fracties (CDA en RVB) op oneigenlijke gronden de ChristenUnie-SGP aan de kant gezet. Door een motie over een feit waar wethouder Dijkstra niets mee te maken had, moest hij vertrekken. Dit heeft ons vertrouwen, maar ook dat van vele kiezers, in de lokale politiek ernstig geschaad. Dit is niet de politiek van de ChristenUnie-SGP. Wij zullen altijd met open vizier, recht door zee en met inhoudelijke argumenten de discussie voeren zonder politieke spelletjes.

De eerste maand van 2016 stond het openbaar vervoer centraal. Net als de overige fracties maakten wij ons ook zorgen over de uitkomsten van de door de provincie afgegeven concessie. Naast een aantal verbeteringen, zagen we ook verschillende verslechteringen, zeker voor het Mijdrechts bedrijventerrein en voor Abcoude. Zowel in overleg met onze statenleden, als via een uitgebreide brief aan de provinciale staten hebben we concrete verbetervoorstellen gedaan voor vier knelpunten. Het concessieproces liet echter geen (grote) wijzigingen toe, dat kan pas na een eerste jaar. In het najaar zullen we opnieuw voor verbeteringen pleiten.

Hoewel de verruimde zondagopenstelling in 2015 een feit is geworden, blijft de ChristenUnie-SGP dit onderwerp nauwlettend volgen. In 2016 hebben we in twee concrete situaties het college daarover aangesproken. Allereerst de in mei gehouden Amsterdamse Triatlon, die door onze gemeente ging, waarbij kerkgangers gehinderd werden. Het college heeft beloofd in de toekomst daar beter op te letten. Daarnaast hebben we vragen gesteld over mogelijke gedwongen winkelopenstelling naar aanleiding van discussies hierover in diverse steden in ons land. Met het oog op de nieuwbouw Molenhof en de renovatie van Lindenboom wilden wij weten, of dit in De Ronde Venen ook zou kunnen gaan spelen. De eigenaren hebben gelukkig aangegeven, dat winkeliers dat in onze gemeente zelf mogen bepalen.

Ook de verkeersdrukte op de N201 heeft onze aandacht. De ChristenUnie-SGP is tegen een verbreding. Dat zal immers nog meer verkeer aanzuigen en de (milieu) overlast doen toenemen, vooral in Vinkeveen. Wel zijn we van mening, dat door betere informatie over de voorkeursroute via de A9, de verkeersdruk kan verminderen. Hierover hebben we bij de Begrotingsraad dan ook een motie ingediend, die (unaniem) is aangenomen.

Door de teruglopende bijenstand is er een direct gevaar voor onze eigen voedselvoorziening. Daarom pleit de ChristenUnie-SGP al aantal jaren voor een bij-vriendelijk groenbeheer. Ook dat is duurzaamheid. Bij de kadernota hebben we een motie ingediend om bij de herplanting van de gekapte bomen (vanwege stormgevaar) hier rekening mee te houden, wat nu ook zal gebeuren onder andere op de Viergang in Mijdrecht.

Bij de begrotingsbehandeling hebben we voorgesteld om de OZB structureel te verlagen door de inflatiecorrectie niet toe te passen. Daarmee zouden we een begin maken met het teruggeven van de extra verhoging waar in 2015 toe was besloten met het oog op de kosten in het sociaal domein. De coalitie koos echter voor een incidentele eenmalige teruggave.

Bij de behandeling van de Jeugdverordening in september hebben we ervoor gezorgd dat het zogenaamde Familiegroepsplan (het wettelijk instrument waarmee gezinnen eigen regie voeren) in de verordening is opgenomen. Ook hebben we kunnen bereiken, dat de gemeente ten minste een halfjaar vooraf al gaat overleggen met de jongere en diens ouders voordat die 18 wordt. Bij het bereiken van die leeftijd verandert er veel zoals de overgang van jeugdhulp naar WMO, maar ook zaken als studiefinanciering, ziektekostenverzekering, etc.… spelen dan een rol.

Ten aanzien van het centrumplan Vinkeveen zijn we positief over de denkrichting, zien we ook de nadelen voor de bewoners van de Meeuwenlaan en Futenlaan en hebben we twijfels over de financiële haalbaarheid. Vanuit die punten zullen we een aangepast voorstel beoordelen.

Wat hebben we beloofd en wat hebben we gedaan?
In onze flyer van vorig jaar hebben we vijf speerpunten voor 2016 benoemd. Graag vertellen we u, wat we daarmee gedaan hebben.

Hoe betalen we het achterstallig wegenonderhoud?
Per 1 januari 2017 verandert er iets in het boekhoudstelsel van gemeenten. Tot dan toe, moesten investeringen direct “betaald” worden uit de beschikbare middelen. Vanaf 2017 mogen die als een bezit op de balans gezet worden. Gevolg is dat de lasten naar de toekomst doorschuiven. Om die reden hebben wij gepleit voor een Infrastructuurfonds, zodat nu al voldoende middelen apart gezet worden. Hiermee voorkomen we het afwentelen van de kosten op de generaties na ons.

Preventief jeugdbeleid door versterking van gezinsondersteuning met focus voor het voorkomen van relatieproblemen.
Door de coalitiewisseling konden we de aanpak via onze wethouder niet verder uitrollen. Wel is, mede door onze aandacht voor dit onderwerp, in september door het Centrum voor Jeugd en Gezin in Vinkeveen een symposium over dit onderwerp gehouden. We verwachten dat hier initiatieven uit volgen. Ook hebben we aan wethouder Schuurs onze ideeën hierover voorgelegd.

Inwoners actief betrekken bij de vluchtelingenopvang.
Herhaaldelijk hebben we, bij de discussie over extra woningen, aandacht gevraagd voor maatregelen om inwoners en maatschappelijke organisaties meer bij de integratie te betrekken. In december jl. hebben we hierover nog een motie ingediend, die is aangenomen door de raad.

Nu er weer gebouwd wordt in de gemeente, willen we ook gerichte aandacht voor starterswoningen.
Bij de discussie over woningen voor vergunninghouders hebben we telkens als uitgangspunt genomen: zoveel mogelijk spreiden en voldoende bouwen zodat de eigen woningzoekenden er niet door benadeeld worden. Daarbij kijken we overigens ook naar huisvesting voor senioren, met het oog op de vergrijzing en het langer zelfstandig wonen. Voor de starters hebben we bij de begrotingsbehandeling een motie ingediend om de startersleningen te verruimen. Die motie is helaas (door de coalitie) verworpen.

Instrumenten om de kansen op werk voor (werkloze) ouderen te verbeteren.
Bij herhaling hebben we aangedrongen op extra aandacht voor oudere werkelozen, maar wethouder Goldhoorn wil daar niet aan. Ook hierover hebben we bij de begroting een motie ingediend. Namelijk om met het onderwijs en ondernemers te komen tot zogenaamde Meester-Gezel arrangementen. Ook die motie werd helaas (door de coalitie) verworpen. De toekomst van de PAUW-bedrijven hoort daarbij vermeld te worden. Voor de ChristenUnie-SGP is PAUW te waardevol om zomaar verloren te laten gaan.

Tenslotte. Een vooruitblik….
2017 ligt voor ons. Allereerst zijn er in maart verkiezingen voor de Tweede Kamer. De uitkomst daarvan raakt ons als burgers, maar zal ook van invloed zijn op de gemeenten. Onder andere de discussie over het verplaatsen van belastingheffingen van het rijk naar lagere overheden raakt de gemeenten direct. Daarnaast is 2017 het jaar van voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen (maart 2018). Dat lijkt nog ver weg, maar het spreekwoord zegt “regeren is vooruitzien”. We hopen dat we ook dan weer uw steun / stem mogen krijgen.

Het afgelopen jaar hebben we gezien, dat de voorbereidingen op de nieuwe taken effectief zijn geweest. Zowel in de WMO als in de Jeugdhulp komen we uit met de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten zonder dat we geconfronteerd worden met grote probleemdossiers. Rondom de informatievoorziening en de communicatie kan het beter, dus daar blijven we op letten. Ook zullen we aandacht blijven vragen voor de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Wij zullen ons in 2017 ook blijven inzetten voor (betaalbare) woningen voor starters en goede doorstroommogelijkheden voor senioren. Voor versterken van (jonge) gezinnen, zodat onze kinderen veilig en gezond opgroeien. Voor aanpassingen in het openbaar vervoer. Voor goede zorg van de meest kwetsbare inwoners in onze gemeente. Voor een goed integratiebeleid. Voor gezonde financiën; niet nu uitgeven en door onze kinderen laten terugbetalen.

Ook in 2017 zullen wij ons blijven inzetten voor een eerlijke en verantwoorde besluitvorming vanuit het Bijbels motief. Maar we zijn ons ook bewust van onze beperkingen. “Geniet op de dag van voorspoed van het goede, maar bedenk op de dag van tegenspoed dat God zowel de ene als de andere gemaakt heeft. Geen mens kan in de toekomst zien”. (Prediker 7 vs 14)

ChristenUnie-SGP De Ronde Venen
Wim Stam en Ton van Sligtenhorst (raadsleden)
Arie Vossestein. Wouter Kroese (fractie-assistenten),
Martien Simons, Harmen Hoogenhout en Kees Vossestein (steunfractie)

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari