Keuze rechtsopvolging recreatieschap

donderdag 02 februari 2017 09:41

Doordat Amsterdam haar deelname aan het Recreatieschap Vinkeveense Plassen heeft opgezegd, blijft alleen De Ronde Venen nog over. Daarmee is er dus geen gemeenschappelijke regeling meer. Verder heeft de provincie aangegeven geen financiƫle bijdrage meer te willen geven als we niet aansluiten bij een ander recreatieschap. Na een verkenning stelt het college nu voor aan te sluiten bij Stichtse Groenlanden.

Door Ton van Sligtenhorst werd over dit voorstel het volgende ingebracht.

“Door het uittreden van Amsterdam uit de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Vinkeveense Plassen, moet er een keuze worden gemaakt over de rechtsopvolging om het beheer van de Vinkeveense Plassen te borgen. De raad heeft ingestemd met de voorwaarden waaronder Amsterdam uittreedt en heeft kaders gesteld voor de rechtsopvolging. Ook heeft de provincie een toekomstverkenning uitgevoerd. De ideale oplossing blijkt te zijn 1 groot schap voor de hele provincie. Helaas is dat niet op korte termijn te realiseren. Dus wordt er nu een tussen oplossing aangeboden. Onze fractie heeft moeite met al die positieve uitlatingen en we zijn dan ook blij dat na de commissie behandeling er een document is toegevoegd genaamd: “Inzet onderhandelingen met Stichtse Groenlanden” over de toetreding. Maar wat onze fractie betreft missen we nog een paar puntjes. Omdat er nu toch onderhandelingen gaan plaats vinden, lijkt het ons nu het juiste moment om aanpassingen te doen. Hiervoor heeft onze fractie een amendement voorbereid waarin we punt 3B aanpassen en een 4e punt toevoegen. Het amendement met de te veranderen beslispunten is u reeds toegezonden.

Graag wil ik het amendement even toelichten.  De aanpassing op punt 3B heeft betrekking op het feit dat onze fractie wil dat de referentiekaders voor inschrijvingen op het gebied van onderhoud worden bijgesteld zodat ook plaatselijke ondernemers beter de kans kunnen krijgen om in te schrijven ( deze wens wordt ook benadrukt in het agenda punt over actualisatie inkoop en aanbestedingsbeleid). Op dit moment lopen er inschrijvingen voor de eerste fase. Tot 31 januari kunnen ondernemers offerte uitbrengen. Helaas is het op dit moment zo dat de eisen zo hoog liggen dat plaatselijke ondernemers hieraan niet kunnen voldoen. Ik heb een ondernemer gesproken, deze doet al jaren beschoeiingswerk op de plassen en is dus deskundig. Maar door de gestelde eisen kan hij niet inschrijven. De fractie van ChristenUnie-SGP vindt dit onbehoorlijk en wil graag onze eigen ondernemers een kans geven.

Het voorstel om een punt 4 toe te voegen heeft betrekking op het feit, dat wij ook vinden dat het belangrijk is dat na de fusie vakbekwame mensen de beslissingen nemen die nodig zijn  onze Vinkeveense Plassen goed te onderhouden.

Wij hopen dat de wethouder onze zorgen begrijpt en ons amendement kan worden overgenomen.”

Bij de vervolgbehandeling ontstond er enige discussie over de juistheid en betekenis van het amendement. Omdat de wethouder toezegde onze punten mee te zullen nemen in het onderhandelingstraject , hebben we het amendement niet meer in stemming gebracht en introkken.

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari