Nota vastgoed / integraal vastgoedbeleid

donderdag 05 oktober 2017 11:05

De gemeente bezit diverse panden en stukken grond. In het (soms verre) verleden vaak met een goede reden aangekocht, maar tegenwoordig niet allemaal meer zinvol om aan te houden. Hoe we met vastgoed om willen gaan is nu in een nota vastgelegd, die in de raad van september aan de raad werd voorgelegd. De ChristenUnie-SGP vindt daar het volgende van.

“Gemeentelijk vastgoed is in beginsel geen kerntaak van gemeenten.” Daarmee opent de inleiding van het raadsvoorstel. Op zich is de ChristenUnie-SGP het daar wel mee eens, maar toch willen we een kanttekening plaatsen bij dit voorstel en deze nota.

Het beleid steekt nu in op het afstoten van vastgoed waar we niet echt een doel of bestemming voor hebben. Dat levert ons naar verwachting boekwinsten op, die vervolgens de algemene reserve invloeien. Maar het bijbehorende effect is, dat het onze stille reserve uitholt. Het is goed om ons dat bewust te zijn. In het kader van de investeringen in wegen hebben we al een hele discussie achter de rug om te voorkomen dat we onszelf rijk rekenen. Het oplopen van de reserve door verkopen van het “tafelzilver” maken de maatregelen, die we in dat kader voornemens zijn te nemen, extra noodzakelijk.

De achterliggende jaren is er veel te doen geweest over grondexploitaties en voorraden grond. Door de economische recessie kwamen gemeenten met veel grond zwaar in de problemen. Ook De Ronde Venen moest flink afboeken. Maar als we de ontwikkelingen van de afgelopen paar jaar bezien, is het tij volledig gekeerd. Zelfs de projecten die zwaar verlieslijdend leken, vertonen nu een zodanig herstel, dat ze weer winstgevend worden. Daarnaast heeft de gemeente in de daar voorliggende jaren flinke reserves op kunnen bouwen juist door bouwprojecten waar wij een grondpositie in hadden. Dat leert ons, dat je als gemeente niet zondermeer af moet zien van aankoop van grond. En de verzilverde stille reserves bieden daar wel mogelijkheden voor.

Waarom zouden we dat doen? Enerzijds omdat we in het verleden hebben gezien, dat het ook een flinke bijdrage kan leveren aan de gemeentelijke financiën wat goed gebruikt kan worden bij incidentele investeringen. Maar anderzijds omdat het hebben van een grondpositie de positie van de gemeente ten opzicht van projectontwikkelaars ook sterker maakt. We krijgen, naast het instrument van bestemmingsplannen, een extra stuurmiddel in handen op bouwprogramma’s.

Daarom zouden wij willen voorstellen om bij verkoop van vastgoed de boekwinst apart te vermelden in de jaarrekening. Daarmee houden we een beter zicht op de historische ontwikkeling van de algemene reserve en hebben we een indicator voor de investeringsruimte voor het eventueel in de toekomst verwerven van strategische gronden.

We zijn benieuwd of de wethouder dan wel andere fracties ons in die visie kunnen volgen.

Overigens zal de ChristenUnie-SGP met dit voorstel instemmen.

Naschrift: De suggestie om boekwinsten apart in de jaarrekening te vermelden wordt door de wethouder overgenomen.

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari