Maatschappelijke Agenda

vrijdag 24 maart 2017 17:58

Na de zogenaamde transitie (overdracht van taken naar de gemeente per 1-1-2015) volgt nu de transformatie (door anders te gaan werken, kosten besparen en de dienstverlening verbeteren). In de afgelopen twee jaar heeft de gemeente onder andere door verschillende overlegronden met maatschappelijke organisaties een zgn maatschappelijke agenda (transformatie-agenda) ontwikkeld, die op 23 maart voor goedkeuring aan de raad werd voorgelegd. De ChristenUnie-SGP vindt daar het volgende van.

In de commissie behandeling heb ik een aantal inhoudelijke opmerkingen gemaakt over de Maatschappelijke Agenda. Allereerst is de ChristenUnie-SGP van mening dat de agenda bol staat van de tomeloze ambitie en mooie vergezichten. De agenda schetst wel een heel erg optimistische maatschappijvisie en ademt veel maakbaarheidsdenken uit. Veel wordt er van de inwoners verwacht, maar of die dat kunnen leveren in deze samenleving waarvan veel van iedereen wordt verwacht, is de vraag. Een samenleving waarin autonomie en individualisering hoogtij vieren, waar wordt verwacht dat iedereen vooral bezig is met betaalde arbeid, waar de rijksoverheid kostwinnersgezinnen tot fiscaal afstraft met tot 6x meer belasting betalen aan toe, ook als er sprake is van een intensieve mantelzorgsituatie. Dat staat haaks op de participatiemaatschappij die diezelfde rijksoverheid  onder andere bij monde van onze Koning in de troonrede een paar jaar geleden ook propageert.

Nu kan de gemeente daar niet zoveel aan doen, wij gaan bv niet over de rijksbelastingen, maar de ChristenUnie-SGP vraagt wel nadrukkelijk aandacht voor het risico van doorgeschoten maakbaarheidsdenken. Of te wel “blijf vooral met beide benen op de grond staan bij de uitvoering van de Maatschappelijke Agenda”

Zoals u weet, organiseert deze raad aanstaande zaterdag de derde Dag van de Zorgvrager, inwoners zijn van harte welkom om zich daar nog voor op te geven. Maar tussen de aanmeldingen zaten inmiddels ook reacties waarbij inwoners aangaven, dat deze organisatie ook aan “ontmoedigingsbeleid” doet. Het woord wordt letterlijk gebruikt. Dat past ons inziens niet in de Maatschappelijke Agenda, dus er valt ook voor onze organisatie nog veel te leren.

Dat brengt mij bij het volgende punt. Er is veel sprake van “zelfregie en eigen kracht”; maar hoe flexibel is de gemeente waar het de acceptatie van creatieve oplossingen betreft. Dan moet deze gemeente ook buiten de eigen regeltjes en verordeningen durven denken. We zien een concrete uitwerking daarvan graag tegemoet.

Ook hebben we zowel in de commissie van januari als van maart een lans gebroken voor investeren in gezinnen. We vonden de teksten daarover in de maatschappelijke agenda te vaag en te weinig ambitieus. Inmiddels hebben we kennis kunnen nemen van het uitvoeringsprogramma en wij zien daar goede concrete voorbeelden in staan. Ons aanhoudend pleidooi de afgelopen jaren voor meer preventieve aandacht voor bijvoorbeeld jonge gezinnen heeft inmiddels ook de aandacht van deze wethouder, waarvoor dank. Wij zijn ervan overtuigd, dat dit zich op de lange termijn uitbetaald in gezonde en weerbare gezinnen, waar kinderen opgroeien in een stabiele gezinssituatie. Want daar moeten we het voor doen: een goede toekomst voor onze kinderen.

Tot slot voorzitter; aanhakend bij de maatschappelijke agenda, wil de ChristenUnie-SGP twee moties indienen.

In de commissie van maart hebben we zowel het onderwerp onafhankelijke clientondersteuning als het onderwerp rechtmatigheidstoets bij schuldhulpverlening geagendeerd.

Bij de behandeling van de clientondersteuning bleek, dat dit nog onvoldoende gepromoot wordt. Ook maken we hier eenzijdig gebruik van de stichting MEE, terwijl er ook andere partners mogelijk zijn. Eind vorig jaar heeft bijvoorbeeld onze buurgemeente Stichtse Vecht contracten met meerdere partners hiervoor gesloten zodat er keuzevrijheid ontstaat. Om die reden dienen wij een motie in met het dictum:

Verzoekt het college om

  1. De benodigde maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat inwoners die met een zorgvraag zich melden in een eerste contact al gewezen wordt op de mogelijkheid van gratis onafhankelijke clientondersteuning, ook als zij al begeleid worden door iemand uit het eigen netwerk, en informatie krijgen hoe zij in contact kunnen treden met de daarvoor geëigende instantie(s).
  2. Naast de mogelijkheden om door MEE ondersteund te worden, ook de mogelijkheid te onderzoeken om clientondersteuning te bieden via andere partijen zoals genoemd in het rapport van de VNG/MoVisie (onderzoek “Onafhankelijke cliëntondersteuning” van 21-3-2016 door de VNG in samenwerking met MoVisie) en de raad daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

 

Bij de behandeling van de rechtmatigheidstoets heeft de wethouder aangegeven hier grote nadelen aan te zien. Wij hebben daarom onze motie aangepast zodat niet automatisch die toets plaatsvindt, maar dat een eerste verificatie wel plaatsvind. Het is dan aan de client of hij daarop door wil zetten. Graag wijzen we daarbij ook op de mogelijkheid per 1 april as van de zogenaamde adempauze. Gedurende die adempauze, van maximaal 6 maanden, worden invorderingstrajecten bevroren, waardoor er tijd ontstaat om tot een goed vergelijk te komen met schuldeisers. Dat biedt ook een goede kans om eventueel de rechtmatigheid aan te vechten, zo een client dat op prijs stelt.

Het dictum van die motie is dan:

Verzoekt het college om

  1. Ervoor zorg te dragen dat budgetmaatjes en schuldhulpmaatjes op regelmatige basis worden geïnformeerd over ontwikkelingen mbt schuldenproblematiek, en in het bijzonder de beoordeling van rechtmatigheid, zodat hiermee de preventie versterkt wordt.
  2. De afspraken met het schuldhulpverleningsbureau zodanig aan te passen, dat bij het beoordelen van een schuldendossier een eerste verificatie op mogelijke onrechtmatigheid wordt uitgevoerd en (bij constatering daarvan) met de cliënt wordt afgestemd of die een rechtmatigheidstoets en eventuele betwisting van rechtmatigheid wenst.

 

Bijlage: moties clientondersteuning en rechtmatigheidstoets

Naschrift: de motie clientondersteuning werd verworpen door de coalitie. Saillant detail; tijdens de Dag van de Zorgvrager de zaterdag daarop bleek, dat veel inwoners inderdaad nog nooit van MEE of onafhankelijke clientondersteuning gehoord hadden. Dit punt komt nog wel terug in de discussie. De motie over rechtmatigheid hebben we voorlopig even teruggenomen; vanuit de RVB werd voorgesteld hier breder met de schuldhulpverlening en de welzijnsstichting nog een keer over door te praten. Wellicht dat daar nog een beter voorstel uit kan komen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
MCUSGP201703-02-Clientondersteuning-V0259.4 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari