ChristenUnie-SGP pleit voor een gezonde doorstart van PAUW

logo_pauwmaandag 30 januari 2017 09:03

In november vorig jaar heeft de ChristenUnie-SGP haar ernstige twijfels uitgesproken over het voorgenomen besluit van het PAUW bestuur en de betrokken colleges om PAUW op te heffen. Inmiddels ligt er een gewijzigd voorstel van het college waarin nu niet van opheffen gesproken wordt, maar waarmee wel een koers wordt ingezet, die tot opheffing leidt.

Uiteraard is de ChristenUnie-SGP-fractie aanwezig geweest bij de regionale raadsbijeenkomst van 14december (mede op ons initiatief) en daarbij werd ons al snel duidelijk dat veel raadsleden uit de zes gemeenten bijzonder kritisch staan tegenover het voornemen van het bestuur.

Inmiddels is er ook een second opinion beschikbaar, door een onderzoek van Robert Capel Organisatie-advies in opdracht van de ondernemingsraad van PAUW. De ChristenUnie-SGP heeft ook kennis genomen van de resultaten van dat onderzoek dat op 16 januari jl werd gepresenteerd. Dat onderzoek geeft een aantal alternatieve mogelijkheden, die onderzocht zouden moeten worden om een levensvatbare doorstart te maken. Veelzeggend is ook de brief van gezamenlijke ondernemersverenigingen in de regio, die vooral aandringen op behoud van PAUW omdat zij ervan uitgaan dat de gemeenten die taak niet met dezelfde kennis en competenties over zullen kunnen nemen.

“Voor de ChristenUnie-SGP is behoud van PAUW geen doel op zich” volgens fractievoorzitter Wim Stam, “maar wij zijn alles afwegend tot de conclusie gekomen, dat stopzetten van PAUW een te groot risico met zich meebrengt voor onze inwoners met een arbeidsbeperking of een achterstand tot de arbeidsmarkt”. Ton van Sligtenhorst, raadslid, vult aan “De individuele gemeenten zullen niet in staat zijn dezelfde invulling te realiseren, bijvoorbeeld doordat gemeenten geen productiefaciliteit hebben voor het beschut werk”. Daarnaast ziet de ChristenUnie-SGP een groot risico dat ondernemers zullen afhaken bij het plaatsen / detacheren van mensen met een arbeidsbeperking door verlies van kwaliteit in begeleiding. “Laten we niet vergeten, dat PAUW zich de afgelopen jaren juist bijzonder heeft ingespannen om haar bedrijfsvoering en werkwijze op de gewijzigde wetgeving af te stemmen” aldus Stam. “En uit de brief van de ondernemers blijkt ook een hoge waardering voor PAUW, dat moeten we niet verloren laten gaan” vult Van Sligtenhorst aan.

Inmiddels heeft het college een gewijzigd raadsvoorstel toegezonden, wat wel een afzwakking lijkt, maar in essentie nog steeds uitgaat van opheffing van PAUW. Wonderlijk is dat het college stelt dat het Participatieplatform Sociaal Domein van onze gemeente het voorstel van het college onderschrijft, maar naar onze mening wordt hen dan toch woorden in de mond gelegd. Het participatieplatform zet juist veel vraagtekens bij de keuze van het college.

De wethouder heeft bij die eerste aankondiging in november van dat besluit als motivatie aangegeven, dat dit aansluit bij het participatiebeleid van de gemeente. Het college verwijst daarbij onder andere naar de volgende zin in het particaptiebeleid: “De expertise en infrastructuur van PAUW Bedrijven kunnen we blijven benutten”. Maar met opheffing van PAUW gaat juist die infrastructuur verloren en of de expertise behouden kan worden, is naar ons oordeel zeer twijfelachtig. Wat ons betreft is dit een merkwaardige onderbouwing. 

In de achterliggende weken hebben we de situatie PAUW ook besproken met onze collega’s in de overige PAUW gemeenten en een aantal gezamenlijke conclusies getrokken.

Zowel de doelgroep, maar ook lokale en regionale ondernemers worden naar onze mening het beste geholpen met het voorzetten van PAUW, zo nodig in een andere constructie zoals het rapport van Capel aangeeft. De ChristenUnie-SGP is van mening dat, met een aantrekkende economie, er zelfs nieuwe kansen zijn voor een bedrijf als PAUW. Kleine ondernemingen kunnen dan namelijk productie uitbesteden aan PAUW waarmee ook werkgelegenheid in ons land / onze regio behouden blijft. Het benutten van efficiency door de combinatie van beschut werk en een centrale productiefaciliteit kan de WSW-uitvoering duurzamer worden uitgevoerd.

De ChristenUnie-SGP zal dus ook bepleiten, dat het bestuur alsnog onderzoekt of mede op basis van de aangedragen alternatieven door de ondernemingsraad een gezamenlijke voorziening voor de opvang en begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in stand kan blijven juist om de hoge kwaliteit en expertise niet verloren te laten gaan.

« Terug

Archief > 2017

december

november

oktober

juli

juni

maart

februari

januari